BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Dariusz
Title
Zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji
Management of Media Relations Activities Within Realization of the Organization's Information Policy
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2019, T. 25, s. 141-158, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Media, Prasa, Polityka informacyjna
Media, Press, Information policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem autora artykułu jest ustalenie zakresu zadań służb media relations funkcjonujących w różnorodnych podmiotach ze sfery życia społecznego i gospodarczego. Analizie podlegał też dobór miejsca ich ulokowania w strukturach organizacyjnych, co wpływa na rangę, sprawność działania i zakres kompetencji. Podjęto również temat opracowywania, znaczenia oraz zgodności z obowiązującym prawem procedur komunikacyjnych przygotowywanych w celu optymalizacji kontaktów organizacji ze środkami masowego przekazu.(abstrakt oryginalny)

The paper objective is to determine the scope of tasks of media relations services which operate in different entities from the area of social and economic life. Selection of the place for location of these services in organizational structures, having the impact on the rank, effectiveness and range of the competences, was also analyzed. The subject of development, meaning and compliance with applicable law of communication procedures prepared to optimize the organization's contacts with mass media was also taken up.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn informacji publicznej MSWiA - http://www.bip.mswia.gov.pl (dostęp: 7.12.2018).
 2. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - https://bip.pomorskie.eu (dostęp: 7.12.2018).
 3. Dane IPN - https://ipn.gov.pl (dostęp: 6.12.2018).
 4. Dojwa K., Bodziany M.: Public relations instytucji bezpieczeństwa. Wrocław 2013.
 5. Gemius/PBI za styczeń 2018 roku - https://www.gemius.pl (dostęp: 4.12.2018).
 6. Informacje z sekcji Biuro Prasowe TVN I DISCOVERY POLSKA - https://prasa.tvn.pl (dostęp: 5.12.2018).
 7. Instrukcja w sprawie komunikacji z mediami na potrzeby zarządzania kryzysowego. Załącznik do Zarządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr 39 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Dz.U. MGMiŻŚ z 14.11.2018, poz. 40).
 8. Krawczyk D.: Działania komunikacyjne wobec przekształceń rynku mediów. Zakres obowiązków rzecznika prasowego i zmiany zachodzące w relacjach z dziennikarzami. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2016, z. 98.
 9. Księga Komunikacji Kryzysowej. Podstawy zarządzania komunikacją w kryzysie. Oprac. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Warszawa 2017.
 10. Łydek-Kawa I.: Warsztatowe zmiany w polskim dziennikarstwie uwarunkowane wpływem nowych mediów w świetle badań empirycznych. "Zeszyty Prasoznawcze" 2017, nr 3.
 11. Maciejczak R.: Rzecznik prasowy w urzędzie - https://samorzad.infor.pl (dostęp: 7.12.2018).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. 2002, nr 4, poz. 36).
 13. Schemat organizacyjny - http://bip.um.wroc.pl (dostęp: 7.12.2018).
 14. Schemat organizacyjny Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego - https://amw.com.pl (dostęp: 6.12.2018).
 15. Serwis rekrutacyjny - https://www.pracuj.pl (dostęp: 7.12.2018).
 16. Struktura Biura Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów - https://bip.uml.lodz.pl (dostęp: 7.12.2018).
 17. Struktura organizacyjna wg Polskiego Radia SA - http://prsa.com.pl (dostęp: 5.12.2018).
 18. Szwajca D.: Media społecznościowe jako źródło ryzyka reputacyjnego przedsiębiorstwa. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 322.
 19. Taktyka udzielania informacji na miejscu zdarzenia. Praca zbiorowa. Słupsk 2015.
 20. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198).
 21. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83).
 22. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 30 września 2013 roku, sygn. akt: II AKa 201/13 - http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl (dostęp: 29.11.2018).
 23. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 3 sierpnia 2010 r., II SA/Bd 511/10, sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie ustalenia osób upoważnionych do kontaktu z mediami - http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 28.11.2018).
 24. Zadania biura prasowego - http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 6.12.2018).
 25. Zakres obowiązków Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej - https://ec.europa.eu (dostęp: 7.12.2018).
 26. Zakresu zadań Departamentu Komunikacji Społecznej Komisji Nadzoru Finansowego - https://www.knf.gov.pl (dostęp: 7.12.2018).
 27. Zarządzenie nr 21/2018 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://www.uokik.gov.pl (dostęp: 5.12.2018).
 28. Zarządzenie nr 3/2018 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki https://bip.ure.gov.pl (dostęp: 6.12.2018).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/SPUS.2019.25.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu