BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górna Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań), Wysokińka-Senkus Aneta (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa)
Title
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności wobec zagrożeń terrorystycznych
The Management of Food Safety in the Presence Threast of Terrorism
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 109-119, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Terroryzm
Food security, Terrorism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie istoty systemu TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) w kontekście jego zastosowania w organizacjach sformalizowanych. Terroryzm żywnościowy może być zastosowany w sposób bezpośredni na ostatnim etapie łańcucha żywnościowego - oddziaływanie poprzez skażoną żywność na człowieka lub w sposób pośredni na początkowych etapach łańcucha żywnościowego związanych z produkcją pierwotną. Organizacje sformalizowane mogą być podatne na bezpośredni atak terrorystyczny, gdyż występuje tam ostatnie ogniwo łańcucha żywnościowego. Wydziały żywnościowe tych organizacji zajmujące się przygotowywaniem posiłków, magazynujące surowce żywnościowe i gotową żywność mogą stanowić cel dla terroryzmu żywnościowego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the essence of the TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) in the context of its application in formalized organizations. Food terrorism can be applied directly at the final stage of the food chain - the impact of contaminated food on human or indirectly at the initial stages of the food chain associated with primary production. The formalized organizations may be vulnerable to a direct terrorist attack, as there occur the final stage in the food chain. Food departments of this organizations which prepare meals and store raw materials and ready-to-eat food may be the target of food terrorist attacks.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adams, A., Marsh, K. (2014). Assessing threats & vulnerabilities for food defence. Techni-K Consulting Ltd & Adele Adams Associates Ltd.
  2. Binczycka-Anholcer, M., Imiołek, A. (2011). Bioterroryzm jako jedna z form współczesnego terroryzmu. Hygeia Public Health, 46(3).
  3. Czarniecka-Skubina, E., Trafiałek, J. (2017). Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością. Przemysł Spożywczy, 1.
  4. Czuba, K., Mazurkiewicz, M., Kamiński, K., Różewski, F., Skrajnowska, D., Tokarz A. (2011). Bioterroryzm - zagrożenie, zasady postępowania, regulacje prawne. Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2.
  5. Davidson, R.K., Antunes, W., Madslien, E.H., Belenguer, J., Gerevini, M., Torroba Perez, T., Prugger, R. (2017). From food defence to food supply chain integrity. British Food Journal, 1, 119.
  6. Dzwolak, W. (2014). Plan obrony żywności - aspekty praktyczne. Problemy Jakości, 12.
  7. PAS 96:2014 (2014). Guide to protecting and defending food and drink from deliberate attack. The British Standards Institution.
  8. Puhac Bogadi, N., Banović, M., Babić, I. (2016). Food defence system in food industry: perspective of the EU countries. Journal of Consumer Protection and Food Safety, 26 March.
  9. Wiśniewska, M. (2012). Terroryzm żywnościowy i tarcza żywności. Przemysł Spożywczy, 7.
  10. Wiśniewska, M.Z. (2016). Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu