BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czuba Michał (University of Silesia in Katowice, Poland)
Title
Strengthening the Ecological Security of Poland on the Example of Initiatives Limiting the Phenomenon of Smog
Wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski na przykładzie działań ograniczających zjawisko smogu
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2020, T. 30, s. 59-71, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Ekologia, Bezpieczeństwo ekologiczne, Polityka ekologiczna państwa, Zanieczyszczenie powietrza, Ochrona powietrza atmosferycznego
Ecology, Environmental security, State ecological policy, Air pollution, Protection of air
Note
summ.
Abstract
Człowiek i jego egzystencja jest uzależniona od systemu przyrodniczego. Zachowanie równowagi w tym systemie wymaga właściwego zarządzania zasobami naturalnymi oraz podejmowania działań zmierzających do ograniczenia i zapobiegania negatywnym skutkom działalności gospodarczej a także racjonalnego wykorzystania dostępnych w określonym czasie zasobów przyrodniczych. Skutki intensywnego rozwoju gospodarki przy niekontrolowanym korzystaniu z zasobów naturalnych odczuły kraje wysoko rozwinięte już w pierwszej, a znacznie mocniej w drugiej połowie XX wieku. Jednym z nich jest zanieczyszczenie powietrza przyczyniające się do powstawania smogu. Problem ten jest na tyle istotny w warunkach polskich, że podejmowane są przez rząd i jego organy działania służące ograniczeniu skutków i zasięgu tego zjawiska. Działania te służą zwiększeniu bezpieczeństwa ekologicznego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła znaczna ewolucja polityki ekologicznej prowadzonej w Polsce, powstały nowe regulacje w zakresie prawa ochrony środowiska. Powyższy artykuł analizuje kwestie polityki ekologicznej Polski do roku 2030 i realizowany w jej ramach program "Czyste powietrze". Próbuje on także wskazać pozytywne skutki społeczne wynikające z jego realizacji. (abstrakt oryginalny)

Humans and their existence depend on the natural system. Maintaining balance in this system requires proper management of natural resources and taking actions aimed at limiting and preventing negative effects of the economic activity as well as rational use of natural resources available in a given time. The effects of the intensive development of the economy with the uncontrolled use of natural resources were felt by developed countries already in the first, and much stronger in the second half of the 20th century. One of them is air pollution contributing to the formation of smog. This problem is so important in Polish conditions that measures are taken by the government and its authorities to limit the effects and scope of this phenomenon. These activities serve to increase the ecological security. Over the past dozen or so years, there has been a significant evolution of environmental policy in Poland, new regulations have been created in the field of environmental law. The paper analyzes the issues of Poland's environmental policy up to 2030 and the "Clean Air" program implemented under this policy. It also attempts to indicate the positive social effects resulting from its implementation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bucagu C., Vanlauwe B., Van Wijk M.T., Giller K.E. (2014), Resource use and food self-sufficiency at farm scale within two agroecological zones of Rwanda, Food Security, 6(5).2014, s. 609-628.
 2. EEA (2016), Air quality in Europe - 2016 report. Report No 28/2016, European Environment Agency, Kopenhaga, Dania. z: www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
 3. Encyklopedia PWN, Definicja pojęcia: smog. Pobrano z: www.encyklopedia.pwn.pl/(data dostępu: 30.06.2019).
 4. Garnczewska A.(red.). (2017), Współczesne problemy ekologiczne świata. Toruń: Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa.
 5. Geneza bezpieczeństwa ekologicznego. z: www.kpswjg.pl (20.12.2013).
 6. GIOŚ (2014), Stan Środowiska w Polsce. Raport 2014, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa. www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/GIOS_raport_2014.pdf. (23.06.2019).
 7. Górska-Rożej K. (2013), Bezpieczeństwo ekologiczne w ogólnym systemie bezpieczeństwa państwa, Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej nr 4(8), Warszawa, s. 89.
 8. Heywood A. (2007), Ideologie polityczne. Wprowadzenie. Warszawa: PWN.
 9. Kołodziński E. (2008), Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 10. Kuchcik M., Milewski P. (2018), Zanieczyszczenie powietrza w Polsce - stan, przyczyny i skutki, Studia KPZK, tom 182, cz 2, s. 341-364.
 11. Kukułka J. (1995), Ekologiczna koncepcja ładu międzynarodowego w: Stosunki międzynarodowe i polityka. Wyzwania końca stulecia. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bogusława Mrożka, Warszawa.
 12. O programie Czyste powietrze. www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programieczyste-powietrze-/ (27.06.2019).
 13. Papuziński A. (2006), Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej). Problemy Ekorozwoju, 2006, vol1, No. 1, s. 38.
 14. Polityka ekologiczna państwa 2030-projekt, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2019. Pobrano z: www.bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/projekty/PROJEKT_POLITYKI_EKOLOGICZNEJ_PANSTWA_2030/Projekt_Polityki_ekologicznej_panstwa_2030.pdf (25.06.2019).
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032).
 16. Skiter N., Rogachev A., Mazaeva T., Modeling Ecological Security of a State , Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6 No 3, June 2015, s. 185-192.
 17. Strona internetowa projektu Środowisko Życiem: Stop Smog. www.srodowiskozyciem.pl/korzysci/ (27.06.2019).
 18. Śladkowski S. (2004), Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: AON.
 19. Taylor G., Viability: A priority criterion for the mitigation of climate change and other complex socio-ecological issues, Journal of Futures Studies, 19(1)/2014, s. 77-96.
 20. Tollefson J. (2020), Climate vs coronavirus: Why massive stimulus plans could represent missed opportunities. Nature 2020. www.nature.com/articles/d41586-020-00941-5 (20.06.2020).
 21. Walka o środowisko? Po pandemii możemy wrócić do złych nawyków(2020). www.zdrowie.wprost.pl/koronawirus/w-polsce/10312039/walka-o-srodowisko-po-pandemii-mozemy-wrocic-do-zlych-nawykow.html (19.06.2020).
 22. Xie Y., Hotspots of ecological and environmental risk research in China based on co-word analysis, Journal of Information and Computational Science, 11(4)/2014, s. 1185-1192.
 23. Yin S.J., Xu P., Chen M., Wu L.H., Consumer's preference on value attributes of ecological food and affecting factor, China Population Resources and Environment, 24(4)2014, s. 71-76.
 24. Zacher L. (1991), Bezpieczeństwo ekologiczne - wymiary polityczne, międzynarodowe i globalne, Lublin: UMCS.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.31261/spus.11381
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu