BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Butryn Beata (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
Title
Digitalization in the Transformation of the Business Environment
Cyfryzacja w transformacji środowiska biznesowego
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 4 (58), s. 67-79, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Cyfryzacja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Globalizacja
Digitization, Information and Communication Technology (ICT), Globalization
Note
JEL Classification: O33, M29
streszcz., summ.
Abstract
Otoczenie biznesu nierozerwalnie związane jest z postępującym procesem globalizacji, który obecnie stymulowany jest dynamicznym rozwojem technologii ICT. Wynikiem tych zależności jest cyfryzacja transformacji środowiska biznesowego. W artykule omówione zostały zagadnienia związane z globalizacją, która kreuje nowy układ zależności w otoczeniu biznesowym. Przedstawiono wpływ cyfryzacji na środowisko biznesowe, wskazując, że stanowi kluczowy czynnik transpozycji procesów biznesowych. Nowoczesne technologie zmieniają sposób zarządzania biznesem przez wyznaczanie nowych ram możliwości współpracy, kształtują strategie, struktury organizacyjne, a przede wszystkim przyczyniają się do rozwoju nowych modeli biznesowych. Rozważania prowadzą do realizacji celu, jakim było wskazanie wzrostu znaczenia cyfryzacji w zmianach w środowisku biznesowym. Ten wzrost znaczenia zdecydowanie przyspieszył w dobie wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. W niniejszym artykule wykorzystano badania własne, studia literaturowe, źródła internetowe, analizę porównawczą oraz logikę wnioskowania.(abstrakt oryginalny)

The business environment is inextricably linked with the ongoing globalization process, which is currently stimulated by the dynamic development of ICT. The result of these dependencies is the digitization of the transformation of the business environment. The article discusses the issues related to globalization, which creates a new system of dependencies in the business environment, and the impact of digitization was presented, indicating that it is a key factor in the transposition of business processes. Modern technologies are changing the way business is managed, by setting new frameworks for cooperation opportunities, they shape strategies, organizational structures, and above all contribute to the development of new business models. The considerations lead to the achievement of the goal of indicating the growing importance of digitization in changes in the business environment. The increase in importance has significantly accelerated in the era of events related to the COVID-19 coronavirus pandemic. This article used the author's own research, literature studies, Internet sources, comparative analysis, and the logic of inference.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen, B. (2015). Intangible gold: why no rush to finance innovation? In R. D. Atkinson., M. Mc- Ternani, & A. Reed (Eds.), Sharing in the success of the digital economy. A progressive approach to radical innovation. London-New York: Rowman & Littlefield International Ltd.
 2. Arak, P., & Bobiński, A. (2016). Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski. Warszawa: Polityka Insight. Research.
 3. Batorowicz, B. (1995). Globalizacja działań przedsiębiorstwa i jej wymiary analityczno-opisowe. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, (705), 45-46.
 4. Bielski, M. (1997). Organizacje: istota, struktury, procesy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Bluedorn A. C. (1993). Pilgrim's progress: trends and convergence in research on organizational size and environments. Journal of Management, 19(2).
 6. Borowiecki, R., & Siuta-Tokarska, B. (2012). Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 7. Bukowski, M. (2015). Zatrudnienie w Polsce 2014: Praca czasu innowacji. Warszawa: Centrum Zasobów Ludzkich.
 8. Cabrera, A. (2013). What being global really means. Harvard Business Review, Summer.
 9. Duczkowska-Małysz, K., Duczkowska-Piasecka, M., & Poniatowska-Jaksch, M. (2015). Nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem - implikacje zarządzania. In M. Poniatowska-Jaksch (Ed), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Duncan, E., Hazan, E., & Roche, K. (2013). Developing a fine-grained look at how digital consumers behave. McKinsey.
 11. Giddens, A. (1999). Runway World: The Reith Lectures revisited. Retrived September 27, 2020 from http://www. Les.co.uk/
 12. Jelonek, D. (2009). Strategiczna harmonizacja monitorowanie otoczenia i technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium metodologiczno-empiryczne. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 13. Kuraś, P. (2020). Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa. Retrived Novemebr 11, 2020 from https://www.sbc.org.pl/Content/362647/kuraś.pdf
 14. Maciaszek, Z. (2008). Globalizacja - ostatnia utopia? Zarządzanie zmianami. Biuletyn POU, (4).
 15. Manyika, J. K., George, K., & Rassey, L. (2013). Get ready for the new era global manufacturing. Harvard Business Review, Summer.
 16. Manyika, J., Sinclair, J., Dobbs, R., Strube, G., Rassey, L., Mischke, J., ... Ramaswamy, S. (2012). Manufacturing the future: The next era of global growth and innovation. McKinsey Global Institute, McKinsey Operations Practice.,
 17. McGrew, A. (1992). Conceptualizing global politics. In A. McGrew (Ed), Global politics. Cambridge: Polity Press.
 18. Nowohoński, M. (2019). Cyfryzacja biznesu - szansa i konieczność. Retrived Novemebr 15, 2020 from https://www.parkiet.com/Akademia-inwestycyjna/309169927-Cyfryzacja-biznesu---szansa-- i-koniecznosc.html
 19. Porter, M. E. (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE.
 20. Sadoch R. (2020). Cyberbezpieczeństwo. Największe firmy kontra zagrożenia w sieci. Retrived September 27, 2020 from https://www.mbank.pl/mbank-news/swiat-inwestycji/cyberbezpieczenstwo-najwieksze- firmy-kontra-zagrozenia-w-sieci.html
 21. Tapscott, D. (1995). The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence. New York: McGraw-Hill.
 22. Wojciuk, A. (2018). Empires of knowledge in international relations: education and science as sources of power for the state. London and New York: Abingdon. Routledge.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.4.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu