BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Azavedo Mark (Shinawatra University, Thailand), Gogatz Art (Phayao University, Thailand)
Title
The Developing Speciality Coffee Businesses of Bangkok, Thailand and Penang, Malaysia. A Story of Entrepreneurial Passion and Creativity?
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 1, s. 203-230, tab., bibliogr. s. 226-229
Issue title
Exploring the Link Between Entrepreneurial Capabilities, Cognition, and Behaviors
Keyword
Kreatywność, Kawa, Rzemiosło, Przedsiębiorczość
Creativity, Coffee, Craft, Entrepreneurship
Note
JEL Classification: L26, L66, L81
streszcz., summ.
Country
Bangkok, Tajlandia, Malezja, Penang
Bangkok, Thailand, Malaysia
Abstract
Cel: W artykule omówiono niedawno powstający przemysł kawowy w Bangkoku w Tajlandii i Penang w Malezji. Zajmuje się on pytaniami badawczymi dotyczącymi motywacji i postaw właścicieli małych, przedsiębiorczych firm kawowych w obu krajach. Metodyka: Metodyka badania polegała na gromadzeniu danych jakościowych na podstawie wywiadów bez z góry określonych hipotez. Wywiady były częściowo ustrukturyzowane. Pytania dotyczyły w różny sposób motywacji i postaw, ale szczególnymi punktami skupienia były pasja i kreatywność. Analiza odbywała się poprzez analizę treści tematycznych. Wyniki: Główne ustalenia były takie, że uczestnicy uważali się za pełnych pasji i kreatywnych, chcieli uczyć się o kawie (pierwsze odkrycie) i nie mieli żadnych oczekiwań ani nadziei na wzbogacenie się poprzez swoje przedsiębiorstwa kawowe. Skupiali się na innych elementach szczęścia niż pieniądze. Okazało się, że ich pasja nie była pasją przedsiębiorczości, napędzaną finansowo, ale pasją do umiejętności rzemieślniczych i produkcji, a także towarzyszącego im stylu życia, który po prostu nie dotyczył maksymalizacji dochodów. Implikacje dla teorii i praktyki: Przedstawia potencjalny pogląd na przedsiębiorczość będący w znacznej rozbieżności z poglądami klasycznej ekonomii. Niewielu przedsiębiorców, z którymi przeprowadzono wywiady, uważało, że ich firmy mają potencjał tworzenia bogactwa. Obawy o maksymalizację dochodu lub zysku nie były powszechne. Nie byli to finansowo napędzani przedsiębiorcy klasycznej ekonomii. Skupiali się na swoim rzemiośle i jego umiejętnościach. Całe zrozumienie nastawienia właścicieli i twórców małych firm zajmujących się kawą jest spostrzeżeniem o istotnym znaczeniu praktycznym, na przykład dla tych, którzy chcą im dostarczać kawę i być może innym podobnym małym firmom, lub aby im doradzać, w tym usługi doradcze dla rządu i samorządów lokalnych. Oryginalność i wartość: Pytanie postawione w tym badaniu nigdy wcześniej nie zostało zadane, więc badanie jest wyjątkowe w branży. Jego wartość leży w dwóch obszarach: praktycznym, realnym świecie biznesu, jak wspomniano, oraz dla przyszłych badaczy przedsiębiorczości. Ponieważ te małe firmy są zbudowane z koncepcji stylu życia, a nie klasycznych koncepcji ekonomicznych, zwłaszcza w zakresie maksymalizacji dochodu lub zysku i odpowiedniej skali, istnieje poważna wątpliwość co do ważności tych klasycznych poglądów ekonomicznych. Istotną wartością w tym badaniu jest właśnie to, że wniknęło ono i uderzyło w mnóstwo motywacji i postaw prezentowanych nieformalnie przez przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

Purpose: This paper considers the recently emergent speciality coffee industry in Bangkok, Thailand and Penang, Malaysia. It addresses the research questions of what are the motivations and attitudes of small, entrepreneurial, speciality coffee business owners in both countries. Methodology: The study's methodology was interview-based qualitative data gathering with no pre-determined hypotheses. Interviews were semi-structured. Questions considered motivations and attitudes variously but particular points of focus were passion and creativity. Analysis was through thematic content analysis. Findings: The main findings were that participants considered themselves to be passionate and creative, wanted to educate about coffee (the primary finding) and have no expectation and little hope of becoming wealthy through their coffee enterprises. Their focus was on other elements of happiness than money. It transpired that their passion was not an entrepreneurial passion, financially driven, but a passion for craft skills and production, and attendant lifestyles that were simply not concerned about income maximisation. Implications for theory and practice: It presents a potential view of entrepreneurship at major variance with the views of classical economics. Few entrepreneurs interviewed saw their businesses as having potential for wealth creation. Concerns to maximise income or profit were not prevalent. These were not the financially driven entrepreneurs of classical economics. Their focus was on their craft and its skills. All understanding of the mindset of the small speciality coffee business owners and creators is an insight of substantial practical importance, for instance, to those seeking to supply to them and perhaps other similar small businesses, or to advise them, including Government and Local Government advisory services. Originality and value: The question set for this study had never been asked before, so the study is unique within the industry. Its value lies in two areas, the practical real world of business, as mentioned, and for future researchers in entrepreneurship. With these small businesses built from lifestyle concepts rather than classical economic concepts, notably of income or profit maximisation and scale appropriate to those, strong doubt is thrown on the validity of those classical economic views. An important value in this study is precisely that it drilled down and struck a plethora of motivations and attitudes informally held by entrepreneurs, people of a type that do not usually inform studies of entrepreneurship but may inform future researchers, particularly when reviewing the growing body of small artisanal and craft businesses. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arat, E. (n.d.). The history of Turkish coffee. Retrieved from https://www.turkishcoffeeworld.com/History-of-Coffee-s/60.htm
 2. Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 357-376.
 3. Amabile, T. M., & Pillemer, M. (2012). Perspectives on the social psychology of creativity. The Journal of Creative Behavior, 46(1), 3-15. https://doi.org/10.1002/jocb.001
 4. Baljko, J. (2010, October 20). A successful supply chain needs collaboration and co-creation. Retrieved from https://www.ebnonline.com/a-successful-supply-chain-needs-collaboration-co-creation/
 5. Bhansing, P. V., Hitters, H., & Wingaarden, Y. (2018). Passion inspires: Motivations of creative entrepreneurs in creative business centres in the Netherlands. The Journal of Entrepreneurship, 27(1), 1-24. https://doi.org/10.1177/0971355717738589
 6. Bird, B.J. (1989). Entrepreneurial Behavior. Glenview, IL: Scott Foresman & Co.
 7. Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N., & Terry, G. (2018). Thematic analysis. In P. Liamputtong (Ed.), Handbook of Research Methods in Health Social Sciences (pp.1-18). Singapore: Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-2779-6
 8. Brikci, N., & Green, J. (2007, February). A guide to using qualitative research methodology. Retrieved from https://fieldresearch.msf.org/handle/10144/84230
 9. Cardon, M.S., Wincent, J., Singh, J., & Drnovsek, M. (2009). The nature and experience of entrepreneurial passion. Academy of Management Review, 34(3), 511-532. https://doi.org/10.5465/amr.2009.40633190
 10. Churchard, C., Townshend, G., & Stone, S. (2018, February 15). Get the picture: Promoting your pub with Instagram. Retrieved from https://www.morningadvertiser.co.uk/Article/2018/02/15/Get-the-picture-promoting-your-pub-with-Instagram
 11. Fisher, M.L., Hammond, J.H., Obermeyer, W.R., & Raman, A. (1994). Making supply meet demand in an uncertain world. Harvard Business Review, 72(3), 83-93.
 12. Giljam, E. (2018, February 1). Speciality coffee in Oslo. Retrieved from https://www.theexploringbarista.com/specialty-coffee-oslo
 13. Gogatz, A., & Mondejar, R. (2005). Business Creativity, Breaking the Invisible Barriers. London, UK: Palgrave Macmillan.
 14. Goodwin, L. (2019, September 24). The origin of coffee. Retrieved from https://www.thespruceeats.com/the-origin-of-coffee-765180
 15. Green, M. (2013, August 7). The lost world of the London coffee house. Retrieved from https://publicdomainreview.org/2013/08/07/the-lost-world-of-the-london-coffeehouse/
 16. Guilford, J.P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, 444-454.
 17. Hello, we're Union Coffee. (n.d.). Retrieved from: https://unionroasted.com/pages/about History of Coffee: Where did coffee originate and how was it discovered? (n.d.). Retrieved from https://www.homegrounds.co/history-of-coffee/
 18. Inwood, S. (1998). A History of London. London, UK: Macmillan.
 19. Johnson, J. (2019, July 31). How to make an Instagrammable café. Retrieved from https://www.freshcup.com/how-to-make-an-instagrammable-cafe/
 20. Kucharska, W. (2017). Relationships between trust and collaborative culture in the context of tacit knowledge sharing. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 13(4), 61-78. https://doi.org/10.7341/20171344
 21. Kunat, B. (2018). Passion and creativity - together or separately? Creativity, 5(1), 55-71. https://doi.org/10.1515/ctra-2018-0004
 22. Langlois, A. (2019). Momentum. Drift, 8, 40-44.
 23. Morris, J. (2007). The Cappuccino Conquests. The Transnational History of Italian Coffee. Hatfield, UK: University of Hertfordshire.
 24. Morris, J. A. (2008). History of espresso in Italy and the World. In C. Maurizio (Ed.), 100% Espresso Italiano (pp.4-32). Trieste, Italy: Antorami.
 25. Najda-Janoszka, M., & Daba-Buzoianu, C. (2018). Editorial paper: Exploring management through qualitative research - introductory remarks. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(4), 5-15. https://doi.org/10.7341/20181440
 26. Nzegwu, N. (n.d.). Ethiopia: The origin of coffee. Retrieved from https://www.africaresource.com/house/news/our-announcements/21-the-history-of-coffee
 27. Oden, G. (n.d.). Starbucks vs specialty coffee: What's the difference? Retrieved from https://www.javapresse.com/blogs/buying-coffee/starbucks-vs-specialty-coffee
 28. Ryan, G.W., & Bernard, H. R. (n.d.). Techniques to identify themes in qualitative data. Retrieved from http://www.analytictech.com/mb870/Readings/ryan-bernard_techniques_to_identify_themes_in.htm
 29. Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1991). An investment theory of creativity and its development. Human Development, 34(1), 1-31. https://doi.org/10.1159/000277029
 30. Sternberg, R. J. (2006). The nature of creativity. Creativity Research Journal, 18(1), 87-98.
 31. Tchaikovsky, M. (2004). Life and Letters of Peter Ilich Tchaikovsky. Honolulu, HI: University Press of the Pacific.
 32. The History of Coffee. (n.d.). Retrieved from http://www.ncausa.org/about-coffee/history-of-coffee
 33. Theng, A. J. (2018, May 2). Third-Wave coffee, 'independent' sites of consumption and the commodification of authenticity in global cities. Presented at 10th Linguistic Landscapes Workshop, Bern, Switzerland. Retrieved from https://www.academia.edu/36679246/Third-Wave_Coffee_Independent_sites_of_Consumption_and_the_Commodification_of_Authenticity_in_Global_Cities
 34. Torrance, E.P. (1974). Torrance Tests of Creative Thinking. Lexington, MA: Personnel Press.
 35. Vallerand, R.J. (2010). On passion for life activities: the dualistic model of passion. In M.P. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (pp. 97-193). New York, NY: Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(10)42003-1
 36. Watne, T. (2012, December 3). Agents of change: An investigation into how craft brewers educate their customers. Presented at Australia and New Zealand Marketing Academy Conference, Adelaide, South Australia, Australia. Retrieved from https://www.academia.edu/2562282/Agents_of_change_An_investigation_of_how_craft_breweries_educate_their_consumers
 37. Watne, T., Hakala, H., & Kautonen, T. (2012, June 10). Business from passion. An enquiry into the business models of craft breweries in Victoria, Australia. Presented at The International Council for Small Business World Conference, Wellington, New Zealand. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B9pflhVOKMWBWUFLNUlkMVVJcVU/view
 38. Yuan, F. (n.d.). Story. Retrieved from https://www.origincoffee.co.uk/pages/story
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211717
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu