BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudakiewicz Natalia
Title
Demokratyczna transformacja w Polsce i na Ukrainie w świetle współczesnej tranzytologii: analiza porównawcza
Democratic Transformation in Poland and Ukraine in the Light of Modern Transitology: a Comparative Analysis
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2019, T. 25, s. 35-66, tab., bibliogr. 46 poz.
Keyword
Kraje postkomunistyczne, Demokracja, Ustrój polityczny
Post-communist countries, Democracy, Political organization
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstract
Polska i Ukraina stanowią dwa odmienne przykłady państw pokomunistycznych, w których procesy demokratyzacji wykazują różne tempo, determinanty oraz rezultaty. Celem postawionym w artykule jest próba określenia teoretycznych podstaw procesu demokratycznej transformacji w Polsce i na Ukrainie. Dokonano analizy porównawczej przemian systemowych w dwóch sąsiadujących państwach, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań determinujących te procesy. Artykuł powstał z potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie mają doświadczenia polskiej i ukraińskiej transformacji systemowej dla współczesnej tranzytologii.(abstrakt oryginalny)

Poland and Ukraine are two different exam-ples of post -communist countries in which democratization processes exhibit different pace, determinants and results. The main aim of this article is to define the theoreti-cal basis of the democratic transformation processes in Poland and Ukraine. A com-parative analysis of systemic changes in two neighboring countries has been made, regarding specific determinants influenc-ing these processes. Article arose from the need to answer the question: What is the significance of the experience of Polish and Ukrainian systemic transformation for modern transitology.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ágh A.: Decline of Democracy in the ECE and the Core Periphery Divide. Rule of Law Conflicts of Poland and Hungary with the EU. "Journal of Comparative Politics" 2018, Vol. 11, No 2.
 2. Antologija konstitucyjnogo procesu w suczasnij Ukraini. Centr Razumwoka. Wydawnictwo "Zapowit" 2017.
 3. Antoszewski A.: System polityczny RP. Warszawa 2012.
 4. Atlas istorii ukrains'koj derżawnosti. Ukrains'ki zemli wid najdawniszych czasiw do s'ogodennia. Red. O. Kupczyns'kij, Ju. Loza, O. Szablij. Lwiw 2013.
 5. Baluk W.: Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012. Lublin 2012.
 6. Bielasiak J.: The Institutionalization of Electoral and Party Systems in Postcommunist States. "Comparative Politics" 2002, Vol. 34, No 2.
 7. Blok Z.: Transformacja jako konwersja funkcji. Poznań 2006.
 8. Bronislawskij E., Wacznadze G.: Polskij dialog. Sobytija w Polsze glazami polskich, sowetskich, amerikanskich, zapadnogermanskich i francuskich żurnalistow. Tbilisi 1990.
 9. Brzezińskij Z.: Strategiczne baczennia: Ameryka i kryza globalnoj wlady. Perekl. G. Leliw. Lwiw 2012.
 10. Cichosz M.: Transformacja demokratyczna - przyczyny, przebieg i efekty procesu. W: Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza. Red. A. Antoszewski. Wrocław 2006.
 11. Dobek-Ostrowska B.: Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej- przesłanki i przebieg. W: Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej. Red. A . Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 1998.
 12. Dumki ta ocynky gromadian na starti wyboriw do Werchownoj Rady Ukrainy. Wereseń 2014: іnformacyjnyjj buleteń. Red. M. Slusarews'kij; uporiad. L. Czernisz. Kyiw 2014.
 13. Falkowski K.: Testing the CEE's Model of Transformation in the ENP Framework. Challenges and Opportunities. The Eastern Dimension. "Yearbook of the Institute of East-Central Europe" 2016, Vol. 14, No 6.
 14. Glajcar R.: Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej. Katowice 2015.
 15. Grycak J.: Narys istorii Ukrainy: formuwannia modernoj urkainsjkoj nacyi ХІХ-ХХ stolittia. Kyiw 2000.
 16. Huntington S.P.: Trzecia fala demokratyzacji. Przeł. A. Dziurdzik. Warszawa 1995.
 17. Hurska-Kowalczyk L.: Opozycja polityczna na Ukrainie 1991-2006. Toruń 2011.
 18. Ishiyama J.T.: Strange Bedfellows: Explaining Political Cooperation between Communist Successor Parties and Nationalists in Eastern Europe. "Nations and Nationalism" 1998, Vol. 4, Issue 1.
 19. Jaskiernia J.: System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle aktualnych propozycji jego zmian. "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2012, nr 2(10).
 20. Kolodii A.: Trajektoria demokratycznego przejścia na Ukrainie. W: Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty. Red. A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk. Wrocław 2010.
 21. Kolodij A.: Zagalmowana transformacija i majbutne ukrains'koj mrii pro demokratycznu prawowu derżawu - http://political-studies.com/?p=901 (dostęp: 20.10.2018).
 22. Kolodij А.: Politiczna transformacija w Ukraini: іnstitucyi ta ludy. "Efektywnist' derżawnogo uprawlinnia" 2007, wyp. 12. Lwiw.
 23. Kowalska M.: Ombudsman w procesie transformacji ustrojowej w Polsce i innych krajach europejskich. W: Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego Świata. Red. M. Barański. Katowice 2009.
 24. Kuzio T.: Transition in Post - Communist States: Triple or Quadruple? "Politics" 2001, Vol. 21(3).
 25. Lanowyj W.: Skromna czariwnist' oligarchii. Ekonomiczna prawda, 26 listopada 2013 - https://www.epravda.com.ua/publications/2013/11/26/405262/?fbclid=IwAR0PtPd2yd5-t3Vh-tq3yucjOnEQ4_EN5uBGK2lLmmKv3HTT3QRQsQBgnyc (dostęp: 20.08.2018).
 26. Linz J.J, Stepan A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe. Baltimore 1996.
 27. Lorencka M., Myśliwiec M., Wojtasik W.: Evolution of the Political System in Poland after 1989. In: Democratization processes in Poland and Slovenia: Comparative Study. Ed. A. Turska-Kawa, M. Ha ek. Maribor 2016.
 28. Migalski M.: Czeski i polski system partyjny. Warszawa 2008.
 29. Morawski W.: Zmiana instytucjonalna. Warszawa 1998.
 30. Motyl О.: Jak zrozumity Ukrainu? "Kritika" 1998, №1(3).
 31. Oficyns'kij R.: Politycznyjj rozwitok nezależnoj Ukrainy (1991-2004) w aspekti ewropejs'koj identycznosti. Użgorod 2005.
 32. Olechno A.: Instytucja Prezydenta w systemie konstytucyjnych organów Ukrainy. Toruń 2009.
 33. Piasecki A., Michalak R.: Polska 1945-2015. Historia polityczna. Warszawa 2016.
 34. Postanowa Werchownoj Rady Ukrainy "Pro poperedne schwalennia zakonoproektu pro wnesennia zmin do Konstytucyi Ukrainy szczodo decentralizacyi wlady" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656-19 (dostęp: 30.06.2018).
 35. Ricznica smerti Wiaczeslawa Czornowola: ukrainci wymagajut' znajty wynnych - https://uain.press/articles/richnytsya-smerti-v-yacheslava-chornovola-ukrayintsi-vymagayut-znajty-vynnyh-765112 (dostęp: 20.10.2018).
 36. Rostou D.: Perechody w demokratii: popytka dinamiczeskoj modeli. "Polis" 1996, № 5.
 37. Rybiy O.: Party System Institutionalization in Ukraine. "Democratizatsiya" 2013, No 21.
 38. Surmacz B.: Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie. Lublin 2002.
 39. Transparency International: korumpowani oligarchiczni klany wbiwajut' w Ukraini czesnyj biznes. ZN.UA, 3 grudnia 2013 roku - https://dt.ua/ECONOMICS/transparency-international-korumpovani-oligarhichni-klani-vbivayut-v-ukrayini-chesniy-biznes-133087_.html?fbclid=IwAR1yg-zypymPRckpxVy-Qwwfacauem7lHymz22iXWMivI58Ed1J4mRi2nSo (dostęp: 20.08.2018).
 40. Trofanczuk G.: Istorija derżawy ta prawa Ukrainy. Nawczalnyj posibnyk. Kyiw 2017.
 41. Turczenko F., Panczenko P., Timczenko S.: Nowitnia istorija Ukrainy. Pidrucznik. Kyiw 2005.
 42. The WJP Rule of Law Index - https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017 2018 (dostęp:20.10.2018).
 43. Wiatr J.: Pięć parlamentów III Rzeczpospolitej. W: Demokracja Polska 1989-2003. Red. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frączak-Rudnicka. Warszawa 2003.
 44. Wiatr J.: Polska droga do demokracji. W: Demokracja Polska 1989-2003. Red. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frączak-Rudnicka, J. Kilias. Warszawa 2003.
 45. Zimmer K., Haran O., Unfriendly Takeover. Successor Parties in Ukraine. "Communist and PostCommunist Studies" 2008, No 41.
 46. Znimalna grupa filmu "Stus" obicaje powernuty do kartyny scenu sudylyszcza za uczastiu Medwedczuka -https://espreso.tv/news/2018/08/11/znimalna_grupa_filmu_quotstusquot_obicyaye_povernuty_do_kartyny_scenu_sudylyscha_za_uchastyu_medvedchuka (dostęp: 22.10.2018).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/SPUS.2019.25.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu