BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antoniuk Natalyia (University of Opole, Poland)
Title
From Refugee Integration to the Theory of Change for Integration. The Evolution of the Approach to Social Integration in the UK at the Beginning of the 21st Century
Od integracji uchodźców do teorii zmiany na rzecz integracji. Ewolucja podejścia do integracji społecznej w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2020, T. 30, s. 33-58, rys., tab., bibliogr. 50 poz.
Keyword
Integracja społeczna, Uchodźcy
Social integration, Refugees
Note
summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Potrzeba i chęć zmiany motywuje decydentów i praktyków w Wielkiej Brytanii do podejmowania zdecydowanych działań integracyjnych. Kraj ten nigdy nie wypracował własnej oryginalnej polityki w tej dziedzinie. W 2004 roku podjęto pierwsze kroki wraz z publikacją Wskaźników Integracji, ale dopiero w ostatnich latach zintensyfikowano prace nad zarządzaniem integracją. Istnieje wyraźne odejście od skupiania się na poszczególnych aspektach integracji na rzecz wdrażania systemu zarządzania integracją w szerszym kontekście. Znajduje to odzwierciedlenie w publikacji Ramowych wskaźników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla integracji (2019). Dokument ten bazuje na wersji z 2004 roku, ale przedstawia ją w ujęciu Teorii Zmiany, która została przyjęta jako podstawa do projektowania i weryfikacji procesu integracji w Wielkiej Brytanii. Celem artykułu jest porównanie Wskaźników Integracji z 2004 roku z nową wersją by określić zakres postępu prac nad systemem integracji oraz zmiany w podejściu do tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

The need and willingness to change motivates decision-makers and practitioners in the UK to take decisive integrationoriented measures. The country has never succeeded in developing its own original policy in this area. The first steps were taken in 2004 with the publication of the Indicators of Integration, but it was only in recent years that work on integration management has been intensified. There is a clear departure from focusing on individual aspects of integration and implementing a problem management system in a broader context. This is reflected in the publication of the Home Office Indicators for Integration framework (2019). The document is based on the 2004 version, but presents it in terms of the Theory of Change, which was adopted as the basis for designing and verifying the integration process in the UK. The aim of the paper is to compare the Integration Indicators of 2004 with the new version in order to identify the progress of work on the integration system and the change in the approach to the problem. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alba R., Nee V. (1997), Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration. International Migration Review. 31, 4: 826-874.
 2. Anderson A.A. (2020), The Community Builder's Approach to Theory of Change, a practical guide to theory development, The Aspen Institute, http://www.theoryofchange.org/pdf/TOC_fac_guide.pdf
 3. Blair T. "The Duty to Integrate: Shared British Values." Speech at 10 Downing Street, 8 December 2006 http://englischlehrer.de/texts/blair.php
 4. Brest P. (2010), The Power of Theories of Change, Stanford Social Innovation Review, 2010.
 5. Center for Theory of Change (2020), What is Theory of Change?
 6. Bulman M. (2017), Brexit: People voted to leave EU because they feared immigration, major survey finds, The independent 28 June, https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-latest-news-leave-eu-immigration-main-reason-european-union-survey-a7811651.html
 7. Castles S., Miller M.J. (2003), The Age of Migration, Palgrave Macmillan: Basings toke - New York.
 8. Cantle T., Kaufmann E. (2016), Is Segregation Increasing in the UK? Open Democracy. http://tedcantle.co.uk/wp-content/uploads/2013/03/Cantle-and-Kaufmann-2016-Is-Segregation-Increasing-in-the-UK-Open-Democracy-099.pdf
 9. Cantle T. (2020), 'Parallel Lives': the new evidence, http://tedcantle.co.uk/parallellives-the-new-evidence/#
 10. Charsley K., Spencer S. (2019), Understanding integration processes: informing policy and practice, Understanding integration processes, Informing policy and practice, Bristol, https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/policybristol/PolicyBristol-PolicyReport-44-Jan19-integration.pdf
 11. Collins E., Clark H. (2013), Supporting Young People to Make Change Happen. A Review of Theories of Change Synthesis Report. A joint working paper by ActKnowledge and Oxfam, February, http://www.actknowledge.org/resources/documents/SupportingYoungPeopletoMakeChangeHappenActKnowledgeOxfamAustralia.pdf
 12. Commission on Integration and Cohesion. "Our Shared Future." CIC, London, 2007, http://image.guardian.co.uk/sys-files/Education/documents/2007/06/14/oursharedfuture.pdf
 13. Commonwealth immigrants in the Modern Era 1948 - present (2020), https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zx93tyc/revision/1
 14. Council of Europe (1997) Measurement and Indicators of Integration. COE: Strasbourg.
 15. CCI Creating the conditions for integration (2012) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7504/2092103.pdf
 16. de Palo D., Faini R., Venturini A. (2006), The Social Assimilation of Immigrants, Discussion Paper No. 2439 http://ftp.iza.org/dp2439.pdf
 17. Davies R. (2012), Blog post on the criteria for assessing the evaluability of a theory of change http://mandenews.blogspot.co.uk/2012/04/criteria-for-assessing-evaluablity-of.html
 18. Ferguson C. (2008), 'Promoting Social Integration: Background Paper for Discussion', Report commissioned by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) for the Expert Group Meeting on Promoting Social Integration, Helsinki, Finland, 8-10 July 2008.
 19. Fiałkowska K., Wiśniewski J. (2009), Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, https://interwencjaprawna.pl/docs/polityka-integracyjna-wielkiej-brytanii-wobec-uchodzcow.pdf
 20. Ganowicz E. (2018), Inkluzywna funkcja bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Uniwersytet Opolski, Studia i monografie no. 525, Opole.
 21. Goodhard D. (2016), IMMIGRATION & INTEGRATION AFTER BREXIT A POLICY EXCHANGE AGENDA, https://policyexchange.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/immigration-and-integration-after-brexit-aug-16.pdf
 22. Governance of Migrant Integration in the UK, former Member State, 2017; https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/united-kingdom
 23. Hattersley R. (1965), The Spectator Archive 20 August, http://archive.spectator.co.uk/article/20th-august-1965/4/immigration
 24. Home Office Indicators of Integration Framework (2019), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fie/835573/home-office-indicators-of-integration-framework-2019-horr109.pdf
 25. Home Office Indicators of Integration framework Theory of Change Guide notes Part A (2019a) May https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805872/home-office-indicators-of-integration-framework-2019-theory-of-change-guide-notes-parta.pdf
 26. Home Office Indicators of Integration framework 2019 Applying Theory of Change Guide notes Part B (2019b) May https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805873/home-office-indicators-of-integration-framework-2019-theory-of-change-guide-notes-partb.pdf
 27. Immigration and Integration in the UK - an introduction (2007), Developing New Approaches to Migration Policies, https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=media.download&uuid=29EA1DAE-A973-93D7-179EBA90266815CA
 28. Integrated Communities Strategy Green Paper. Building stronger, more united communities, (2018), https://www.gov.uk/government/consultations/integrated-communities-strategy-green-paper
 29. IOM (2008) MIGRANTS AND THE HOST SOCIETY: PARTNERSHIPS FOR SUCCESS, no. 11, https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_11_en.pdf
 30. James C. (2011), THEORY OF CHANGE REVIEW A report commissioned by Comic Relief, http://www.actknowledge.org/resources/documents/James_ToC.pdf
 31. Magnus N. (2017), Immigration and Integration in the UK, https://www.civitas.org.uk/content/files/apragmaticapproachtointegration.pdf).
 32. Marwick A. (2003), British Society since 1945, accessed from researchgate, https://www.researchgate.net/publication/47107271_British_Society_Since_1945/
 33. Mastyk E. (1978), Teoria i praktyka rozwoju organizacyjnego. Analiza koncepcji, Ossolineum.
 34. Olechnicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.
 35. Policy Primer, Integration, (2020) https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/primers/policy-primer-integration/
 36. Problemy integracji imigrantów Koncepcje, badania, polityki (2008), EFS Warszawa 2008.
 37. Saggar S., Somerville W. (2012), Building a British Model of Integration in an Era of Immigration: Policy Lessons for Government, Transatlantic Council of Migration.
 38. Rytter M. (2018), Writing against integration: Danish imaginaries of culture, race and belonging. Ethnos.
 39. Sobczak J.B. (2008), Interwencja społeczna - teoria i praktyka na przykładzie Projektu IW EQUAL "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia, Kraków.
 40. Sztumski J. (1977), Problem społeczny jako przedmiot badań socjologii, "Studia Socjologiczne", no. 3.
 41. Commission (2015). How Integrated is Modern Britain?, http://socialintegrationcommission.org.uk/SIC_Report_WEB.pdf
 42. Spencer S., Rudiger A. (2003), 'Social Integration of Immigrants and Ethnic Minorities, Policies to Combat Discrimination', Paper presented to the conference 'The Economic and Social Aspects of Migration' organised by the European Commission and OECD, Brussels, 21-22 January, OECD/European Commission.
 43. Sztompka P. (2205), Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
 44. Rogers P. (2014), Theory of Change, Methodological Briefs: Impact Evaluation 2, UNICEF Office of Research, Florence.
 45. Stein D., Valters C. (2012), Understanding Theory Of Change In International Development, JSRP Paper 1 (JSRP and TAF collaborative project) August, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a64ed915d622c0006ff/JSRP1-SteinValtersPN.pdf
 46. Taplin D.H., Clark H., Collins E., Colby D.C. (2013), Theory of Change. Technical Papers, A Series of Papers to Support Development of Theories of Change Based on Practice in the Field. April, http://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/ToC-Tech-Papers.pdf
 47. The Migration Observatory (2016), What would UK immigration policy look like after Brexit? (Pre-referendum), https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/commentaries/uk-immigration-policy-look-like-brexit/
 48. Theory of change for achieving integration Interactive content https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805874/theory-of-change-for-achieving-integration-2019.pdf
 49. Vogel I. (2012), Review of the use of "Theory of Change" in international development. DFID, April, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a5ded915d3cfd00071a/DFID_ToC_Review_VogelV7.pdf
 50. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie: teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.31261/spus.11380
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu