BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Smoleń Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Title
Innowacyjność a strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Innovativeness and Corporate Development Strategies
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2007, t. 1, nr 1-4, s. 89-103, bibliogr. 10 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Innowacyjność, Konkurencja, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Strategia innowacyjna
Innovative character, Competition, Innovative enterprises, Innovation strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszej pracy, na podstawie analizy literatury fachowej, zidentyfikowano najważniejsze cechy zachowań innowacyjnych przedsiębiorstw oraz realizowane przez nie strategie. Przedsiębiorstwa innowacyjne to firmy aktywne pod względem technologicznym tworzone przez wynalazców z wyższych uczelni, instytucji badawczych, a także z działów badawczych lub technicznych dużych firm. Do typowych strategii innowacyjnych przedsiębiorstw zaliczyć można strategie: • ofensywne, • defensywne, • zakupu licencji, • unikania bezpośredniej konfrontacji z konkurencją, • kreowania rynku, • niezależne, • pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych kadr, • pozyskiwania innych firm.(abstrakt oryginalny)

Based on the analysis of specialist literature this paper identifies major characteristics of innovative behaviour of corporate bodies and strategies pursued by them. The innovative corporate bodies include pro-active businesses in technological terms, set up by the inventors from universities, research institutes, as well as from R&D or technical departments of large corporations. Typically corporate innovative strategies are as follows: • offensive, • defensive, • license purchase, avoidance of direct confrontation with the competitors, • market making, • independent, • acquisition of highly qualified personnel, • acquisition of other companies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, (2006), GUS, Warszawa.
  2. Janasz W. (red.) (2004) Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, DIFI, Warszawa.
  3. Jasiński A. (1992) Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW Warszawa.
  4. Łobejko S.(2005a);Misja, strategia, strategia innowacji, w: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie - poradnik dla przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  5. Łobejko S.(2005b) Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie, Warszawa.
  6. Miller D.(1998) Organizacje przyszłości - kameleon w całej swojej okazałości, w: Organizacja przyszłości, praca zbiorowa, seria - Inspiracje, Business Press, Warszawa.
  7. Oslo Manual - OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/EC/Eurostat 2005.
  8. Schumpeter J.(1960) Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
  9. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A.(2000) Zarządzanie firmą innowacyjną, DIFIN Warszawa.
  10. Wiankowski S., Okrasa Z., Boguta M., Borzęcki J.(2005) Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w europejskiej przestrzeni badawczej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu