BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Krzysztof (Uniwersytet Warszawski)
Title
Problem przetwarzania danych osobowych w sferze działalności socjalnej pracodawcy
The Problem of the Processing of Personal Data in the Domain of Employee Welfare Initiatives Undertaken by Employers
Source
Krytyka Prawa, 2021, T. 13, Nr 1, s. 39-50, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Prawo pracy, Zakładowy fundusz socjalny, Świadczenia socjalne
Labour law, Company's social fund, Social benefits
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Opracowanie omawia zasady przyznawania świadczeń z ZFSS z punktu widzenia prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Analizie poddano aktualnie obowiązujący w Polsce stan prawny z uwzględnieniem prawa europejskiego - RODO. Ze względu na krajową specyfikę tej instytucji artykuł nie zawiera odwołania do uregulowań obowiązujących w innych krajach. W pracy postawiono dwie tezy. Pierwszą, że przyznawanie przy udziale czynnika społecznego świadczeń z ZFSS, w tym zwłaszcza w zakresie zapomóg losowych, powinno opierać się na zanonimizowanych wnioskach. Dokumenty potwierdzające prawdziwość stanu faktycznego leżącego u podstaw wystąpienia o świadczenie powinny być weryfikowane przez upoważnionego przedstawiciela pracodawcy odpowiadającego za działalność socjalną. Zgodnie z drugą tezą, kopie dokumentów potwierdzających zasadność występowania o świadczenia socjalne, w tym zwłaszcza w zakresie zapomóg, powinny być przechowywane przez administratora danych - a więc pracodawcę - przez okres, w którym organy skarbowe i ZUS mogą weryfikować prawidłowość stosowania prawa daninowego - w tym przypadku nieodprowadzania od przyznanych świadczeń podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Wnioski wynikające z postawionych tez mają istotne znaczenie dla praktyki stosowania prawa, a ponieważ są one kontrowersyjne, mogą być podstawą do dalszego dyskursu naukowego.(abstrakt oryginalny)

The study discusses the principles of awarding benefits under the Company Social Benefits Fund (original Polish name: Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych) from the point of view of legitimacy of the processing of personal data. The conducted analysis covers the present legal framework in force in Poland, taking the European Union law - GDPR - into consideration. Given the local specificity of the institution in question, the article does not include references to regulations adopted in other countries. The article proposes two theses. One is that the awarding of benefits under the CSBF with the participation of representatives of the stakeholder community, especially in the area of hardship benefits, should be based on anonymised applications. Documents proving the circumstances acting as the grounds to apply for a benefit to be true should be verified by an employer's authorised representative in charge of employee welfare initiatives. The other thesis is that copies of documents proving the legitimacy of application for a social benefit, especially in the area of hardship benefits, should be kept by the data controller - meaning the employer - for a period during which Polish tax authorities and Social Insurance Institution (ZUS) may verify the legitimacy of application of the impost law. In this case, this refers to the practice of non-payment of the tax on the awarded benefits and the social insurance contributions. The conclusions the said theses lead to are significant to the practical application of law, and because they are controversial, they may pave the way for a further academic discourse. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 2. Florek L., Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, 1.
 3. Gersdorf M., Kilka uwag praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, 8.
 4. Gładoch M. Prawo przedstawicielstwa pozazwiązkowego do informacji objętych ochroną danych osobowych, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa 2009.
 5. Martuszewicz A., Piecyk K., Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Warszawa 2011.
 6. Musiała A., Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, [w:] K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
 7. Nałęcz M., Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, [w:] J. Wratny, K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2009.
 8. Niedziński T., Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Warszawa 2011.
 9. Prusinowski P., Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" 2011, 1.
 10. Skoczyński J., Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po nowelizacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, 8-9.
 11. Sobczyk A., Nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wybrane problemy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, 8-9.
 12. Wyka T., Granice pozyskiwania danych osobowych dotyczących zdrowia pracownika, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.427
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu