BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biniek Zenon (University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland)
Title
Application of the Meta-Modelling Method in Business Intelligence
Zastosowanie metody metamodelowania w Business Intelligence
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 4 (58), s. 50-66, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Wywiad gospodarczy, Modelowanie ekonometryczne, Bazy danych
Business intelligence, Econometric modeling, Databases
Note
JEL Classification: M10, M15
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto zagadnienie modelowania konceptualnego struktur baz danych typu MOLAP stosowanych w wielowymiarowej analizie danych dla BI. Informacja zarządcza dla potrzeb podejmowania decyzji gromadzona jest w bazie MOLAP i dostarczana użytkownikowi przez kokpit menedżerski. Zagadnienie budowy baz OLAP jest omawiane z punktu widzenia projektanta baz danych. Opisany został meta model bazy OLAP w ujęciu konceptualnym i logicznym. Praca zawiera krytyczną analizę założeń metamodelu dla potrzeb projektowania systemów do wielowymiarowej analizy danych. Zaprezentowano postulat rewizji klasycznego metamodelu i zaproponowano dodanie nowego typu relacji. Przedstawiono założenia metamodelu dla modelowania i symulacji decyzji biznesowych. Zaprezentowano zastosowanie metamodelowania do definiowania procesów biznesowych. Na podstawie grafów Gozinto zdefiniowano metamodel rozwinięć konstrukcyjno-technologicznych (RKT).(abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of conceptual modelling of the MOLAP database structures used in multidimensional data analysis for BI. Management information for decision-making purposes was collected in the MOLAP database and delivered to the user via the management cockpit. Building OLAP databases is discussed from the database designer point of view The meta model of the OLAP database was described in conceptual and logical terms. The work includes a critical analysis of the meta-model assumptions for the design of systems for multidimensional data analysis. A postulate to revise the classic meta-model was presented and a new type of relationship was proposed. The assumptions of the meta-model for modelling and simulating business decisions were presented, as well as the application of meta modeling to define business processes. Based on Gozinto graphs, the meta model of structural and technological developments was defined.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abello, A. (2001). Understanding analysis dimensions in a multidimensional object-oriented model (Proceedings of the International Workshop of Design and Management of Data Warehouses, Interlaken: DMDW'2001).
 2. Biniek, Z. (2009). Informatyka w zarządzaniu. Warszawa: Vizja Press&IT.
 3. Burmester L. and Goecken M. (2008). Relating system dynamics and multidimensional data models. A metamodel based language mapping, Business Economic. Retrievd from http://www.google.pl/ search?sourceid=navclient&ie=UTF8&rlz=1T4SKPB_enPL306PL306&q=metamodel+system+- dynamics
 4. Burmester L., & Goecken, M. (2008). Relating system dynamics and multidimensional data models, a metamodel based language mapping. Retrieved from Business Economic.
 5. Business Process Modeling Notation. (2003). Working Draft 1.0. Retrieved from www.BPMI.org
 6. Eickler, A., & Kemper, A. (1997). Datenbanksysteme. München: Oldenbourg Verlag.
 7. Erb, H., & Held, B. (2006). Advanced controlling mit excel. Poing: Franzis.
 8. Ferstl, K., & Sinz, E. (2001). Grundlagen der Wirtschaftsinformatik. München: Oldenburg Verlag.
 9. Golfarelli, M. et al. (2006). Designing what-if analysis: Toward a methodology (Proceedings of the 9th ACM International Workshop on Data Warehousing, DOLAP).
 10. Hüsemann, B., Lechtenbőrger, J., & Vossen, G. (2000). Conceptual data warehouse design (Proceedings of the International Workshop on Design and Management of Data Warehouses).
 11. Lechtenbörger, J., & Vossen, G. (2003). Qualitätsorientierter schemaentwurf für datenlager. IT-Information Technology, (45).
 12. Vossen, G. (1999). Datenbankmodelle, datenbanksprachen und datenbankmanagement-systeme. München: Oldenbourg Verlag.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.4.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu