BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielgosz Łukasz
Title
Petycje w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego
Petitions in Cities with Poviat Rights in Silesian Voivodeship
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2019, T. 25, s. 83-118, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Miasto na prawach powiatu, Miasto, Samorząd terytorialny, Biuletyn Informacji Publicznej
City with county rights, City, Local government, Public Information Bulletin
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstract
Niniejszy artykuł traktuje o tym, w jaki sposób miasta na prawach powiatu województwa śląskiego postępują z petycjami obywateli. Od czasu wejścia w życie Ustawy o petycjach do chwili wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) do władz 19 miast złożono 300 petycji. Analiza danych pozwala dojść do wniosku, że nie ma jednolitej praktyki postępowania wobec tychże spraw. Każdy podmiot inaczej podchodzi do kwestii procedowania petycji - część wykonuje swoje zadania wzorowo, stanowiąc przykład proobywatelskiej postawy, część ogranicza się do ustawowego minimum, a cześć nie wypełnia większości ustawowych zobowiązań. Artykuł zawiera również wnioski z przeprowadzonych badań dotyczące ustanowienia ogólnowojewódzkiej praktyki postępowania z petycjami, a także zalecenia nowelizacji Ustawy o petycjach w pewnych jej obszarach. (abstrakt oryginalny)

The present article discusses the way cities with poviat rights in the Silesian Voivodeship deal with petitions submitted by their citizens. Since the Act on Petitions became law till the enforcement by the European Parliament and the Council of the European Union of the General Data Protection Regulation (GDPR) on data protection and privacy for all individuals with regards to the processing and export of personal data, 300 petitions were submitted to the councils of 19 cities. Data analysis leads to the conclusion that there is no uniform way of dealing with such cases. Each subject proposes different steps in dealing with petitions. Some subjects perform their tasks in an exemplary way, giving thus an example of conduct favourable to citizens; others constrain themselves to the statutory minimum, while yet another group does not comply with most of the statutory obligations. The article also includes the research results concerning the formulation of the all-voivodeship protocol for dealing with petitions as well as recommendation on the selected points in the Act on Petitions.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyniak M.: Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda. W: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Red. B. Dolnicki. Warszawa 2014.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Chorzów - http://www.bip.chorzow.eu/index.php?kat=144369004922958342 (dostęp: 22.08.2018).
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój - https://bip.jastrzebie.pl/artykuly/5146/petycje (dostęp: 22.08.2018).
 4. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Mysłowice -http://www.bip.myslowice.pl/page/6933,petycje.html (dostęp: 22.08.2018).
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska - http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=47207&idmp=2705&r=r (dostęp: 22.08.2018).
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy - prezydent miasta - https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71504/petycje (dostęp: 22.08.2018); rada miasta - https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71544/rok-2018(dostęp: 22.08.2018);
 7. Miejski Zarząd Dróg i Transportu - http://mzdit.bip.czestochowa.pl/bip/;jsessionid=BB1C3F41B6A75650346868F44671D2AD (dostęp: 22.08.2018).
 8. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie - prezydent miasta - http://www.bip.piekary.pl/?c=884 (22.08.2018); rada miasta - http://www.bip.piekary.pl/?c=885 (dostęp: 22.08.2018).
 9. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec - prezydent miasta - http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/id,6399.html (dostęp: 22.08.2018); rada miasta - http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/id,6095.html (dostęp: 22.08.2018).
 10. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej -https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,333.html (dostęp: 22.08.2018).
 11. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie - http://bip.jaworzno.pl/Article/id,19205.html (dostęp: 22.08.2018).
 12. Biuletyn Informacji Publicznej. Miasto Siemianowice Śląskie -https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/15835410 (dostęp: 22.08.2018).
 13. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta Rybnika - https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=304 (dostęp: 22.08.2018).
 14. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta Tychy - https://bip.umtychy.pl/petycje.php (dostęp: 22.08.2018).
 15. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta Żory - http://www.bip.zory.pl/?c=15878 (dostęp: 22.08.2018).
 16. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=25150 (dostęp: 22.08.2018).
 17. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Gliwicach - https://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/petycje (dostęp: 22.08.2018).
 18. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Świętochłowicach - http://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/007/010 (dostęp: 22.08.2018).
 19. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Zabrzu -http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/8/426?o=tp1&e=s|426 (dostęp: 22.08.2018).
 20. Dyś I.: Petycja jako fundament społeczeństwa obywatelskiego. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji. Red. R. Balicki, M. Jabłoński. Wrocław 2015.
 21. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 22. Rejestr petycji - http://www.katowice.eu/petycje/petycje/Forms/AllItems.aspx (dostęp: 22.08.2018).
 23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016.
 24. Szostok P.: Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce. Toruń 2017.
 25. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Dz.U. 2014, poz. 1195.
 26. Wójcicka E.: Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/SPUS.2019.25.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu