BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Dariusz
Title
Reklama w działaniach komunikacyjnych jednostki samorządu terytorialnego
Advertising in a Self-Government Unit's Communication Activities
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2020, T. 28, s. 103-118, tab., bibliogr. 44 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Promocja walorów regionu, Kampanie reklamowe, Marketing terytorialny, Reklama polityczna, Komunikowanie społeczne
Local government, Promotion of region value, Advertising campaign, Territorial marketing, Political advertising, Social communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy aktywności samorządów w obszarze komunikacji perswazyjnej. Celem jest określenie zasadności i zgodności z przepisami podejmowanych działań oraz wskazanie na uwarunkowania, którym odpowiadać powinna polityka reklamowa administracji publicznej. Przedstawiono charakterystykę przedsięwzięć promocyjnych realizowanych zarówno bezpośrednio przez gminy lub powiaty, jak i za pośrednictwem nadawców zewnętrznych, a w tym środków masowego przekazu. Zaprezentowano ponadto wyniki badań empirycznych dotyczących technik i narzędzi reklamy jednostek samorządu terytorialnego, ich społecznego zasięgu oraz wysokości nakładów budżetowych przeznaczanych na promocję. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the activity of local self-governments in the area of persuasive communication. What it aims at is determining the legitimacy and compliance of the actions taken with the applicable regulations and also at indicating the conditions that should be met by public administration advertising policy. The characteristics of promotional schemes implemented directly by municipalities and communes as well as through external broadcasters, including mass media, was presented. Furthermore, the article presents and discusses the results of empirical research on advertising techniques and tools available to local selfgovernment units, their social outreach and the amount of budgetary expenditure allocated for promotion. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barczyk-Sitkowska, A., (2019). Reklama nieetyczna - studium przypadku Reserved ("Polish boy wanted"). Studia Medioznawcze nr 2, s. 147-159.
 2. Baza JST. Samorząd terytorialny w Polsce. Pobrano z: http://administracja.mswia.gov.pl (data dostępu: 13.11.2019).
 3. Bąkowicz, K., (2019). Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa. Studia Medioznawcze nr 3 (78), s. 280-289.
 4. Bekus, T., (2018). Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w marketingu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie z. 3, s. 279-296.
 5. Chmielewska, A., (2016). Przyszłość reklamy online. W: A. Wiśniewska, A. Kozłowska (red.), Reklama i PR z perspektywy współczesnych problemów komunikacji marketingowej (s. 53-70). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu.
 6. Chrąchol-Barczyk, U., (2018). Reklama natywna i jej implikacja dla konsumentów. Handel Wewnętrzny nr 4, s. 139-149.
 7. Dolnicki, B., (2019). Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 12 grudnia 2006 roku dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona). Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 27 grudnia 2006 roku. (CELEX:32006L0114).
 9. Harasimiuk, E., (2011). Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3159/budzet_miasta/ (data dostępu: 20.11. 2019).
 11. http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11073.asp (data dostępu: 20.11. 2019).
 12. https://bip.erzeszow.pl/361-finanse-miasta-rzeszowa/4949-2020-rok.html (data dostępu: 20.11. 2019).
 13. https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/budzet-miasta,a,15 (data dostępu: 20.11. 2019).
 14. https://bip.katowice.eu/finanse/default.aspx (data dostępu: 20.11. 2019).
 15. https://bip.lublin.eu/finanse-i-majatek/budzet-miasta/2019/ (data dostępu: 20.11.2019).
 16. https://bip.poznan.pl/bip/budzet-miasta-poznania,lib,1003/ (data dostępu: 20.11.2019).
 17. https://bip.um.bydgoszcz.pl/finanse/budzet_miasta_bydgoszcz/ (data dostępu: 20.11.2019).
 18. https://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekt-budzetu-miasta-lodzi/ (data dostępu: 20.11.2019).
 19. https://bip.um.wroc.pl/artykuly/322/budzet-miasta (data dostępu: 20.11.2019).
 20. https://bip.zielonagora.pl/202/Budzet_miasta/ (data dostępu: 20.11.2019).
 21. https://www.bip.bialystok.pl/finanse/budzet_miasta/ (data dostępu: 20.11.2019).
 22. http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/23-budzet-miasta-kielce/ (data dostępu: 20.11.2019).
 23. https://www.bip.krakow.pl/?id=42 (data dostępu: 20.11.2019).
 24. https://www.bip.um.opole.pl/?id=42684 (data dostępu: 20.11.2019).
 25. Izdebski, H., (2011). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: LexisNexis Polska.
 26. Jankowska, K., (2018). Bloger jako doradca zakupowy. Budowanie zaufania i relacji z odbiorcą na przykładzie blogów www.macademiangirl.com i www.ekskluzywnymenel.com. Zarządzanie Mediami, nr 3, s. 235-249.
 27. Kodeks Etyki Reklamy. Pobrano z: www.radareklamy.pl (data dostępu: 13.11. 2019).
 28. Konstytucja RP (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
 29. Kowalik, K., (2018). Media online samorządów lokalnych - nowa struktura w systemie medialnym. Próba ujęcia in statu nascendi. Zeszyty Prasoznawcze nr 3, s. 429-448.
 30. Krawczyk, D., (2017). Postrzeganie prasy samorządowej przez środowisko dziennikarskie. Kontrowersje wokół wydawania periodyków przez jednostki samorządu terytorialnego. Państwo i Społeczeństwo, nr 3, s. 55-68.
 31. Kuzior, A., (2014). Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej, z. 72, s. 87-100.
 32. Piechota, G., (2016). Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i podczas kampanii wyborczej. Zarządzanie Publiczne, nr 2 (36), s. 70- 84.
 33. Pieriegud, J., (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - wymiar globalny, europejski i krajowy. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (s. 11-39). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa.
 34. Płuchowska, D., (2017). Reklama - standaryzacja reklamy interkulturowej. W: M. Wszołek (red.), Manual - Reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji (s. 429- 467). Wrocław: Wydawnictwo Libron.
 35. Rachwał, H., (2019). Reklama zewnętrzna jako element wzmacniający kampanie rekrutacyjne szkół wyższych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych nr 2, s. 27-51.
 36. Słowik, D., (2012). Granice dopuszczalności wykorzystania seksu w reklamie w uchwałach Komisji Etyki Reklamy. Państwo i Społeczeństwo, nr 3, s. 79-95.
 37. Słownik języka polskiego PWN. Pobrano z: sjp.pwn.pl (data dostępu: 29.09.2019).
 38. Szromnik, A., (2015). City placement - nowy element w strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej miast. W: A. Szromnik (red.), Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia (s. 100-155). Kraków-Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri.
 39. Tkocz, A., (2016). Rola marketingu społecznego w kształtowaniu zmian społecznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 458, s. 23-32.
 40. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993, nr 7, poz. 34).
 41. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578).
 42. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95).
 43. Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017, poz. 730).
 44. Wszołek, M., (2016). Reklama. Perspektywa empiryczna. Wrocław: Wydawnictwo Libron.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/SPUS.2020.28.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu