BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drapała Przemysław (Kozminski University)
Title
The Form of Agreement on the Transfer of Rights and Obligations of a Party to a Contractual Relationship
Forma umowy przeniesienia praw i obowiązków strony umowy
Source
Krytyka Prawa, 2021, T. 13, Nr 1, s. 209-219, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Cesja wierzytelności, Prawo, Umowa
Liability assignment, Law, Contract
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Celem artykułu jest analiza problemu formy wymaganej dla umowy o przejęcie praw i obowiązków jednej ze stron stosunku obligacyjnego przez podmiot trzeci, uznawanej w naszym systemie prawnym za umowę nienazwaną, znanej szerzej w obcych ustawodawstwach (Vertragsübernahme, transfer of contract, cession de contract). Zagadnienie to rozważane jest z uwzględnieniem różnych możliwych konfiguracji podmiotowych tej umowy, a także różnej natury prawnej przejmowanych praw i obowiązków. Problem ten nie był dotąd przedmiotem pogłębionych rozważań w polskim piśmiennictwie. Zdaniem autora umowę przejęcia praw i obowiązków jednej ze stron stosunku zobowiązaniowego należy zgodnie z teorią jedności kwalifikować jako jednorodną czynność prawną, nie zaś jako złożenie dwóch odrębnych (samodzielnych) czynności cesji wierzytelności (art. 509 k.c.) i przejęcia długu (teoria podziału). Wymaga ona zatem dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg ten odnoszony do całej umowy wynika z art. 522 zd. 1 k.c., przy czym wyczerpuje zarazem łagodniejsze wymogi formalne przewidziane dla cesji wierzytelności (art. 511 k.c.). W artykule autor odnosi się również do zagadnienia, czy do formy analizowanej umowy znajduje zastosowanie art. 77 § 1 k.c. oraz pactum de forma odnosząca się do czynności zmian treści umowy (art. 76 zd. 1 k.c.). (abstrakt oryginalny)

This article seeks to explore the issue of the required form of agreement on the transfer of rights and obligations of a party to a contractual relationship by a third party, which in the Polish legal system functions as an innominate contract and is more common in foreign legislations (Vertragsübernahme, transfer of contract, cession de contract). This issue has been analysed taking into account the various possible configurations of parties to such an agreement as well as the various legal natures of the rights and obligations transferred. So far, this matter has not been thoroughly discussed in the Polish legal literature. According to the author, in line with the unity theory, an agreement on the transfer of rights and obligations of a party to a contractual relationship should be classified as a single legal transaction and not as two separate (independent) transactions of claim assignment (Article 509 of the Civil Code) and debt transfer (division theory). Therefore, it requires a written form otherwise being invalid. This requirement applicable to an entire agreement results from Article 522 sentence 1 of the Civil Code; it also meets less strict formal requirements regarding claim assignment (Article 511 of the Civil Code). In this paper, the author also discusses the question of whether Article 77 § 1 of the Civil Code and pactum de forma regarding amendments to an agreement (Article 76 sentence 1 of the Civil Code) apply to the form of the agreement in question.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bar Ch., von (ed.), Study Group on a European Civil Code and Research Group on EC Private Law Acquis Group, Munich 2008.
 2. Bauer Ch., Parteiwechsel im Vertrag, Zürich 2010.
 3. Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
 4. Drapała P., Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy), Warszawa 2016.
 5. Klimke D., Die Vertragsübernahme, Tübingen 2010.
 6. Łętowska E., [in:] System prawa cywilnego, Zobowiązania - część ogólna, Vol. III, part 1, Warszawa-Wrocław 1981.
 7. Machnikowski P., Swoboda umów według art. 353 (1) k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.
 8. Mazza F., [in:] S. Vogenauer (ed.), Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), New York 2015.
 9. Pisuliński J. [in:] System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, Vol. 4, Warszawa 2012.
 10. Radwański Z., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2008.
 11. Radwański Z., O zmianie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących pisemnej formy oświadczeń woli, "Monitor Prawniczy" 2003, sentence 9.
 12. Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977.
 13. Rieble V., [in:] Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Vol. II [§§397-424], Berlin 2012.
 14. Strugała R., [in:] E. Gniewek, P. Machnikowski (eds.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019.
 15. Tułodziecka A., [in:] I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka (eds.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz, Warszawa 2019.
 16. Zawada K., [in:] System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2014.
 17. Zawada K., Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.436
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu