BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobińska Małgorzata (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
Title
Conditions of Outsourcing Implementation in E-Business
Uwarunkowania implementacji outsourcingu w e-biznesie
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 4 (58), s. 142-157, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Zarządzanie, Biznes elektroniczny, Handel elektroniczny, Outsourcing
Management, e-business, e-commerce, Outsourcing
Note
JEL Classification: M15
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy zagadnienia bardzo mocno związanego ze współczesną praktyką zarządzania, a mianowicie outsourcingu w e-biznesie. Obecnie organizacje, również, a może szczególnie te prowadzące biznes w sieci nie są w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkich potrzeb i wymagań dyktowanych przez dynamicznie zmieniające się warunki i coraz częściej decydują się na współpracę sieciową w celu zapewnienia sobie dostępu do odpowiednich zasobów, w tym umiejętności, wiedzy, kwalifikacji czy technologii. Outsourcing stał się jednym z najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania - tanim i skutecznym sposobem udostępniania oraz wykorzystywania zasobów globalnych. W artykule podjęto próbę wykazania, że outsourcing odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu modeli e-biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem modeli handlu elektronicznego (e-commerce). Celem artykułu było ponadto wskazanie najważniejszych korzyści i zagrożeń związanych ze współpracą z zewnętrznymi dostawcami usług IT, określenie przebiegu procesu outsourcingu oraz wymagań, jakim powinny sprostać firmy decydujące się na taki model funkcjonowania, aby współpraca przebiegała bez zakłóceń i przynosiła oczekiwane efekty.(abstrakt oryginalny)

The article deals with an issue very closely related to contemporary management practice, namely e-business outsourcing. Currently, organizations, perhaps especially those running a business online, are not able to meet all the needs and requirements dictated by dynamically changing conditions on their own, and more and more often decide to cooperate with the network in order to ensure access to appropriate resources, including skills, knowledge, qualifications and technology. Outsourcing has become one of the most effective management tools - a cheap and effective way to share and use global resources. The paper attempts to demonstrate that outsourcing plays an important role in the functioning of e-business models, with a particular emphasis on e-commerce models. The aim of the article was also to indicate the most important benefits and threats related to cooperation with external IT service providers, to define the course of the outsourcing process and the requirements that should be met by companies that decide on such a model of operation, so that the cooperation could run smoothly and bring the expected results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doligalski, T. (2018a). E-commerce 2018 - wygoda klientów, pot i łzy sprzedawców. Gazeta SGH, 12, 56-57.
 2. Doligalski T. (2018b). Internet business models and types of goods offered. Journal of Business Models, 6(2), 32-36.
 3. Doligalski, T. (2018c). Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych - ujęcie typologiczne. Marketing i Rynek, (12).
 4. Duczkowska-Piasecka, M., Poniatowska-Jaksch, M., & Duczkowska-Małysz, K. (Eds.). (2013). Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne. Warszawa: Difin.
 5. E-commerce napędza zatrudnienie na rynku nieruchomości w Polsce. (n.d.). Retrieved February 2, 2018 from http://www.outsourcingportal.eu/pl/e-commerce-napedza-zatrudnienie-na-rynku-nieruchomosci- w-polsce
 6. E-commerce w Polsce pędzi jak szalone. (n.d.). Retrieved January 31, 2018 from http://it-manager.pl/ecommerce- w-polsce-pedzi-jak-szalone/
 7. Łobejko, S. (2010). Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 8. One Stop E-commerce - outsourcing procesów. Retrieved February 8, 2018 from:http://www.outsourcingportal. pl/pl/outsourcing/artykuly/one-stop-e-commerce-outsourcing-procesow.html
 9. Prahalad, C. K., & Krishnan, M. S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 10. Samuk, G., & Sidorowicz, I. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów. Retrieved December 5, 2020 from https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18883
 11. Segment e-commerce w Polsce rośnie szybciej niż na świecie...(n.d.). Retrieved January 31, 2018 from https://www.forbes.pl/biznes/e-commerce-w-polsce-wyniki-za-2016-i-prognozy-na-2017/ 155k14e
 12. Smużniak, M. (2016). Outsourcing w e-biznesie (rozdz. 8.10). In M. Dutko (Ed.), Biblia e-biznesu 2: Nowy Testament - 2nd edition (pp. 623- 628). Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 13. Sobińska, M. (2010). Zarządzanie outsourcingiem informatycznym. Second edition, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 14. Sobińska, M. (2015). Przewodnik sourcingu IT. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 15. Szpringer, W. (2012). Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.4.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu