BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lusawa Roman (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Title
Rerum novarum - pierwsza encyklika społeczna (15 maja 1891)
Rerum Novarum - First Social Encyclical (15 May 1891
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2007, t. 1, nr 1-4, s. 75-88, bibliogr. 4 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Katolicka nauka społeczna, Encykliki papieskie, Związki zawodowe, Ekonomia
Catholic social teaching, Papal encyclicals, Trade unions, Economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rewolucje i socjalistyczne prądy, jakie pojawiły się w XIX-wiecznej Europie skłoniły papieża Leona XIII do ustosunkowania się do problemu rażących nierówności społecznych i ekonomicznych rodzących te niebezpieczne ideologie. Uczynił to w 1891 r. w swojej encyklice Rerum novarum, w której Kościołowi katolickiemu przypisał zadanie łagodzenia nasilających się napięć społecznych. Omówiona w niniejszej pracy encyklika jest pierwszą, dotyczącą tak zwanej kwestii społecznej. Jej zapisy, rozwinięte przez następców Leona XIII przeniknęły do świadomości wielu osób tak głęboko, że różne środowiska, nawet te walczące z Kościołem, dzisiaj przypisują sobie ich autorstwo.(abstrakt oryginalny)

Revolution and socialistic trends which occurred in 19th century Europe made Pope Leo XIII assume an attitude towards the problem of heavy social and economic inequalities causing dangerous ideologies. In 1891 in encyclical Rerum novarum Catholic church was given an aim to soothe raising social conflicts. The encyclical, described in the article, is the first one to cope with so called social issue. Its records, developed by the successors of Leo XIII, were widely popular thus various groups, even those fighting against church, nowadays claim to be their authors.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bratkowski S. (1996) Sami sobie, Biblioteka Nowoczesności, Program Unii Europejskiej PHARE, Warszawa.
  2. Leon XIII, Rerum novarum (15 maja 1981) Leonis XIII P. M. Acta, XI, Romae 1892, s. 97-144.
  3. Papieska Rada Institutia et Pax (2005) Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
  4. Stankiewicz W. (1987) Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu