BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Dariusz (Naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych UM Zabrze)
Title
Wpływ nowoczesnych technologii komunikacyjnych na zmiany w specyfice wykonywania zawodu dziennikarza
Impact of Modern Communication Technologies on Changes in the Nature of Journalism Profession
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2018, T. 23, s. 135-151, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Dziennikarstwo, Media społecznościowe, Wolność słowa, Konwergencja, Prawo prasowe
Journalism, Social media, Freedom of speech, Convergence, Press law
Note
summ.
Abstract
Współistnienie mediów tradycyjnych oraz społecznościowych wywołuje liczne interakcje. Stanowi też jedną z przyczyn wpływających na zmiany formuły dziennikarstwa. Techniczne, ekonomiczne i prawne warunki wykonywania zawodu powodują, że pracownicy środków masowego przekazu negatywnie oceniają kierunek przekształceń. Często są też przekonani o malejącym prestiżu profesji (blisko 60% odpowiedzi uzyskanych w projekcie badawczym). Zarazem jednak publiczność medialna znacznie wyżej ocenia wiarygodność dziennikarzy niż autorów publikujących w mediach społecznościowych (68% odpowiedzi). Social media częściej oskarżane są o manipulacje i upowszechnianie plotek (84% odpowiedzi) niż nadawcy zinstytucjonalizowani. (abstrakt oryginalny)

The coexistence of traditional and social media causes many interactions. It is also one of the reasons affecting the changes in the specificity of journalism. Technical, economic and legal conditions of this profession cause that the representatives of mass media negatively evaluate the direction of transformations. They are also often convinced of the decreasing prestige of the profession (nearly 60% of responses obtained within the research project). However, at the same time the consumers asses the credibility of journalists significantly higher than the credibility of authors using the social media (68% of responses), and they more often accuse social media of manipulation and dissemination of rumors (84% of responses) than institutionalized broadcasters. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bourdieu P.: O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Red. M. Jacyno. Warszawa 2009.
 2. Dobek-Ostrowska B, Barczyszyn, Michel A.: Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe). "Studia Medioznawcze" 2013, nr 1 (52).
 3. Głogowski T.: Transformacja czy kryzys dziennikarstwa? Zjawisko konwergencji mediów. W: Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze. Red. S. Michalczyk, D. Krawczyk. Mikołów 2016.
 4. Krawczyk D.: Zmiany w społecznym postrzeganiu prestiżu zawodu dziennikarza wobec przekształceń rynku medialnego. W: Teorie komunikacji i mediów 9. Red. M. Graszewicz, M. Wszołek. Wrocław 2016.
 5. Michalczyk S.: Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu. Katowice 2015.
 6. Sedek J.: Raport: Dziennikarze 2016 - www.pressinstitute.eu (dostęp: 19.06.2017).
 7. Sobczak B.: News telewizyjny jako akt retoryczny. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2016, nr 1 (31).
 8. Szews P.: Medialny fanpage - szanse i zagrożenia. "Media i Społeczeństwo" 2015, nr 5.
 9. Taczkowska J.: Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem. Bydgoszcz 2012.
 10. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24).
 11. Vicente P.N.: Remixing International News Reporting: Towards a Renewed Confederacy of Correspondences. "Central European Journal of Communication" 2012, Vol. 5, 1 (8).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu