BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dorosz-Kruczyński Jakub (Uniwersytet Karydnała Stefana Wyszyńskiego)
Title
Sprawa El-Hassani przeciwko polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych a sądowa kontrola działalności administracji publicznej w Polsce
The case El-Hassani versus Polish Foreign Affairs Ministry and judicial review over administration in Poland
Source
Krytyka Prawa, 2021, T. 13, Nr 1, s. 191-208, bibliogr. 40 poz.
Keyword
Sądownictwo, Administracja publiczna, Sąd administracyjny
Judicature, Public administration, Administrative court
Note
summ., streszcz.,
Abstract
W wyroku w sprawie C-403/16 Soufiane El Hassani przeciwko polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zauważył, że przepisy prawa krajowego nie mogą ograniczać prawa do sądowej kontroli decyzji administracyjnej zawartego w art. 32 ust. 2 Kodeksu Wizowego. Przepis ten musi być wykładany w kontekście Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Orzeczenie było odpowiedzią na pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które pojawiło się na gruncie prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim ustawa wyłącza z właściwości sądów administracyjnych sprawy dotyczące decyzji wizowych. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi, że sprawa ta mogła zostać załatwiona przez sąd powszechny bez uszczerbku dla praw osób ubiegających się o wydanie wizy. Taka możliwość wynika z szerokiej definicji sprawy cywilnej w k.p.c. i właściwości sądów powszechnych w niektórych sprawach z zakresu administracji publicznej.(abstrakt oryginalny)

In the judgement C-403/16 Soufiane El Hassani v. Polish Foreign Office European Court of Justice noticed that provisions of internal law cannot limit the right to judical-review established in art. 32 par. 3 of Visa Code. The regulation must be interpreted in context of EU Charter of Fundamental Rights. Meanwhile the sentence was answer to question of Polish Supreme Administrative Court and it arose under Administrative Courts Proceedings Act which prohibits performing judicial review over visa decisions. The aim of the paper is to explain that judicial review at those issues may be effectively performed by common courts, without damaging visa-applicants rights. The possibility comes from wide definition of civil case in code of civil procedure and attribution of common courts in some public administration cases. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Banaszak, uwagi do art. 184, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis.
 2. Białocerkiewicz J., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r. (sygn. akt P. 12/99), "Przegląd Sejmowy" 2001, 4(45).
 3. Daniel P., Glosa do postanowienia NSA z dnia 19 września 2012 r., I OSK 1816/12, OSP 2013, 10.
 4. Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016.
 5. Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Komentarz. Art. 1-729, Warszawa 2016.
 6. Góral J., Hauser J., Trzciński J. (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich, Warszawa 2005.
 7. Haczkowska M., Masternak-Kubiak M., Art. 184, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz [online], LexisNexis, 20.06.2018, https://sip.lex.pl/#/commentary /587599171/396611 (dostęp: 21.08.2018).
 8. Hauser R., Kabat A., Właściwość sądów administracyjnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, 76(2).
 9. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, System Prawa Administracyjnego, t. 8A, Warszawa 2018.
 10. Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, Wrocław 2015.
 11. Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2005.
 12. Jakubecki A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729 [online]. System Informacji Prawnej LEX.
 13. Jaworska M., Konstytucyjna formuła prawa do "sądu właściwego" a sprawowana przez sądy administracyjne kontrola działalności administracji publicznej, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2012, 3.
 14. Kmieciak Z., Czy sądy administracyjne stosują przepisy prawa materialnego?, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2011, 2.
 15. Kmieciak Z., Oblicza nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Janowi Zimmermannowi), "Państwo i Prawo" 2018, 2.
 16. Krzysztofik E., Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, "Roczniki Administracji i Prawa Rok" 2014, 14.
 17. Kulikowska-Kulesza J.E., Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego, Kraków-Legionowo 2016.
 18. Piasecki K., Orzekanie ponad żądanie w procesie cywilnym, Warszawa 1975.
 19. Ratusińska I. (red.), Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005 r.), Zakamycze 2006.
 20. Razowski P., Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2015.
 21. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP, t. 2, Komentarz do art. 87-243, Warszawa 2016, Legalis.
 22. Sanetra W., Spór o spory kompetencyjne, PS 2003, 9.
 23. Siedlecki W., Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957.
 24. Suwaj R., Sądowa kontrola działań administracji publicznej jako przejaw judycjalizacji postępowania administracyjnego, "Studia Prawnoustrojowe" 2009, 9.
 25. Wiatrowski R., Istota i charakter prawny tak zwanej milczącej interpretacji podatkowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009, 71(3).
 26. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Warszawa 1996.
 27. Woś T., Art. 5, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 6 [online], Wolters Kluwer, 18.07.2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587524690/505226 (dostęp: 27.08.2018).
 28. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C z 2007 r. Nr 303, s. 1 z późn. zm.).
 29. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 30. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.).
 31. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz. Urz. UE L z 2009 r. Nr 243, s. 1 z późn. zm.).
 32. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018, poz. 1360).
 33. Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.).
 34. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302).
 35. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.).
 36. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 11)
 37. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r., sygn. I OZ 154/14, LEX nr 1568962.
 38. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. I OSK 1346/16, LEX nr 2065690.
 39. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2016 r., sygn. III SO/Kr 32/15, LEX nr 1977333.
 40. Projekt ustawy przepisy ogólne prawa administracyjnego, Sejm VI kadencji, Druk 3942, art. 5 ust. 2 pkt 2 projektu, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/8F21C6C714261B99C1257849003B79D6/$file/3942.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.435
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu