BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Wrocław University of Economics and Business, Poland), Greńczuk Andrzej (IBM Global Services Delivery Centre Poland Sp. z o.o.)
Title
The Use of ICT Tools in Gaining Knowledge about Law in Judicial Decisions
Wykorzystanie narzędzi ICT w odkrywaniu wiedzy o prawie w orzeczeniach sądowych
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 4 (58), s. 80-92, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Sądownictwo, Data Mining, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Informatyka, Wiedza
Judicature, Data Mining, Information and Communication Technology (ICT), Information science, Knowledge
Note
JEL Classification: D80, D83, K10, K19
streszcz., summ.
Abstract
Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań ICT klasy business intelligence staje się coraz bardziej powszechne. Również w obszarze regulacji prawnych, a przede wszystkim w zarządzaniu informacją prawną zaawansowane rozwiązania ICT mają coraz szersze zastosowanie. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości implementowania nowoczesnych narzędzi ICT w celu pozyskania wiedzy zawartej w orzecznictwie sądowym. Orzecznictwo sądowe jako jeden z obszarów tworzenia oraz stosowania prawa stanowi źródło zasobów informacyjnych, które są wykorzystywane przez liczne grupy interesariuszy. Dlatego też tworzenie oraz wykorzystanie informatycznych narzędzi w celu wspomagania procesów odkrywania wiedzy o prawie z orzeczeń sądowych stanowi zasadny kierunek rozwoju informatyki prawniczej. Artykuł powstał w wyniku badań literaturowych dotyczących zastosowania rozwiązań ICT w obszarze tworzenia oraz dystrybucji informacji prawnej.(abstrakt oryginalny)

The use of modern ICT solutions of business intelligence is becoming more and more common, and are also increasingly used in the field of legal regulations, and above all in legal information management, advanced ICT solutions. The purpose of this article is to indicate the possibility of implementing modern ICT tools in order to obtain the knowledge contained in the judicial decisions. Court decisions, as one of the areas of creating and applying law, are a source of information resources for numerous groups of stakeholders. Therefore, the creation and use of IT tools to support the processes of gaining knowledge about law from court decisions is a legitimate direction in the development of legal informatics. The article is the result of literature research dedicated to the applications of ICT solutions in the area of creating and distributing legal information.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bator A. (red.), 2016, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa.
 2. Bąkowski T., Grajewski K., Warylewski J., 2008, Orzecznictwo w systemie prawa, Warszawa.
 3. Beyer K., 2011, Wiedza jako kluczowy zasób w nowej gospodarce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, Wydawnictwo WNEiZ, Szczecin.
 4. Cendrowska J., 1987, PRISM: An algorithm for inducing modular rules, International Journal of Man-Machine Studies, vol. 27.
 5. Cyrul W., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T., 2014, Informatyzacja tekstu prawa. Perspektywy zastosowania języków znacznikowych, Warszawa.
 6. Dang S., Ahmad P.H., 2014, Text mining: techniques and its application, IJETI International Journal of Engineering & Technology Innovations, vol. 1, issue 4, November.
 7. Franke E., 2016, Rodzaje wiedzy i źródła jej pozyskiwania we współczesnym przedsiębiorstwie w aspekcie organizacji uczącej się, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, nr 87, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice.
 8. Grzelak W., Ontologia - próba usystematyzowania pojęć, Informatyka Ekonomiczna, nr 4.
 9. Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), 2012, Zarządzanie wiedzą, Warszawa.
 10. Kłak M., 2010, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce.
 11. Król-Mach M., 2015, Wiedza i ontologie w temporalnych systemach inteligentnych, Informatyka Ekonomiczna, nr 1.
 12. Łętowska E., 2015, Wstęp, [w:] Jednolitość orzecznictwa. Standard - instrumenty - polityka, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, tom 1, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Warszawa.
 13. Mach M., 2006, Formalizacja wiedzy prawnej metodą VTKB - analiza możliwości, [w:] Pozyskanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, Wrocław.
 14. Niklewicz-Pijaczyńśka M., Wachowska M., 2012, Wiedza - kapitał ludzki - innowacje, Wrocław.
 15. Nycz M., 2008, Pozyskanie wiedzy menadżerskiej. Podejście technologiczne, Wrocław.
 16. Nycz M. 2012, Hurtownie danych i Business Intelligence w organizacji, Wyd. UE we Wrocławiu.
 17. Petzel J., 2017, Systemy wyszukiwania informacji prawnej, Warszawa.
 18. Quinlan J.R., 1993, C4.5: Programs for machine learning, Kaufmann Publishers Inc.
 19. Rot H., 1994, Wstęp do nauk prawnych, Wrocław.
 20. Rzucidło-Grochowska I., 2017, Strategie i techniki formułowania uzasadnień orzeczeń sądowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 2.
 21. Syryt A., 2015, Pojęcie "utrwalonej linii orzeczniczej" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, tom 1, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Warszawa. Wierczyński G., Wiewiórowski W., 2016, Informatyka prawnicza, Wolters Kluwer, Seria Akademicka, Warszawa. Zimmerman J., 1981, Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa.
 22. https://edis.usitc.gov/external/
 23. http://orzeczenia.ms.gov.pl/
 24. http://owl.cs.manchester.ac.uk/tools/fact/
 25. https://sjp.pwn.pl/szukaj/metoda.html
 26. https://sjp.pwn.pl/sjp/technika;2577685.html
 27. http://tools.sti-innsbruck.at/mins/
 28. http://www.clipsrules.net/
 29. http://www.iris-reasoner.org/iris-reasoner/
 30. https://wiki.lyrasis.org/display/VIVO/JFact++Reasoner
 31. https://www.pacer.gov/
 32. https://www.questia.com/magazine
 33. /1G1-8286479/knowledgepro-expert-systems-with-hypertext
 34. https://www.swi-prolog.org
 35. https://www.uspto.gov/
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.4.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu