BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Amberg Jan Henrik (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji)
Title
Praworządność w Unii Europejskiej - garść refleksji ze szwedzkiej perspektywy
Law and Order in the European Union from Sweden's Perspective
Source
Krytyka Prawa, 2021, T. 13, Nr 1, s. 179-190, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Praworządność, Wymiar sprawiedliwości, Społeczeństwo
Rule of law, Judiciary, Society
Note
summ., streszcz.,
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Szwecja
Sweden
Abstract
Praworządność stanowi jedną z podstawowych wartości UE, a kwestie z nią związane stały się jednym z głównych priorytetów nie tylko unijnej agendy, ale także polityki unijnej większości krajów członkowskich, wśród nich Szwecji. Przyczyniają się do tego coraz ściślejsza integracja, uzależnienie funkcjonowania całej Unii od tego jak działa wymiar sprawiedliwości w krajach członkowskich oraz niepokój o stan praworządności w tych krajach. W ostatnich latach Unia zaczęła stosować już wcześniej istniejące instrumenty, których celem jest kontrola i poprawa przestrzegania praworządności (w tym art. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), oraz przyjęła nowe - europejski mechanizmu na rzecz praworządności i rozporządzenie w sprawie warunkowości, związane z nowym budżetem unijnym. Potrzeba wypracowania skutecznych procedur oceny stanu praworządności i utrzymywania podstawowych standardów wymiaru sprawiedliwości we wszystkich krajach unijnych staje się coraz bardziej aktualna i pozostaje dla rządu szwedzkiego jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się Unia Europejska.(abstrakt oryginalny)

Rule of law is one of the most fundamental values of the European Union and the issues related thereto have become one of the top priorities not only in the EU agenda but also in the EU policies of most of the Member States, including Sweden. This is due to the increasing integration, the growing dependence of the functioning of the entire European Union on the way how the system of justice works in different Member States, and the concern over the condition of the rule of law in these Member States. In recent years, the European Union has been making use of some older instruments, whose aim is to control and improve the observance of the rule of law (including Art. 7 of the Treaty on the Functioning of the European Union), and has adopted some new solutions too - the European rule of law mechanism and the regulation regarding rule of law conditionality, related to the new EU budget. The need to work out effective procedures to determine the condition of the rule of law and to uphold the main standards of the system of justice in all EU Member States is becoming more and more urgent and remains one of the greatest challenges faced by the European Union to be dealt with by the Swedish government.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. European Council meeting (10 and 11 December 2020) - Conclusions, https://www. consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf (dostęp: 17.02.2021)
  2. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_12_596 (dostęp: 15.01.2021).
  3. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_13_677 (dostęp: 15.01.2021).
  4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sprawozdanie na temat praworządności z 2020 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej COM/2020/580 final, Bruksela 30 września 2020 r. (COM 2020) oraz raporty krajowe (dokumenty: SWD/2020/300 do SWD/2020/326), https://eur-lex.europa.eu/legal- -content/PL/ALL/?uri=CELEX:52020DC0580&qid=1616426347540 (dostęp: 20.02.2021).
  5. Rule of law framework, https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-framework_en (dostęp: 17.02.2021).
  6. Rule of Law mechanism applies without further delay as of 1 January, MEPs, https:// www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201215IPR94024/rule-of-lawmechanism-applies-without-further-delay-as-of-1-january-meps-stress (dostęp: 17.02.2021).
  7. Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 13.
  8. Traktat z Maastricht, https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/ treaty_on_european_union_en.pdf (dostęp: 15.02.2021).
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.434
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu