BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romańska Karolina (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Podział majątku dorobkowego małżonków w toku procesu o rozwód i po rozwodzie
Division of joint property of the spouses in the course of divorce proceedings and after a divorce
Source
Krytyka Prawa, 2021, T. 13, Nr 1, s. 98-119, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Małżeństwo, Prawo rodzinne, Społeczeństwo, Rozwody
Marriage, Family law, Society, Divorces
Note
summ., streszcz.,
Abstract
W niniejszym artykule dokonano przedstawienia ogólnej charakterystyki majątku dorobkowego małżonków w prawie rodzinnym, a także możliwych sposobów jego podziału. Szczególną uwagę poświęcono możliwości dokonania podziału na wniosek jednego z małżonków w wyroku rozwodowym. Ponadto przedstawiono wyniki badań własnych aktowych przeprowadzonych w Warszawie w roku akademickim 2016/2017 dotyczących spraw, w których sąd orzekł o podziale majątku dorobkowego w wyroku rozwodowym oraz po rozwodzie. Finalnie w artykule zawarto także wnioski i spostrzeżenia skonstruowane po przeprowadzonych badaniach.(abstrakt oryginalny)

This article presents the general characteristics of the joint property of the spouses in family law and the possible ways of division. Particular attention was paid to the possibility of dividing them upon the request of one spouses in the divorce decree. In addition, the results of own research of court files explored in Warsaw in the 2016/2017 academic year regarding in which the court ruled on the division of joint property in a divorce decree and after a divorce. Finally, the article also contains conclusions and observations constructed after the conducted research.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czech B., [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011.
 2. Korzan K., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1997.
 3. Nazar M., Ustawowy ustrój majątkowy - wspólność ustawowa, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014.
 4. Skiepko K., [w:] J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków, wyd. 1, Warszawa 2013.
 5. Skowrońska-Bocian E., Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, wyd. 4, Warszawa 2006.
 6. Smyczyński T., Rozliczenia małżonków względem wierzycieli oraz przy podziale wspólnego majątku, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014.
 7. Sokołowski T, Skutki prawne rozwodu, Poznań 1996.
 8. Stojanowska W., Skutki rozwodu, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014.
 9. Sychowicz M., Ustawowy ustrój majątkowy (art. 31-46), [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011.
 10. Ustawa z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 z późn. zm).
 11. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93).
 13. Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008 Nr 220, poz. 1431 z późn. zm).
 14. Uchwała SN z 1978 r., Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie orzekania w wyroku rozwodowym o wspólnym mieszkaniu zajmowanym przez małżonków, oraz o dziale majątku wspólnego (art. 58 § 2, 3 i 4 k.r.o.), III CZP 30/77, OSNC 3/1978, poz 39.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.430
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu