BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boczkowska Magdalena (Uniwersytet Śląski), Lada Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Aktywizacja społeczna jako element polityki senioralnej
Social Activation as an Element of Senior Policy
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 23, s. 119-131, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Pobudzanie aktywności, Uniwersytet Trzeciego Wieku
Ageing of the population, Elderly people, Activity stimulation, University of the Third Age
Note
summ.
Abstract
Istota starzejącego się społeczeństwa to wyzwanie dla wielu krajów europejskich w tym Polski. Coraz większy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym skłania do refleksji nad zmianami systemowymi, dzięki którym seniorzy będą mogli być nadal aktywni społecznie. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi polityka senioralna z różnorodnymi narzędziami aktywizującymi. W niniejszym artykule dokonano charakterystyki seniorów, wskazano zakres definicyjny aktywności i opisano szereg różnorodnych form aktywizujących osoby starsze, w tym: Program Aktywności Społecznej Osób Starszych, Program Senior+, Program Solidarność Pokoleń, Program "60+ kultura", Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka. (fragment tekstu)

The essence of an aging society is a challenge for many European countries, including Poland. An increasing percentage of people in the post-working age is inclined to reflect on systemic changes, thanks to which seniors will be able to continue to be socially active. Opposite these expectations is emerging a senior policy with a variety of activating tools. This article describes seniors' descriptions, defines the scope of activity and describes a number of various forms activating older people, including: Senior Social Activity Program, Senior+ Program, Solidarity of Generations Program, "60+ culture" Program, University of the Third Age, Lublin Super Grandma's and Super Grandpa's school. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień B.: Proces starzenia się człowieka. W: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Red. T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska. Gdańsk 2006.
 2. Dzięgielewska M.: Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości. W: Podstawy gerontologii społecznej. Red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska. Warszawa 2006.
 3. Gryglewska B.: Prewencja gerontologiczna. W: Podstawy gerontologii społecznej. Red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska. Warszawa 2006.
 4. http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/60-kultura-2291.php?searchresult=1&sstring=kultura+60 (dostęp: 30.05.2018).
 5. http://www.superbabcia.org.pl/ (dostęp: 30.05.2018).
 6. https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/program-senior-/ (dostęp: 30.05.2018).
 7. https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-solidarnosc-pokolen/ (dostęp: 30.05.2018).
 8. https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/ (dostęp: 30.05.2018).
 9. Kaczmarczyk M., Trafiałek E.: Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. "Gerontologia Polska" 2007, T. 15, nr 4.
 10. Kleiber M.: Memoriał Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN dla najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie programu działań na rzecz poprawy sytuacji ludzi w starszym wieku. Warszawa 2008 - http://www.prognozy.pan.pl/index.php/component/content/article?id=64:starzenie-siespoleczenstwa (dostęp: 30.05.2018).
 11. Kwiecińska K.: 40 lat UTW w Polsce. "Polityka Senioralna" 2016, nr 2.
 12. Leszczyńska-Rejchert A.: Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości. Olsztyn 2010.
 13. Pędich W.: Procesy starzenia się człowieka. W: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Red. T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska. Gdańsk 2006.
 14. Pikuła N.: Senior w przestrzeni społecznej. Warszawa 2013.
 15. Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości. Warszawa 2011.
 16. Szatur-Jaworska B.: Fazy starości w cyklu życia człowieka - ogólna charakterystyka. W: Podstawy gerontologii społecznej. Red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska. Warszawa 2006.
 17. Szczucka-Kubisz N.: Z raportów ONZ - jesteśmy coraz starsi. "Wiedza i Życie" 2000, nr 6.
 18. Tobiasz-Adamczyk B.: Społeczne aspekty starzenia się i starości. W: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Red. T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska. Gdańsk 2006.
 19. Tomczyk Ł.: Kapitał ludzki seniorów a jego wartość społeczna w opiniach słuchaczy cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku. W: Aktywizacja, rozwój, integracja - ku niezależnej starości. Red. Z. Szarota. Kraków 2010.
 20. Tomczyk Ł.: Rozwijanie aktywności seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku. W: Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej. Red. M. Grewiński, B. Skrzypczak. Warszawa 2011.
 21. Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ (M.P. 2014, poz. 115).
 22. Wizner B.: Prewencja gerontologiczna. W: Podstawy gerontologii społecznej. Red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska. Warszawa 2006.
 23. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Załącznik do uchwały Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P. 2014, poz. 118).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu