BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sangórski Mariusz (Wroclaw University of Economics and Business, Poland), Wierzbic Arkadiusz (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
Title
Using Computer Software for Energy Saving Determination in Complex Business Processes - A Case Study of KGHM Polska Miedź S.A
Wykorzystanie oprogramowania komputerowego w celu określenia oszczędności energii w złożonych procesach biznesowych na przykładzie KGHM Polska Miedź SA
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, nr 4 (58), s. 127-141, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Normy ISO, Energia, Efektywność energetyczna
ISO International Standards, Energy, Energy efficiency
Note
JEL Classification: C25, C44, C88, D81, L86
streszcz., summ.
Company
KGHM Polska Miedź SA w Lubinie
Mining-Metallurgical Complex of Copper Polska Miedź, Ltd.
Abstract
Poprawę efektywności energetycznej, będącą pożądanym efektem działań proefektywnościowych, stwierdza się, określając wielkość uzyskanej dzięki tym działaniom oszczędności energii. Prawidłowo określona oszczędność energii jest kluczową informacją zarządczą, której odpowiednie wykorzystanie pozwala podnosić wartość przedsiębiorstwa dzięki wiedzy o efektach podjętych decyzji. Właściwe określenie oszczędności wymaga zrozumienia, czym ona jest, bez tego bowiem nie ma mowy o jej prawidłowym wyznaczeniu, co czyni jej określanie bezwartościowym. Celem artykułu jest zaprezentowanie wykorzystywanej w KGHM Polska Miedź SA metody prawidłowego wyznaczania oszczędności energii i używanego w tym celu programu komputerowego. Metoda bazuje na modelowaniu statystycznym zużycia energii wspieranym narzędziem pierwotnie wykorzystywanym do statystycznej kontroli procesów. Opisana metoda ma zastosowanie nie tylko do pojedynczych działań proefektywnościowych czy prostych procesów technologicznych, ale i do złożonych procesów biznesowych, wykorzystywany program jest łatwy zaś w użyciu i w opisywanej wersji bezpłatny. Wdrożenie opisywanego rozwiązania umożliwia uzyskanie wysokiej jakości informacji zarządczej szybko i umiarkowanym kosztem.(abstrakt oryginalny)

The improvement of energy efficiency, which is the desired effect of pro-efficiency measures, is defined by determining the amount of energy savings as the impact of the effectively realised actions. Properly defined energy savings are the essential management information that, correctly used, can increase the value of the company as the knowledge about the effects of the decisions made. The proper definition of saving requires understanding of what it is because, without it, there is no chance for its correct determination, which makes the whole work worthless. The article aims to present the method used in KGHM Polska Miedź S.A. of properly implementing energy savings and the computer software used for this purpose. The method is based on the statistical modelling of energy use supported by a tool initially used for statistical process control. The described method applies not only to individual pro-efficiency activities or simple technological processes, but also to complex business processes, and the software is easy to use and in the described version, free of charge. The implementation of the described solution enables obtaining high-quality management information quickly and at a moderate cost.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cheng, C.-L., Shalabh, and Garg, G. (2012). Coefficient of determination for multiple measurement error models. Journal of Multivariate Analysis, 126, 137-152. Retrieved from https://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0047259X14000141
 2. Commission Recommendation (E.U.) 2019/1658 of 25 September 2019 on transposing the energy savings obligations under the Energy Efficiency Directive. (2019.09.25). Retrieved from https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019H1658&qid=1607415137439&rid=1
 3. Copenhagen Centre of Energy Efficiency [CCEE]. (2020). Introduction to RETScreen clean energy management software (Webinar). Retrieved from https://c2e2.unepdtu.org/kms_object/introduction- to-retscreen-clean-energy-management-software-webinar/
 4. Cosenza, E., Devetta, M., Rošā, M., Žogla, L., Barisa, A., Toma, M., and Stiff, G. (2018). Energy Management System (EnMS) guidebook for local authorities. Retrieved from https://ec.europa.eu/ research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bd36717e&appId=PPGMS
 5. Directive 2006/32/EC of The European Parliament and of The Council of 5 April 2006 on energy end- use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC. (2006.05.04). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0032
 6. Directive 2012/27/E.U. of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/E.C. and 2010/30/E.U. and repealing Directives 2004/8/ EC and 2006/32/E.C. (2012.10.25). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/? uri=CELEX:32012L0027&qid=1607414070714&rid=1
 7. Directive (E.U.) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/E.U. on energy efficiency. (2018.12.11). Retrieved from https://eur-lex. europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32018L2002&qid=1607413459409&rid=1
 8. European Commission. (2015). Communication from the Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee, The Committee of the Regions And The European Investment Bank a Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ AUTO/?uri=CELEX:52015DC0080&qid=1607412972373&rid=1
 9. Eurostat. (2020). Energy production and imports. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Energy_production_and_imports
 10. Farkas, K. (2016). CUSUM Anomaly Detection. Measurement Lab. Retrieved from https://www.measurementlab. net/publications/CUSUMAnomalyDetection.pdf
 11. Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). (2012). Energy management systems in practice ISO 50001: A guide for companies and organisations. Retrieved from https://www.academia.edu/38430525/Kupdf_net_iso_50001_manual_bmupdf
 12. Government of Canada [GoC]. (2020). RETScreen. Retrieved from https://www.nrcan.gc.ca/maps- -tools-publications/tools/data-analysis-software-modelling/retscreen/7465
 13. Greber, T. (2005). Statystyczne sterowanie procesami - praktyczne przykłady zastosowania. Politechnika Wrocławska. Zarządzanie jakością. Retrieved from https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/ statystyczne_sterowanie_procesami.pdf
 14. Howell, M. T. (2014). Effective implementation of an ISO 50001 Energy Management System (EnMS). Wisconsin: ASQ Quality Press Milwaukee,. Retrieved from https://www.academia. edu/32600564/_EnMS_Marvin_T_Howell_Effective_implementation_of_an_ISO_50001_energy_ management_system_EnMS_ASQ_Quality_Press_2014_
 15. International Performance Measurement and Verification Protocol. [IPMVP]. (2012). Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings. Efficiency Valuation Organisation. Retrieved from www.evo-world.org
 16. ISO/IEC 13273-1. (2015.06.01). Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 1: Energy efficiency.
 17. ISO 17741. (2016.05.01). General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects.
 18. ISO 17743. (2016.06.01). Energy savings - Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings.
 19. ISO 50001. (2018). Energy management systems - Requirements with guidance for use.
 20. ISO 50046. (2019). General methods for predicting energy savings.
 21. Komisja Europejska, Przedsiębiorstwa i przemysł [KEPip]. (2011). Efektywne wykorzystanie energii w firmie - poradnik dla przedsiębiorców. Retrieved from https://poig.parp.gov.pl/ files/74/81/469/12706.pdf
 22. Koshti, V. V. (2011). Cumulative sum control chart. International Journal of Physics and Mathematical Sciences. 1(1), 28-32. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/230888065_Cumulative_ sum_control_chart
 23. Lin, J., Keogh, E. J., and Lonardi, S. (2005). Visualising and discovering non-trivial patterns in large time series databases. Information Visualization, 4(2), 61-82. Retrieved from https://www.researchgate. net/publication/220586534_Visualizing_and_Discovering_Non-Trivial_Patterns_in_Large_ Time_Series_Databases
 24. Lycken, A., Nilsson, D., Olsson, M., Diederichs, S., Welling, J., and Guennec, T. (2015). SawEnMS handbook. Retrieved from http://www.ecoinflow.com/Portals/0/SawEnMS_handbook_final_ EN%20print_compressed_web.pdf
 25. Natural Resources Canada [NRC]. (2005). RETScreen® software online user manual. Retrieved from https://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/mitigation/Module_5/Module_5_1/b_tools/RETScreen/ Manuals/Ground_Source_Heat_Pumps.pdf
 26. Open Energy Information [OpenEI]. (2020). RETScreen clean energy project analysis software. Retrieved from https://openei.org/wiki/RETScreen_Clean_Energy_Project_Analysis_Software
 27. Syska, J. (2014). Współczesne metody analizy regresji wspomagane komputerowo - Skrypt dla studentów Ekonofizyki. Katowice: Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski. Retrieved from https://el.us.edu. pl/ekonofizyka/images/b/b6/MetodyDoboruModeli.pdf
 28. Świecicki, J., and Tautkut˙e, I. (2012). Wybrane statystyczne metody wykrywania stanów alarmowych na przykładzie danych o zachorowaniach na grypę w Polsce (praca licencjacka na kierunku Matematyka). Uniwersytet Warszawski. Retrieved from http://matrix.umcs.lublin.pl/~akrajka/SEMINARIUM/ R%20Epidemiology/JakubSwiecickiIvonaTautkute.pdf
 29. United Nations Industrial Development Organization [UNIDO]. (2015). Practical guide for implementing an energy management system. Retrieved from https://www.industrialenergyaccelerator.org/ wp-content/uploads/IEE_EnMS-Practical-Guide.pdf
 30. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831). Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000831
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.4.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu