BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtczuk-Turek Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
W jaki sposób równoważyć wymagania i zasoby w pracy oraz ustanawiać jej granice? - o potrzebie personalizacji (w) pracy menedżerów
How to Balance Demands and Resources at Work and Establish Boundaries? - on the Need for Personalisation in The Work of Managers
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2021, vol. 60, nr 2, s. 9-24, tab., bibliogr. 21 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Menedżer, Zasoby pracy, Produktywność pracy
Manager, Labour resources, Labour productivity
Note
JEL Classification : M12
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest scharakteryzowanie wymagań wobec menedżerów oraz ich zasobów w kontekście funkcjonowania zawodowego, a także sformułowanie rekomendacji w zakresie sposobów ich równoważenia. Analizę i opis oparto na badaniach jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami firm pochodzących z przedsiębiorstw o zróżnicowanych branżach i wielkości. Na podstawie pogłębionych wywiadów jakościowych (IDI) stwierdzono zmiany w funkcjonowaniu lidera, łączącego wiele ról i działającego elastycznie, doświadczającego znacznej integracji granic pomiędzy sferą funkcjonowania prywatnego i zawodowego, skutkującej zmniejszonym work-life balance, oraz dużych przeciążeń wymaganiami w pracy. Sformułowano rekomendacje dotyczące zwiększania personalizacji w pracy jako sposobu na lepsze dopasowanie pracy do preferencji, pozwalającego na osiąganie zrównoważenia wymagań wobec pracowników i ich zasobów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to characterize managers' demands and resources in the context of their professional functioning and formulate recommendations on the ways in which these areas can be balanced. The analysis and descriptions were conducted on the basis of qualitative studies on representatives from companies of various sizes and from a number of industries. On the basis of qualitative in-depth interviews (IDI), changes in the role of the leader were observed. Leaders are expected to combine a variety of roles, and they need to act flexibly, demonstrating high integration of boundaries between private and professional spheres of functioning, which results in lowered life-work balance and high demand of overload at work. Recommendations were formulated as to increasing work personalization as a way to improve job-preferences fit and facilitate achievement of demands/resources balance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashforth, B. E., Kreiner, G. E., Fugate, M. (2000). All in a Day's Work: Boundaries and Micro Role Transitions. Academy of Management Review, 25 (3), 472-491.
 2. Baker, R. (2020). Personalization at Work. How HR Can Use Job Crafting to Drive Performance, Engagement and Wellbeing. New York: Kogan Page.
 3. Bakker, A. B. Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources Model: State of the Art. Journal of Managerial Psychology, 22 (3), 309-328.
 4. Boyd, C. M., Hayward, R. M., Tuckey, M. R., Dollard, M. F., Dormann, Ch.H. (2015). Emotion Work in Service Occupations. Links to Well-being and Job Performance. W: M. Van Veldhoven, R. Peddei (red.), Well-being and Performance at Work. The Role of Context, New York: Psychology Press, 55-74.
 5. Bruning P., Campion M. (2018), A Role-resource Approach-avoidance Model of Job Crafting: A Multi-method Integration and Extension of Job Crafting Theory. Academy of Management Journal, 61 (2), 499-522.
 6. Kubicek, B., Korunka, Ch. (2017). Job Demands in a Changing World of Work. W: R. J. Burke, K. M. Page (red.), Research Handbook on Work and Well-Being, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 59-76.
 7. Kvale, S. (2012). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Laurence, G. A., Fried, Y., Slowik, L. H. (2013). "My Space": A Moderate Mediation Model of the Effect of Architectural and Experienced Privacy and Workspace Personalization on Emotional Exhaustion at Work. Journal of Environmental Psychology, 36, 144-152.
 9. LePine, J. A, Podsakoff, N. P., LePine, M. A. (2005). A Meta-analytic Test of the Challenge Stressor Hindrance Stressor Framework: An Explanation for Inconsistent Relationships among Stressors and Performance. Academy of Management Journal, 48, 764-775.
 10. Miles, M. B., Huberman, A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana.
 11. Meijman T. F., Mulder G. (1998). Psychological Aspects of Workload. W: P. J. D. Drenth, H. Thierry (red.), Handbook of Work and Organizational Psychology, Hove UK: Psychology Press, 5-33.
 12. Morgeson, F. P., Mitchell, T. R., Liu, D. (2015). Event System Theory: An Event-Oriented Approach to the Organizational Sciences. Academy of Management Review, 40 (4), 515-537.
 13. Murphy K., Tierney W. (2020). What Has Changed and What Has Not?. W: B. Hoffman, M. Shoss, L. Wegman (red.), The Cambridge Handbook of the Changing Nature of Work, Cambridge: Cambridge University Press, 42-66.
 14. Podsakoff, N. P., LePine, J. A., LePine, M. A. (2007). Differential Challenge Stressor - Hindrance Stressor Relationships with Job Attitudes, Turnover Intentions, Turnover, and Withdrawal Behavior: A Meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92, 438-454.
 15. Romanowska, M., Cygler, J. (red.) (2014). Granice zarządzania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 16. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. (2004). Job demands, Job Resources and their Relationship with Burnout and Engagement: A Multi-sample Study. Journal of Organizational Behavior, 25, 293-315.
 17. Tims, M., Derks, D., Bakker, A. B. (2016). Job Crafting and its Relationship with Person- -job Fit and Meaningfulness: A Three-wave Study. Journal of Vocational Behavior, 92, 44-53.
 18. Van Veldhoven, M., Peccei, R. (2015). Contextualizing Individual Well-being and Performance at Work. W: M. Van Veldhoven, R. Peccei (red.), Well-being and Performance at Work. The Role of Context, New York: Psychology Press, 1-14.
 19. Walsh, K., Gordon, J. R. (2008). Creating an Individual Work Identity. Human Resource Management Review, 18, 46-61.
 20. Wojtczuk-Turek, A. (2016). Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Wojtczuk-Turek, A. (2017). In Search of Key HR Practices for Improvement of Productivity of Employees in the KIBS Sector. Contemporary Economics, 11 (7), 5-16.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu