BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warykiewicz Tomasz
Title
Andrzej Biernaczyk: Zarys problematyki czynności operacyjnych realizowanych w trybie art. 19, 19a, 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (w:) Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, (red.) Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2016, T. 17, s. 301-305, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Recenzja, Policja, Przestępczość zorganizowana, Zwalczanie przestępczości, Terroryzm, Zwalczanie terroryzmu, Nowe technologie, Zarządzanie operacyjne
Review, Police, Organised crime, Crime prevention, Terrorism, Combating terrorism, High-tech, Operations management
Note
streszcz.
Abstract
Problematyka szczególnych, operacyjnych uprawnień Policji, opisanych w art. art. 19, 19a i 19b, stanowi interesujący poznawczo obszar w dyskusji na temat praktycznych i legalnych aspektów stosowania tychże uprawnień przez Policję. Zagadnienie to nie traci na aktualności w świetle wzrastających zagrożeń między innymi terroryzmem. Stosowanie wskazanych ustawą narzędzi w demokratycznym państwie prawnym wzbudza dyskusję wokół możliwości i potrzeb ograniczania praw i swobód obywatelskich na rzecz sprawnego przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa obywateli. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biernaczyk A.: Zarys problematyki czynności operacyjnych realizowanych w trybie art. 19, 19a i 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W: Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna. Red. L. Paprzycki, Z. Rau. Warszawa 2009.
 2. Podsiedlik P., Czylok T.: Zakup kontrolowany, przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej. Katowice 2012.
 3. Poselski projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, druk sejmowy nr 353, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/0EE2EFB34B2B8750C125741A003B1486/$file/353.pdf (dostęp: 10.05.2016).
 4. Posytek A.: Wartość dowodowa czynności operacyjno-rozpoznawczych. "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 3.
 5. Prusak F.: Kontratyp czynności operacyjno-rozpoznawczych. "Zeszyty Prawnicze" 2013, nr 13.1.
 6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1782.
 7. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Dz. U. 1991, nr 100, poz. 442.
 8. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o Straży Granicznej. Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1643.
 9. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1897.
 10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1310.
 11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1318.
 12. Woźniak A., Zakrzewski R.: Nowelizacja ustawy o Policji - rozszerzenie uprawnień operacyjno-rozpoznawczych. "Monitor Prawniczy" 1996, nr 1.
 13. Wójcik J.W.: Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne. Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu