BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huba Wacław (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM); Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych)
Title
Prawo rzeczowe według Kodeksu Napoleona
Property Law, in Particular Ownership, According to Napoleon Code
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2007, t. 1, nr 1-4, s. 61-73, bibliogr. 9 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Kodeks cywilny, Prawo rzeczowe, Wywłaszczenie, Miasto
Civil Code, Property law, Expropriation, City
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu przywołano z Kodeksu Napoleona prawa rzeczowe i dokonano ich systematyki. Szczególną uwagę poświęcono prawu własności jako podstawowemu prawu rzeczowemu. Poza charakterystyką praw rzeczowych omówiono też następujące zagadnienia: absolutny charakter własności oraz nabycie i utrata własności. Przypomniano, że Kodeks Napoleona obowiązywał w Księstwie Warszawskim, a także z pewnymi zmianami w Królestwie Polskim (Królestwie Kongresowym), a konsekwencje tych starych zapisów pojawiają się w różnych sprawach spadkowych również obecnie.(abstrakt oryginalny)

This article mentions Napoleon Code, in particular property law and its taxonomy. Special attention was paid to the right of ownership as basic property law. Apart from property laws the following subjects were touched upon: absolute character of ownership and gaining or losing property. It was mentioned that Napoleon Code was valid in Warsaw Duchy a after some changes in Kingdom of Poland. The consequences of old records appear in various heritage cases even nowadays.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ignatowicz J. (2000) Prawo rzeczowe. Warszawa.
  2. Muszalski E. (1932) Prawo cywilne. Warszawa.
  3. Krasowski K., Lesiński B., Sikorska-Dzięgielewska K., Wachowicz J. (1993) Powszechna historia państwa i prawa. Poznań.
  4. Mazurkiewicz J., Ćwik W. (1957) Własność w miastach prywatnych Lubelszczyzny doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Wyd. ANNALES UMCS. Lublin.
  5. Sobociński W. (1955) Z badań nad miastami prywatnymi w Polsce. "Czasopismo Prawno-Historyczne" tom VI Zeszyt 2.
  6. Sójka-Zielińska K. (1973) Wielkie kodyfikacje cywilne XIX wieku. Wyd. UW Warszawa.
  7. Sójka-Zielińska K. (1975) Historia prawa. Warszawa.
  8. Szachułowicz J. (2000) Własność publiczna. Warszawa.
  9. Zoll Fr. (1947) Z zagadnień funkcjonalizmu własności "Przegląd Notarialny" tom 1 s. 26 i nast.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu