BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyka Teresa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ochrona danych osobowych w działalności społecznej inspekcji pracy
Protection of Personal Data in the Practice of Social Labour Inspectorate
Source
Krytyka Prawa, 2021, T. 13, Nr 1, s. 25-38, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Związki zawodowe, Dane wrażliwe, Pracodawcy
Trade unions, Sensitive data, Employers
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Społeczna inspekcja pracy będąca szczególną formą związkowej reprezentacji pracowniczej jest uprawniona do sprawowania kontroli nad pracodawcą w zakresie przestrzegania przez niego przepisów prawa pracy. Realizacja funkcji kontrolnej łączy się z potrzebą dostępu społecznego inspektora pracy do informacji i dokumentów, które mogą zawierać dane osobowe pracowników. W opracowaniu postawiono tezę, że społeczny inspektor pracy jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników w imieniu zakładowej organizacji związkowej, która jest administratorem tych danych, zaś podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników są odpowiednie przepisy RODO. Tezy postawione w opracowaniu posłużyły krytyce stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w kwestii dopuszczalności pozyskiwania przez społecznego inspektora pracy danych osobowych. Problemy przedstawione w opracowaniu nie były dotychczas przedmiotem wypowiedzi doktryny. (abstrakt oryginalny)

Social labour inspectorate, as a special form of unionised representation of employees' interests, has the right to control employers in the field of their compliance with the provisions of the labour law in place. Exercising this controlling function involves the need for a social labour inspector to access the information and documents that may contain personal data of employees. The study advances a thesis that a social labour inspector is an entity processing personal data of employees on behalf of a company trade union organisation - who is the controller of these data, and the grounds for the processing of personal data of employees are the relevant provisions of the GDPR. The theses proposed in the study aim to challenge the Constitutional Tribunal's standpoint regarding a social labour inspector's right to obtain personal data. The problems addressed in the study have not been a subject of the existing views of legal academics and commentators, nor have they been covered in the established line of judicial decisions yet. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dörre-Kolasa D., Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" 2019, 26(4).
 2. Dörre-Kolasa D., Zakres i forma przetwarzania danych osobowych w dokumentacji pracowniczej w świetle planowanych zmian stanu prawnego, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017.
 3. Gałęzowska K., Współadministrowanie danymi osobowymi - wybrane problemy prawne, [w:] T. Wyka, A.M. Mielczarek (red.), Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, Warszawa 2019.
 4. Guza Ł., Pracowniczy nadzór z ograniczeniami. Jakie są obowiązki społecznego inspektora pracy?, "Gazeta Prawna" 14.02.2019.
 5. Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 6. Jarguz J., Przetwarzanie danych osobowych w trakcie zatrudnienia, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679, Warszawa 2017.
 7. Kawecki M., Prawo ochrony danych osobowych jako nowa dziedzina prawa, "Europejski Przegląd Sądowy" 2017, 5.
 8. Kaźmierczak K., Litwiński P., Zagadnienia wstępne z zakresu ochrony danych osobowych pracowników, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679, Warszawa 2017.
 9. Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2016.
 10. Kulesza E. Nowe obowiązki administratorów danych osobowych w świetle RODO, [w:] T. Wyka, A.M. Mielczarek (red.), Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, Warszawa 2019.
 11. Kulesza E., Prawo związków zawodowych do danych pracowników przetwarzanych przez pracodawcę. Przetwarzanie danych osobowych w procesie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017.
 12. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2019.
 13. Liszcz T., Społeczna inspekcja pracy - niezbędny instrument społecznego (związkowego) nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2019, 4.
 14. Liszcz T., Aksjologiczne podstawy prawa pracy, Lublin 2018.
 15. Rutkowska B., Społeczna inspekcja pracy - niedoskonałości regulacji prawnej, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" 2017, 24(4).
 16. Sobczyk A., RODO. Rozproszona władza publiczna, Kraków 2019.
 17. Szubert W., Safety and Health at Work, [w:] International Encyclopaedia of Comparative Law, t. XV, rozdział 7, Tübingen 1983.
 18. Szubert W., Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne, Warszawa 1966.
 19. Walczak K., Zasady potrącania składek związkowych w praktyce, "Monitor Prawa Pracy" 2019, 4.
 20. Walczak K., Zasadność istnienia społecznej inspekcji pracy w świetle aksjologii jej powstania, [w:] T. Wyka, A.M. Mielczarek (red.), Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju, Warszawa 2017.
 21. Witkowska-Nowakowska K., [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018.
 22. Włodarczyk M., Prawo związków zawodowych do informacji o pracowniku, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa 2012.
 23. Wratny J., Niezwiązkowe przedstawicielstwa pracowników w prawie polskim. Stan obecny i perspektywy zmian, [w:] Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009.
 24. Żołyński J., Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy - aspekt aksjologiczny i praktyczny, "Monitor Prawa Pracy" 2019, 12.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.426
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu