BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Arcipowski Janusz (Wydział Zarządzania (WSM) w Ciechanowie)
Title
Kredyty preferencyjne dla rolnictwa w gospodarce rynkowej
Preferential Credit for Agriculture in Market Economy
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2007, t. 1, nr 1-4, s. 49-59, bibliogr. 9 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Kredyt preferencyjny, Polityka rolna, Rachunek ekonomiczny, Gospodarka rynkowa
Preferential loan, Agricultural policy, Economic calculation, Market economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kredyty preferencyjne są to kredyty udzielane na znacznie korzystniejszych warunkach, niż wynikające z rachunku ekonomicznego. Wśród wielu rodzajów kredytów preferencyjnych, ze względu na skalę kredytowania i pełnione funkcje gospodarcze oraz procesy integracyjne rolnictwa z UE, na szczególną uwagę zasługują kredyty preferencyjne dla młodych rolników. Kredyty dla młodych rolników cieszą się dużą popularnością i wysoką skłonnością rolników do ich zaciągania. W badanym okresie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspierała dopłatami do oprocentowania odsetek, preferencyjne kredyty inwestycyjne linii "młody rolnik" dla ponad 50 tys. rolników w Polsce. Przedsięwzięcia finansowane preferencyjnymi kredytami inwestycyjnymi dla młodych rolników służyły głównie zwiększeniu skali produkcji (39 % kwoty kredytów), poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych (20 %), wprowadzaniu nowej technologii lub doskonaleniu dotychczasowej technologii produkcji (20%), zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych i poprawa jakości produkcji (7,2%). Kredyty przeznaczone na dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE stanowiły ponad 8,3 % łącznej kwoty udzielonych kredytów W obecnym okresie po akcesji przy wykorzystaniu określonych dopłat i funduszy unijnych, pod względem kosztowym wynikających z przewag komparatywnych, gospodarstwa, które korzystały wcześniej z kredytów preferencyjnych stały się konkurencyjne względem partnerów z UE. Ta unowocześniona, dzięki kredytom preferencyjnym, kategoria gospodarstw młodych rolników ma w przyszłości stosunkowo bardzo dużą szanse sprostania konkurencji na zintegrowanym rynku europejskim.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present preferential credits which are more attractive than commercial credits. The preferential credits have their roots in the thirties of the twentieth century. They are crucial financial element in the development of rural areas. The preferential credits were granted to undertakings realized in the sector of agriculture and processing of agriculture products. The credits were granted according to actual needs of agricultural market and preferences. The preferences were in the form of attractive interest rate of a loan, a credit guarantee, grace period for the capital repayment, priority to grant a credit, etc. The preferential credits for setting up of young farmers were very popular and granted from 1995. More than 100 thou. of preferential credits were granted to young farmers. The biggest number of credits were granted for the increase of production scale and improvement of the area structure. After Poland's accession to the EU, many preferential credits were granted for purchase of land and enlargement of existing farms of young farmers. Taking above into consideration it may be assumed that preferential credits allowed Polish young farmers to increase their farms, introduce new technologies as well as gave bigger chances to operate on integrated European market.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arcipowski J. (2001; 2002; 2003)Wyniki ekonomiczne gospodarstw młodych rolników prowadzących zapisy rachunkowości w swoich gospodarstwach za kolejne lata 2001,2002 i 2003 r., materiały /nie publikowane/ opracowane dla potrzeb ARiMR i MRiRW.
  2. Dane źródłowe Departamentu Pomocy Krajowej ARiMR (2006) - opublikowane w biuletynie informacyjnym wydanym przez MRiRW oraz ARiMR nr 10 z 2006 roku s 26-27.
  3. Kucka E., Stempel R., Arcipowski J. (2004a) Ocena wskaźnikow produkcyjnych i finansowych gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w układzie wojewodztw "Wieś i Rolnictwo" Suplement do nr 4 (125) s. 103 -110.
  4. Kucka E., Stempel R., Arcipowski J. (2004b) Gospodarstwa młodych rolników w Polsce w świetle osiąganych wyników ekonomiczno-produkcyjnych produkcyjnych w 2002 r. "Wieś i Rolnictwo" Suplement do nr 4 (125) s. 291-298.
  5. Lipowski A. (2002) Ekonomiczna zawodność państwa - Krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego. "Ekonomista" nr 2.
  6. Pohorille M. (1964) Interwencjonizm w rolnictwie kapitalistycznym PWE, Warszawa.
  7. Wilkin J. (2002) Interwencjonizm państw w rolnictwie - dlaczego był, jest i będzie. "Biuletyn Informacyjny" ARR nr 9 str. 18
  8. Woś A. (2004) Ekonomiczna struktura gospodarstw chłopskich. IERiGŻ, Warszawa.
  9. Zalewski A. (2002) Zarządzanie ryzykiem kredytów preferencyjnych w rolnictwie "Zarządzanie Ryzykiem" WSUiB, Warszawa nr 13 str. 45-56.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu