BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zachorowski Rafał (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Functioning of the Medical Services Market in Poland: Selected Problems
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2021, z. 153, s. 507-519, bibliogr. 29 poz.
Issue title
Contemporary Management
Keyword
Finansowanie ubezpieczeń społecznych, Usługi medyczne, Rynek usług medycznych
Health insurance financing, Medical services, Medical services market
Note
summ.
Abstract
Purpose: The medical services market in developed countries is subject to market principles only to a limited extent. In fact, its size and directions of development are determined by all stakeholders through their influence on consumers and payers of health services. The aim of this study is to identify the main market participants and forms of influence used to modify the supply and demand for health services. Design/methodology/approach: The basic research problem concerns the identification of interest groups influencing the size of the health services market and forms of influence on other market participants to ensure the implementation of the set health and economic objectives. Findings: The influence of medical market interest groups leads to an increase in the quantity and quality of medical services provided to consumers in excess of market demand. It also causes a permanent failure to meet the demand for free health services. Practical implications: The planning of health expenditures should take into account the activity of interest groups operating in the health services market, which leads to an inefficient allocation of financial resources expected by society to finance health services and public, economic, and social institutions operating in its immediate vicinity. Social implications: The present paper is a voice in the discussion on the rationalization of health expenditures incurred by society. The decision on the scope of health services provided is ultimately a political decision. However, it is necessary to rationally channel the financial flows from public and private payers to health and peri-health care providers, medical equipment and pharmaceutical manufacturers, and private and public health sector administration.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arah, O.A., Klazinga, N.S., Delnoij, D.M., Asbroek, A.T., & Custers, T. (2003). Conceptual frameworks for health systems performance: a quest for effectiveness, quality, and improvement. International journal for quality in health care, 15(5), pp. 377-398.
 2. Brzeziński, T. (2020). Historia medycyny. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 3. Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Propozycja rozwiązań. (2008). Warszawa: Instytut Badan Strukturalnych.
 4. Folland, S., Goodman, A.C., Stano, M., Suchecka, J., Korona, M., Siciarek, M. (2011). Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Oficyna a Wolters Kluwer business.
 5. Halik, J. (2001). Badania socjologiczne jako źródło wiedzy o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. In: J. Hrynkiewicz (Ed.), Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 6. Iłowiecka, K. (2016). Analiza i ocena narzędzi regulacji podaży świadczeń opieki zdrowotnej o kreślonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 3, pp. 67-85.
 7. Jewczak, M. (2017). Potrzeby zdrowotne społeczeństwa polskiego a skłonność do płacenia za świadczenia zdrowotne. Problemy Zarządzania, 15(3(69)), pp. 159-174.
 8. Kleczkowski, B.M., Roemer, M.I., Werff, A.V.D. (1984). National health systems and their reorientation towards health for all: Guidelines for policy-making. World Health Organization.
 9. Klich, J. (2008). Globalizacja usług zdrowotnych. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 223(4), pp. 21-40.
 10. Kujawska, J. (2017). Pozycja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Problemy Zarządzania, 15(3(69)), pp. 67-81.
 11. Łączne Sprawozdanie Finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie za okres 01.01-31.12.2019 r. Retrieved from https://www.gov.pl/attachment/95e23951-ef17-420a-80cb-8a06746b099e, 07.04.2021.
 12. Łoś, A., Puciato, D. (2011). Niedoskonały rynek świadczeń zdrowotnych. Handel Wewnętrzny, 1, pp. 17-24.
 13. Mądrala, A. (2013). System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reformy. Akademia Zdrowia, 2030.
 14. Makowska, M. (2012). Lekarze i firmy farmaceutyczne - standardy etyczne wzajemnych relacji w Unii Europejskiej. Annales - Etyka w życiu gospodarczym, 15, pp. 143-154.
 15. Markowska-Kabała, I. (2013). Identyfikacja interesariuszy mających wpływ na zakres i przebieg zmian w systemie ochrony zdrowia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 277, pp. 79-88.
 16. Milewski, R., Kwiatkowski, E. (2005). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWN.
 17. Miller, M., Zieliński, A. (2002). Zdrowie publiczne - misja i nauka. Przegląd Epidemiologiczny, 56, pp. 547-557.
 18. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2018 r., Monitor Polski z 2020, poz. 898.
 19. Owoc, J. (2009). Ubezpieczenia zdrowotne - szanse i zagrożenia. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2, pp. 102-107.
 20. Paszkowska, M. (2020). Polski system ochrony zdrowia. Warszawa: Difin.
 21. Reibling, N., Ariaans, M., Wendt, C. (2019). Worlds of healthcare: a healthcare system typology of OECD countries. Health Policy, 123(7), pp. 611-620.
 22. Sak-Skowron, M. (2009). Sieci, sieci medyczne i efekty sieciowe w służbie zdrowia. Zeszyty Naukowe MBA, 3, pp. 50-64.
 23. Skrzypczak, Z., Suchecka, J. (2018). Financial Consequences of the Act on Reimbursement of Medicines for the National Health Fund and Patients. Problemy Zarządzania, 16(5(78)) Public and Private Sectors in Health Care, pp. 35-50.
 24. Sowada, C., Sagan, A., Kowalska-Bobko, I., Badora-Musiał, K., Bochenek, T., Domagala, A., Zabdyr-Jamróz, M. (2019). Poland: Health system review. Health systems in transition. World Health Organization, Regional Office for Europe. Retrieved from https://apps. who. int/iris/handle/10665/325143.
 25. Stańdo-Górowska, H. (2012). Kształtowanie wydatków na opiekę zdrowotną jako problem społeczno-ekonomiczny. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 26, pp. 70-79.
 26. Trzeciakowski, L. (2013). Otto von Bismarck. Wrocław: Ossolineum.
 27. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. z 2003 r., nr 45, poz. 391.
 28. Wielicka, K. (2014). Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, 70, pp 491-504.
 29. World Health Organization (2010). The world health report: health systems financing: the path to universal coverage: executive summary (No. WHO/IER/WHR/10.1). World Health Organization.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.153.36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu