BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seremak Krystyna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w świetle badań aktowych
Limitation of Parental Authority by Placing a Child in a Care and Educational Institution in the Light of Court Records Research
Source
Krytyka Prawa, 2021, T. 13, Nr 1, s. 139-158, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Małżeństwo, Prawo rodzinne, Społeczeństwo, Rozwody
Marriage, Family law, Society, Divorces
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przebiegu postępowania w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie dokonanej analizy wyników badań własnych aktowych. Bardzo istotnym przedmiotem badań był zebrany w badanych sprawach materiał dowodowy. Zbadano m.in. najczęściej występujące w sprawach czynniki powodujące zagrożenie dobra dziecka. Niniejszy artykuł uwzględnia również rozważania teoretyczne na temat władzy rodzicielskiej oraz jej ograniczenia.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the course of the proceedings regarding the limitation of parental authority by placing the child in a care and educational institution based on the analysis of the results of own-study research. A very important subject of the research was evidence collected in the examined cases. Examined among others, the most frequent factors that pose a threat to the child's good. This article also takes into account theoretical considerations on parental authority and its limitations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. Dziecko - rodzina - państwo, Kraków 2003.
 2. Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012.
 3. Dobrzański B., [w:] B. Dobrzański, J. Ignatowicz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975.
 4. Dolecki H., [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013.
 5. Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2000.
 6. Heine M., Pedagogiczne następstwa ograniczenia władzy rodzicielskiej, Wrocław 1991.
 7. Ignatowicz J., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2012.
 8. Kosek M., [w:] W. Stojanowska (red.), M. Kosek, Nowelizacja Prawa Rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza - wykładnia - komentarz, Warszawa 2011.
 9. Kosik J., Problem przywrócenia władzy rodzicielskiej w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, NP 1973, 10.
 10. Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2003.
 11. Stojanowska W., Dobro dziecka jako instrument wykładni norm konwencji o prawach dziecka oraz prawa polskiego i jako dyrektywa jego stosowania, [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.
 12. Stojanowska W., Władza rodzicielska, Warszawa 1988.
 13. Stojanowska W., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979.
 14. Zieliński A., Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975.
 15. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 45, poz. 234).
 18. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 22 maja 2018 r. - Postępowanie w sprawach nieletnich (Dz.U. poz. 969 z późn. zm.).
 20. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
 21. Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., Zalecenia Kierunkowe, III CZP 46/75, OSNCP 1976, nr 9, poz. 184.
 22. Postanowienie SN z dnia 29 października 1999 r., I CKN 884/99, LEX nr 1125075.
 23. Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2000 r., II CKN 452/00, LEX nr 52548.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.432
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu