BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Latos-Miłkowska Monika (Kozminski University)
Title
The Protection of Employers' Interests during the Coronavirus Pandemic. The Case of Poland
Ochrona interesu pracodawcy w czasie pandemii koronawirusa. Przypadek Polski
Source
Krytyka Prawa, 2021, T. 13, Nr 1, s. 7-24, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Praca, Wypłacalność, Pracodawcy, Choroby cywilizacyjne
Labour, Financial solvency, Employers, Civilization diseases
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest krytyczna analiza i próba oceny rozwiązań wprowadzonych do polskiego prawa pracy w celu ochrony interesu pracodawcy w czasie epidemii koronawirusa i wywołanego nią kryzysu ekonomicznego. Analizie poddano rozwiązania wprowadzone przez polskiego ustawodawcę w związku z epidemią koronawirusa w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Ze względu na krajową specyfikę tych rozwiązań artykuł nie zawiera odwołania do uregulowań obowiązujących w innych krajach. Przeprowadzona analiza wpisuje się jednak w szerszy nurt badań nad rozwiązaniami wprowadzanymi w prawie pracy w związku z epidemią podejmowanych na gruncie ustawodawstw poszczególnych państw europejskich. Autorka prezentuje tezę, że wprowadzone rozwiązania oceniane łącznie spełniły swój cel - pozwoliły pracodawcom przetrwać pierwsze półrocze stanu epidemii i przyczyniły się do ograniczenia wzrostu bezrobocia. Analiza poszczególnych przyjętych rozwiązań ukazuje jednak ich liczne mankamenty, w tym również dotyczące zgodności z prawem europejskim i Konstytucją RP. Wyniki badań mają charakter oryginalny, mogą być przyczynkiem do dalszych, bardziej pogłębionych badań naukowych oraz stanowić punkt odniesienia dla badań o charakterze prawnoporówawczym. Przyjęte wnioski wskazują również kierunki zmiany regulacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to offer a critical analysis and assessment of the solutions introduced to the Polish labour law in order to protect employers' interests during the coronavirus pandemic and of the economic crisis the pandemic has caused. The solutions introduced by the Polish legislator in connection with the coronavirus pandemic within the framework of the so-called Anti-Crisis Shield have been thoroughly examined. The conducted analysis, however, is part of a broader trend of research on the solutions incorporated into the labour law in force in connection with the pandemic, implemented on the basis of the legislation of particular European countries. The author proposes a thesis that the introduced solutions, assessed collectively, have fulfilled their purpose - they have made it possible for employers to survive in spite of the restrictions on the way they conduct their business and have curbed the increase in unemployment. However, the analysis of particular solutions that were applied reveals their numerous shortcomings, including those related to compliance with European law and the Polish Constitution. The results of the research are original and may be a valuable contribution to further, more in-depth scientific studies, becoming a point of reference for comparative legal research. The drawn conclusions indicate also the directions of changes occurring in regulations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran K.W. (ed.), Tarcza Antykryzysowa 1.0-3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2020.
 2. Cudowski B., Zbiorowe zawieszenie treści umownych stosunków pracy, [in:] L. Florek (ed.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa 2007.
 3. Gersdorf M., Próba umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu umów o pracę w polskim porządku prawnym, PIZS 2003, 1.
 4. Gładoch M., Praca zdalna w Polsce, Warszawa 2020.
 5. Hajn Z., Ochrona miejsc pracy z interes pracodawców, [in:] L. Florek (ed.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa 2003.
 6. Latos-Miłkowska M., Działalność socjalna pracodawcy w czasie epidemii koronawirusa, PIZS 2021, 1.
 7. Latos-Miłkowska M., Porozumienia zbiorowe w tarczy antykryzysowej, PIZS 2020, 10.
 8. Latos-Miłkowska M., Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013.
 9. Latos-Miłkowska M., Przedstawiciele pracowników wyłaniani w trybie przyjętym u danego pracodawcy, PIZS 2010, 10.
 10. Lewandowski H., Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977.
 11. Mitrus L., Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda - zmiana miejsca wykonywania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy? Część 1, PIZS 2020, 10.
 12. Musiała A., Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, [in:] K.W. Baran (ed.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa 2016.
 13. Pisarczyk Ł., Porozumienia kryzysowe jako instrument dostosowania przedmiotu świadczenia stron stosunku pracy do zmieniających się okoliczności, [in:] L. Florek (ed.), Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2007.
 14. Pisarczyk Ł., Boguska A., Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane zagadnienia, "Monitor Prawa Pracy" 2020, 5.
 15. Rycak M., Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w czasie pandemii COVID-19, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" 2020, 27.
 16. Skoczyński J., Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Warszawa 1999.
 17. Sobczyk A., Przedstawicielstwa pozazwiązkowe w systemie zbiorowej reprezentacji pracowników. Stan obecny i kierunki zmian, [in:] A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (eds.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, Gdańsk 2010.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.425
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu