BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Dariusz (Head of the Social Contacts Department in the City Hall in Zabrze, Poland)
Title
Virtual Space Used in the Communication Activities of Local Governments on the Example Provided by the Communes of the Upper Silesia and Zagłębie Metropolis
Przestrzeń wirtualna wykorzystywana w działaniach komunikacyjnych samorządów na przykładzie gmin Górnego Śląska i Zagłębia
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2020, T. 30, s. 73-90, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gmina, Polityka informacyjna, Komunikowanie cyfrowe, Wirtualizacja
District, Information policy, Digital Communication, Virtualization
Note
summ.
Country
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstract
Celem artykułu jest określenie zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach komunikacyjnych samorządów. Przedmiotem badań jest wyodrębniony statutowo obszar metropolitalny województwa śląskiego, składający się z 41 gmin. Zastosowane metody badawcze obejmowały analizę Internetu, źródeł internetowych oraz literatury przedmiotu. Stąd wyciągnięto wnioski dotyczące działalności jednostek samorządu terytorialnego w sferze mediów społecznościowych, przyczyniając się do uporządkowania stanu wiedzy w odniesieniu do celów, wydatków i efektów działań administracji samorządowej w badanej części cyberprzestrzeni. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify the scope of social media application in communication activities of local governments. The research field is a statutorily separated metropolitan area in the Silesia Province, established from 41 communes. The applied research methods included the analysis of the Internet sources and the academic literature. The conclusions were obtained concerning the activity of local government units in social media, contributing to the organization of the state of knowledge on the objectives, expenditure and effects of local administration activities in the studied part of cyberspace. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balicki J., Dryja P., Korłub W., Tyszka M. (2017), Metody i aplikacje zdalnego szkolenia mieszkańców inteligentnych miast, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", no. 14.
 2. Kidyba M., Makowski Ł. (2017), Samorządy wobec smart cities-wyzwania, "Chorzowskie Studia Polityczne", no. 13.
 3. Kowalik K. (2018), Dialog, monolog, interakcja? Portal społecznościowy jako kanał komunikowania online samorządu gminnego. Studium przypadku miasta Kielce, "Naukowy Przegląd Dziennikarski", no.3.
 4. Kowalik K. (2018), Media online samorządów lokalnych - nowa struktura w systemie medialnym. Próba ujęcia in statu nascendi, "Zeszyty Prasoznawcze", no. 3.
 5. Romanowski R., Szymkowiak A. (2018), Obecność samorządów lokalnych w mediach społecznościowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska", no. 129.
 6. Szymkowiak A., Scheibe A. (2016), Komunikacja samorządu terytorialnego ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów społecznościowych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", no. 40.
 7. Directive 2016/2102 of the European Parliament and the Council (EU) of 26 October 2016 on the accessibility of websites and mobile applications of public sector bodies (OJ EU L 327/9 of 2 December 2016).
 8. Promulgation by the Prime Minister of 9 November 2017 on the announcement of the consolidated text of the Ministerial Council Regulation on the National Interoperability Framework, minimum requirements for public registers and exchange of information in electronic form and minimum requirements for ICT systems (Journal of Laws of 2017, item 2247).
 9. Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications of public entities (Journal of Laws of 2019, item 848).
 10. Act of 8 March 1990 on Municipal Self-Government (Journal of Laws of 1990, item 95).
 11. Act of 9 March 2017 on the Metropolitan Union in the Silesian Province (Journal of Laws of 2017, item 730).
 12. Ordinance No. 19/2018 of the Sośnicowice Mayor, dated March 16th 2018, on establishing the procedure rules of the official fanpage of the Sośnicowice Municipality on the social networking site Facebook (BIP http://sosnicowice.i-gmina.pl).
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.31261/spus.11382
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu