BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczyk Agnieszka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego
The Employee's Right to Daily and Weekly Rest
Source
Krytyka Prawa, 2021, T. 13, Nr 1, s. 251-270, bibliogr. 56 poz.
Keyword
Prawa pracownika, Prawo pracy, Regulacje prawne
Employee rights, Labour law, Legal regulations
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Celem artykułu jest omówienie prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego uregulowanego w kodeksie pracy, a mającego swe źródła w prawie europejskim. Opracowanie przedstawia zakres norm wynikających z traktatów, dyrektyw i zaleceń unijnych, które stanowiły swoistą mapę drogową dla ukształtowania polskich przepisów w tym zakresie. Szczegółowa analiza art. 132 i 133 k.p. prezentuje natomiast ich wykładnię oraz przyjętą linię orzeczniczą, zwraca uwagę na mankamenty ustanowionych norm pojawiające się w trakcie ich stosowania w praktyce, a także stanowi podstawę do wskazania wniosków de lege lata i de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to discuss the employee's right to daily and weekly rest regulated in the Labour Code and having its sources in European law. The study presents the scope of standards resulting from EU treaties, directives and recommendations, which constituted a kind of road map for shaping Polish provisions in this area. Detailed analysis of art. 132 and 133 of the Labour Code shows whereas their interpretation and adopted case-law, draws attention to the shortcomings of the established norms that appear during their application in practice and also provides the basis for indicating de lege lata and de lege ferenda conclusions.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018.
 2. Brzostowski W.K. et al., Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis on-line (dostęp: 31.01.2021).
 3. Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010.
 4. Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019.
 5. Kubot Z., Kompensacyjny czas wolny - analiza pojęcia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, 9.
 6. Kulig K., Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2015, 2.
 7. Lewandowski H., Dyżur medyczny - uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2006 r. I PK 263/05, "Monitor Prawa Pracy" 2008, 1.
 8. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2019.
 9. Muszalski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019.
 10. Nowak M., Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku, Łódź 2018.
 11. Pisarczyk Ł., Boguska A., Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane zagadnienia, "Monitor Prawa Pracy" 2020, 5.
 12. Prasołek Ł., Czas pracy w związku z Covid-19, Warszawa 2020, Legalis on-line.
 13. Prusinowski P., Okresy odpoczynku a naruszenie dóbr osobistych pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2019, 4.
 14. Rączka K., Dni wolne od pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, 8.
 15. Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018.
 16. Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005.
 17. Stefański K., Rozwiązania antykryzysowe dotyczące czasu pracy w ustawodawstwie pandemicznym, "Monitor Prawa Pracy" 2020, 6.
 18. Stefański K., Czas pracy, Z. Góral (red.), Warszawa 2013.
 19. Stefański K., Okresy odpoczynku w kodeksie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, 1.
 20. Szmid K., Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis on-line.
 21. Świątkowski A.M., Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 22. Walczak K. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 28, 2019, Legalis on-line.
 23. Wiącek A., Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna czasu pracy, Lublin 2015.
 24. Dyrektywa Rady 93/104/WE z 23 listopada 1993 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. Urz. UE L 307, s. 18-24.
 25. Dyrektywa 2000/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 2000 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/104/WE z 23 listopada 1993 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy, w celu objęcia sektorów i działalności wyłączeniem z tej dyrektywy, Dz. Urz. UE L 195 s. 41-45.
 26. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. Urz. UE L 299, s. 9-19.
 27. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r., Dz. Urz. UE C 2007 303, s. 1-16 z późn. zm.
 28. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 25 marca 1957 r., https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT
 29. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE C 306, s. 1-230.
 30. Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników z 9 grudnia 1989 r., https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/community-charter--en.pdf
 31. Zalecenie 75/457/EWG z 22 lipca 1975 r., Dz. Urz. WE L 199, s. 32-33.
 32. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 33. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.
 34. Ustawa z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 213, poz. 2081.
 35. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. poz. 374 (z późn. zm.), tekst jedn. Dz.U. poz. 1842.
 36. Wyrok ETS z 12 listopada 1996 r., C-84/94, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Council of the European Union, ECLI:EU:C:1996:431.
 37. Wyrok ETS z 3 października 2000 r., C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) v. Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, ECLI:EU:C:2000:528.
 38. Wyrok ETS z 9 września 2003 r., C-151/02, Landeshauptstadt Kiel v. Norbert Jaeger, ECLI- :EU:C:2003:437.
 39. Wyrok ETS z 1 grudnia 2005 r., C-14/04, Abdelkader Dellas and Others v. Premier ministre and Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, ECLI:EU:C:2005:728.
 40. Uchwała składu 7 sędziów SN z 13 marca 2008 r., I PZP 11/07, Legalis nr 95384.
 41. Uchwała SN z 3 czerwca 2008 r., I PZP 10/07, Legalis 101002.
 42. Wyrok SN z 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04, Legalis nr 68833.
 43. Wyrok SN z 23 lipca 2009 r., II PK 26/09, Legalis 274061.
 44. Wyrok SN z 11 sierpnia 2009 r., III PK 21/09, Legalis 274023.
 45. Wyrok SN z 11 sierpnia 2009 r., III PK 22/09, Legalis 483412.
 46. Wyrok SN z 3 września 2009 r., III PK 33/09, Legalis nr 273967.
 47. Wyrok SN z 8 października 2009 r., II PK 110/09, Legalis 226142.
 48. Wyrok SN z 25 maja 2010 r., I PK 192/09, Legalis 389763.
 49. Wyrok SN z 18 sierpnia 2010 r., II PK 228/09, Legalis 244004.
 50. Wyrok SN z 11 stycznia 2011 r., I PK 104/10, Legalis nr 417485.
 51. Wyrok SN z 3 lutego 2011 r., III PK 32/10, Legalis nr 427629.
 52. Wyrok SN z 10 marca 2011 r., III PK 50/10, Legalis nr 428179.
 53. Wyrok SN z 21 czerwca 2011 r., III PK 96/10, Legalis nr 443695.
 54. Wyrok SN z 18 marca 2015 r., I PK 191/14, Legalis 1263247.
 55. Stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS - pismo o sygn. DPR-III-079-575/TW/07.
 56. Opinia Departamentu Prawnego GIP z 10 października 2007 r. - pismo o sygn. GNP/401/4560-461/07/PE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.439
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu