BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymusiak Henryk (Poznan University of Economics and Business)
Title
Co-Occurrence of Compulsive Buying and Branding Phenomena
Współwystępowanie zjawiska kompulsywnego kupowania i zjawiska marki
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2020, nr 3, s. 11-30, bibliogr. 120 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Budowanie świadomości marki, Przywiązanie do marki, Konsument, Zachowania konsumenta, Uzależnienie, Dobrostan
Branding, Brand attachment, Consumer, Consumer behaviour, Addiction, Well-being
Note
summ., streszcz.
Abstract
Konsumpcjonizm, szczególnie kompulsywne kupowanie (tzw. zakupoholizm), obniża indywidualne samopoczucie ekonomiczne i subiektywne. Zjawisko zakupoholizmu jest jednym z wiodących uzależnień behawioralnych we współczesnych czasach. Kompulsywne zachowania zakupowe to niekontrolowane i emocjonalne uzależnienie, które jest wywołane społecznie i zewnętrznie, na przykład poprzez reklamę marek. Takie zachowanie, podobnie jak przyjmowanie substancji psychoaktywnych, daje krótkoterminową nagrodę, która może wywołać trwałe zachowanie pomimo wiedzy o negatywnych konsekwencjach, tj. zmniejszoną kontrolę nad zachowaniem. Chociaż zakupy są uznawane za konieczne i nieszkodliwe, kompulsywne kupowanie może prowadzić do wielu niepożądanych konsekwencji, w tym poważnych długów osobistych i zniszczonych relacji rodzinnych. Gdy to nastąpi, marki również będą musiały ponieść konsekwencje, ponieważ ich konsumenci nie będą w stanie zapłacić, ale będą nadal kupować te produkty. Ponadto kompulsywne kupowanie, jako zjawisko sprzyjające nadmiernemu konsumpcjonizmowi, może na dłuższą metę zaszkodzić reputacji marek. Dlatego menedżerowie marek powinni zrozumieć czynniki, które mogą prowadzić do kompulsywnych zachowań zakupowych konsumentów. W niniejszym artykule dokonano przeglądu danych literaturowych wskazujących na istnienie związku między kompulsywnymi zakupami konsumentów a różnymi zjawiskami brandingowymi i dobrostanem emocjonalnym konsumentów. Wyniki badań naukowych szczególnie potwierdzają związek między przywiązaniem do marki a dobrostanem emocjonalnym konsumentów, pokazując, że konsumenci używają marek, aby czuć się dobrze emocjonalnie. Konsumenci, którzy angażują się w kompulsywne kupowanie, próbują złagodzić negatywne uczucia, które są chwilowo zapominane i zastępowane pozytywnymi. Te wnioski są ważne, ponieważ zjawisko kompulsywnego kupowania jest bardzo poważne, podczas gdy siła marki zaczęła odgrywać znaczącą rolę zarówno w firmowym planowaniu strategicznym, jak i procesach decyzyjnych konsumentów. Pomimo że kompulsywne kupowanie i przywiązanie do marki są ze sobą pozytywnie powiązane, to jednak wyniki nie są jasne, jeśli chodzi o wpływ popularności marki. (original abstract)

Material consumption, particularly compulsive buying (so called shopaholism), decreases individual economic and subjective well-being. The phenomenon of shopaholism is one of the leading behavioral addictions in modern times. Compulsive buying behavior is an uncontrollable and emotional addiction that is socially and externally induced, for instance through brands advertisement. This behavior, similarly like psychoactive substance ingestion, produces short-term reward that may engender persistent behavior despite knowledge of adverse consequences, i.e., diminished control over the behavior. Although shopping has been regarded as a necessity and harmless, compulsive buying may lead to many undesirable consequences, including severe personal debt and damaged family relationships. When this occurs, brands will also face consequences, since their consumers are unable to pay but continue purchasing these products. In addition, compulsive buying as a phenomenon that promotes excessive consumerism, may hurt the brands' reputation in the long run. Thus, it is important for brands and policy makers to understand the factors that will lead to compulsive buying behavior. This paper reviews literature data pointing to the existence of a relationship between consumer compulsive buying and various branding phenomena and emotional well-being of consumers. The results of scientific studies especially confirm the relationship between brand attachment and emotional well-being of consumers, demonstrating that consumers use brands to feel emotionally well. Consumers who engage in compulsive buying try to alleviate negative feelings, which are temporarily forgotten and replaced with positive feelings. These conclusions are important because the phenomenon of compulsive buying is very serious while brand power has come to play a significant role in both firm strategic planning and consumer decision-making processes. While compulsive buying and brand attachment are positively related, however, the results are unclear in regards moderation effects of brand popularity.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Maraz A., Griffiths M.D., Demetrovics Z. (2016) The prevalence of compulsive buying: a meta-analysis. Addiction, 111 (3), 408-419.
 2. Challet-Bouju G., Mariez J., Perrot B., Grall-Bronnec M., Chauchard E. (2020) A ty-pology of buyers grounded in psychological risk factors for compulsive buying (im-pulsivity, self-esteem, and buying motives): latent class analysis approach in a com-munity sample. Frontiers in Psychiatry, 11, 277. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00277
 3. Christenson G.A., Faber R.J., de Zwaan M., Raymond N.C., Specker S.M., Ekern M.D. (1994) Compulsive buying: descriptive characteristics and psychiatric comorbidity. Journal of Clinical Psychiatry, 55 (1), 5-11.
 4. Muller A., Mitchell J.E., de Zwaan M. (2015) Compulsive buying. American Journal on Addictions, 24 (2), 132-137.
 5. Potenza M.N., Higuchi S., Brand M. (2018) Call for research into a wider range of behavioural addictions. Nature, 555, 30. doi: 10.1038/d41586-018-02568-z
 6. Nicolai J., Moshagen M. (2018) Pathological buying symptoms are associated with di-stortions in judging elapsed time. Journal of Behavioral Addictions, 7 (3), 752-759.
 7. de Paula J.J., Costa D.S., Oliveira F., Alves J.O., Passos L.R., Malloy-Dini L.F. (2015) Impulsivity and compulsive buying are associated in a non-clinical sample: an evidence for the compulsivity-impulsivity continuum? Brazylian Journal of Psychiatry, 37 (3), 242-244.
 8. Whiteside S.P., Lynam D.R. (2001) The five factor model and impulsivity: using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and Individual Differences, 30 (4), 669-689.
 9. Workman L., Paper D. (2010) Compulsive buying: A theoretical framework. Journal of Business Inquiry, 9 (1), 89-126.
 10. Chinomona R. (2013) An empirical examination of the predictors of consumer compulsive buying as an "Impulse control disorder not otherwise specified": A branding perspective. Journal of Applied Bussiness Research, 29 (6), 1689-1703.
 11. Roberts J., Manolis C. (2000) Baby boomers and busters: An exploratory investigation of attitudes toward marketing, advertising, and consumerism. Journal of Consumer Culture, 17 (6), 481-497.
 12. Lee S.H., Workman J. E. (2015) Compulsive buying and branding phenomena. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 1 (3), 1-12.
 13. De Graaf J., Wann D., Naylor T.H. (2015) Affluenza: the all consuming epidemic. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 14. Koran L.M., Faber R.J., Aboujaoude M.A., Large M.D., Serpe R.T. (2006) Estimated prevalence of compulsive buying behavior in the United States. American Journal of Psychiatry, 163, 1806-1812.
 15. Mueller A., Mitchell J.E., Crosby R.D., Gefeller O., Faber R.J., Martin A., de Zwaan M. (2010) Estimated prevalence of compulsive buying in Germany and its association with sociodemographic characteristics and depressive symptoms. Psychiatry Research, 180 (2-3), 137-142.
 16. Otero-López J.M., Villardefrancos E. (2014) Prevalence, socio-demographic factors, psychological distress, and coping strategies related to compulsive buying: a cross sectional study in Galicia, Spain. BMC Psychiatry, 14 (101). http://www.biomed-central.com/1471-244X/14/101
 17. Villella C., Martinotti G., Di Nicola M., Cassano M., La Torre G., Gliubizzi D.M., Conte G.: Behavioural addictions in adolescents and young adults: results from a prevalence study. Journal of Gambling Studies, 2011, 27, s. 203-214.
 18. Black D.W. (1996) Compulsive buying: a review. Journal of Clinical Psychiatry, 57, 50-55.
 19. Black D.W. (2007) A review of compulsive buying disorder. World Psychiatry, 6 (1), 14-18.
 20. Neuner M., Raab G., Reisch L.A. (2005) Compulsive buying in maturing consumer societies: an empirical reinquiry. Journal of Economic Psychology, 26, 509-522.
 21. Guo Z., Cai Y.: Exploring the antecedents of compulsive buying tendency among adolescents in China and Thailand: a consumer socialization perspective. African Journal of Business Management, 2011, 5(24), s. 10198-10209.
 22. McElroy S.L., Phillips K.A., Keck P.E. (1994) Obsessive compulsive spectrum disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 55 (Suppl.), 33-53.
 23. Faber R.J., O'Guinn T.C. (1989) Classifying compulsive consumers: advances in the development of a diagnostic tool. In: T.K. Srull (ed.): Advances in consumer research, 16, Association for Consumer Research, Provo, UT, pp. 738-744.
 24. Lejoyeux M., Tassain V., Solomon J., Adès J. (1997) Study of compulsive buying in depressed patients. Journal of Clinical Psychiatry, 58 (4), 169-173.
 25. Lejoyeux M., Mathieu K., Embouazza H., Huet F., Lequen V. (2007) Prevalence of compulsive buying among customers of a Parisian general store. Comprehensive Psychiatry, 48, 42-46.
 26. Kukar-Kinney M., Ridgway N.M., Monroe K.B. (2012) The role of price in the behavior and purchase decisions of compulsive buyers. Journal of Retailing, 88 (1), 63-71.
 27. Black D.W., Monahan P., Schlosser S., Repertinger S. (2001) Compulsive buying severity: an analysis of compulsive buying scale results in 44 subjects. The Journal of Nervous and Mental Disease, 189 (2), 123-126.
 28. Weinstein A., Maraz A., Griffiths M.D., Lejoyeux M., Demetrovics Z. (2016) compulsive buying-features and characteristics of addiction. In: General processes and mechanisms, prescription medications, caffeine and areca, polydrug misuse, emerging addictions and non-drug addictions, 3, pp. 993-1007. https://doi.org/10.1016/ B978-0-12-800634-4.00098-6
 29. Kukar-Kinney M., Ridgway N.M., Monroe K.B. (2009) The relationship between consumers' tendencies to buy compulsively and their motivation to shop and buy on the Internet. Journal of Retailing, 85 (3), 298-307.
 30. McElroy S.L., Keck P.E., Phillips K.A.(1995) Kleptomania, compulsive buying and binge eating disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 56, 14-26.
 31. Valence G., d'Astous A., Fortier L.: Compulsive buying: concept and measurement. Journal of Consumer Policy, 1988, 11, s. 419-433.
 32. Lejoyeux M., Haberman N., Solomon J., Adès J. (1999) Comparison of buying behavior in depressed patients presenting with or without compulsive buying. Comprehensive Psychiatry, 40 (1), 51-56.
 33. Roberts J., Jones E. (2001) Money attitudes, credit card use and compulsive buying among American college students. Journal of Consumer Affairs, 35 (21), 213-240.
 34. Mitchell J.E., Burgaud M., Faber R., Crosby R.D., de Zwaan M. (2006) Cognitive behavioral therapy for compulsive buying disorder. Behaviour Research and Therapy, 44, 1859-1865.
 35. De Sarbo W., Edwards E.A. (1996) Typologies of compulsive buying behavior: a constrained clusterwise regression approach. Journal of Consumer Psychology, 5, 231-262.
 36. Lejoyeux M., Mathieu K., Embouazza H., Huet F., Lequen V.(2007) Prevalence of compulsive buying among customers of a Parisian general store. Comprehensive Psychiatry, 48, 42-46.
 37. Dittmar H., Long K., Meek R.(2004) Buying on the internet: gender differences in on-line and conventional buying motivations. Sex Roles, 50, 423-444.
 38. Dittmar H., Long K., Bond R.(2007) When a better self is only a button click away: associations between materialistic values, emotional and identity-related buying motives, and compulsive buying tendency online. Journal of Social and Clinical Psychology, 26, 334-361.
 39. Belk R.W.(1999) Leaping luxuries and transitional consumers. In: R. Batra (ed.), Marketing issues in transitional economies, 2, Kluwer, Norwell, MA., pp. 38-54. doi: 10.1007/978-1-4615-5009-9_2
 40. Frost R.O., Hartl T. (1996) A cognitive behavioral model of compulsive hoarding. Behaviour Research and Therapy, 34, 341-350.
 41. Frost R.O., Kim H.J., Morris C., Bloss C., Murray-Close M., Steketee G. (1998) Hoarding compulsive buying and reasons for saving. Behaviour Research and Therapy, 36, 657-664.
 42. Frost R.A., Tolin D.F., Steketee G., Fitch K.E., Selbo-Bruns A.(2009) Excessive acquisition in hoarding. Journal of Anxiety Disorders, 23, 632-639.
 43. d'Astous A. (1990) An inquiry into the compulsive side of normal consumers. Journal of Consumer Policy, 13, 15-31.
 44. Grant J.E., Schreiber L.R.N., Odlaug B.L. (2013) Phenomenology of behavioural dddictions. Canadian Journal of Psychiatry, 58 (5), 252-259.
 45. Probst C.C., Eimeren T. (2013) The functional anatomy of impulse control disorders. Current Neurology and Neuroscience Reports, 13 (10), 386. doi 10.1007/s11 910- 013-0386-8
 46. Ariely D., Berns G.S. (2010) Neuromarketing: The hope and hype of neuroimaging in business. Nature Reviews Neuroscience, 11, 285-292.
 47. Berridge K.C. (2003) Pleasures of the brain. Brain and Cognition, 52, 106-128.
 48. Zadka Ł., Olajossy M. (2016) Compulsive buying in outline. Psychiatria Polska, 50 (1), 153-164.
 49. Iwabuchi S.J., Krishnadas R., Li C., Auer D., Radua J., Palaniyappan L. (2015) Localized connectivity in depression: a meta-analysis of resting state functional imaging studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 51, 77-86.
 50. Kałwa A. (2013) Impulsivity and decision making in alcohol-addicted individuals. Psychiatria Polska, 47 (2), 325-334.
 51. Derbyshire K.L., Chamberlain S.R., Odlaug B.L., Schreiber L.R., Grant J.E. (2014) Neurocognitive functioning in compulsive buying disorder. Annals of Clinical Psychiatry, 26 (1), 57-63.
 52. Berlin H.A., Rolls E.T., Kischka U. (2004) Impulsivity, time perception, emotion and reinforcement sensitivity in patients with orbitofrontal cortex lesions. Brain, 127, 1108-1126.
 53. Clark L., Bechara A., Damasio H., Aitken M., Sahakian B.J., Robbins T.W. (2008) Differential effects of insular and ventromedial prefrontal cortex lesions on risky decision-making. Brain, 131, 1311-1322.
 54. Knutson B., Rick S., Wimmer G.E., Prelec D., Loewenstein G. (2007) Neural predictors of purchases. Neuron, 53, 147-156.
 55. Black D.W., Repertinger S., Gaffney G.R., Gabel J. (1998) Family history and psychiatric comorbidity in persons with compulsive buying: preliminary findings. American Journal of Psychiatry, 15, 960-963.
 56. Devor E.J., Magee H.J., Dill-Devor R.M., Gabel J., Black D.W. (1999) Serotonin transporter gene (5-HTT) polymorphisms and compulsive buying. American Journal of Medical Genetics, 88 (2), 123-125.
 57. Keller K.L., Lehmann D.R. (2006) Brands and branding: research findings and future priorities. Marketing Science, 25, 740-759.
 58. Flight R.L., Sacramento D.: Brand attachment and the compulsive buyer. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2015, 5(8), s. 157-171.
 59. Mooradian T.A., Matzler K., Ring L.J. (2012) Strategic marketing. Boston: Prentice Hall, Boston.
 60. Keller K.L., Sternthal B., Tybout A. (2002) Three questions you need to ask about your brand. Harvard Business Review, 80, 80-89.
 61. Aaker J.L. (1997) Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.
 62. Park J.K., John D.R. (2012) Got to get you into my life: do brand personalities rub off on consumers. Journal of Consumer Research, 37, 655-669.
 63. Fournier S. (1998) Consumers and their brands: developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, 24, 343-373.
 64. Aron E.N., Aron A. (1996) Love and expansion of the self: the state of the model. Personal Relationships, 3, 45-58.
 65. Aron A., Paris M., Aron E. (1995) Falling in love: studies of self-concept change. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 1102-1112.
 66. Onkvisit S., Shaw J. (1987) Self-concept and image congruence: Some research and managerial implications. Winter, 4, 13-23.
 67. Alex J., Joseph A. (2012) Hedonic versus utilitarian values: The relative importance of real and ideal self to brand personality and its influence on emotional brand attachment. Vilakshan, XIMB Journal of Management, 77-90.
 68. Park C.W., Maclnnis D.J., Priester J., Eisingerich A.B., Iacobucci D. (2010) Brand attachment and brand attitude strength: Conceptual and empirical differentiation of two critical brand equity drivers. Journal of Marketing, 74, 1-17.
 69. Richins M.L. (1991) Social comparison and the idealized imagers of advertising. Journal of Consumer Research, 18, 71-83.
 70. Aaker J.L. (1999) The malleable self: the role of self-expression in persuasion. Journal of Marketing Research, 36, 45-57.
 71. Sirgy M.J., Grewal D., Mangleburg T.F., Parks J., Chon K., Clairborn C.B., Johar J.S., Berkman H. (1997) Assessing the predictive ability of two methods of measuring self-image congruence. Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (3), 229-241.
 72. Coolsen M.K., Kumashiro M. (2009) Self-image congruence models conceptualized as a product affirmation process. Advances in Consumer Research, 36, 980-901.
 73. Malär L., Krohmer H., Hoyer W.D., Nyffenegger B. (2010) Emotional brand attachment and brand personality: The relative importance of the actual and ideal self. Journal of Marketing, 75, 35-52.
 74. Parker B.T. (2009) A comparison of brand personality and brand user-imagery congruence. Journal of Consumer Marketing, 26 (3), 175-184.
 75. Ericksen M.K., Sirgy M.J. (1992) Employed females' clothing preference, self-image congruence and career anchorage. Journal of Applied Social Psychology, 22 (5), 408-422.
 76. Carlson B.D., Donovan D.T., Cumiskey K.J. (2009) Consumer-brand relationships in sport: brand personality and identification. International Journal of Retail and Distribution Management, 37 (4), 370-384.
 77. Bergami M., Bagozzi R.P. (2000) Self-categorization, affective commitment and group self-esteem as distinct aspects of social identity in the organization. British Journal of Social Psychology, 39 (4), 555-577.
 78. Johnsen J.A.K., Kummervold P.E., Wynn R. (2014) Media preferences in scenarios involving relationship closeness and information valence: Evidence of strategic self-presentation and sex differences. Psychological Reports, 114 (1), 217-230.
 79. Hermann A.D., Arkin R.M. (2013) On claiming the good and denying the bad: Self-presentation styles and self-esteem. Individual Differences Research, 11 (1), 31-43.
 80. Schlenker B.R., Dlugolecki D.W., Doherty K. (1994) The impact of self-presentations on self appraisals and behavior: The power of public commitment. Personality and Social Psychology Bulletin, 20 (1), 20-33.
 81. Lewis M.A., Neighbors C. (2005) Self-determination and the use of self-presentation strategies. The Journal of Social Psychology, 145 (4), 469-490.
 82. Dosmukhambetova D., Manstead A.S. (2013) Strategic reactions to infants: Female self-presentation in a romantic context. Evolutionary Psychology, 11 (2), 288-303.
 83. Aureliano-Silva L., Strehlau S., Strehlau V. (2018) The Relationship between brand attachment and consumers' emotional well-being. Journal of Relationship Marketing, 17 (1), 1-16.
 84. Rossiter J., Percy L. (1987) Advertising and promotion management. McGraw-Hill, New York.
 85. Keller K.: Strategic brand management. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, NJ 1998.
 86. Aaker D. (1996) Measuring brand equity across products and markets. California Management Review, 38 (3), 102-20.
 87. Keller K.: Conceptualizing, measuring, and managing consumer-based brand equity. Journal of Marketing, 1993, 57, s. 1-22.
 88. Oliver R.(1997) Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. McGraw Hill, New York.
 89. Chaudhuri A., Holbrook M. (2001) The chain effects of brand trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty. Journal of Marketing, 65, 81-93.
 90. Yoo B., Donthu N. (2001) Developing and validating a multi-dimensional consumer-based brand equity scale. Journal of Business Research, 52, 1-14.
 91. Lin L. (2010) The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: An empirical study of toys and video games buyers. Journal of Product and Brand Management, 19 (1), 4-17.
 92. Kumar R., Luthra A., Datta G. (2006) Linkages between brand personality and brand loyalty: A qualitative study in an emerging market in the Indian context. South Asian Journal of Management, 13 (2), 11-35.
 93. Aaker D. (2010) Managing brand equity. Simon and Schuster, New York.
 94. Kleine S., Kleine R., Allen C. (1995) How is a possession 'me' or 'not me'? Characterizing types and an antecedent of material possession attachment. Journal of Consumer Research, 22, 327-43.
 95. Tsai S.P. (2011) Fostering international brand loyalty through committed and attached relationships. International Business Review, 20, 521-534.
 96. Whang Y.O., Allen J., Sahoury N., Zhang H. (2004) Falling in love with a product: The structure of a romantic consumer-product relationship. Advances in Consumer Research, 31 (1), 320-327.
 97. Carroll B.A., Ahuvia A. (2006) Some Antecedents and Outcomes of Brand Love. Marketing Letters, 17 (2), 79-89.
 98. Parish J.T., Holloway B.B. (2010)Consumer relationship proneness: A reexamination and extension across service exchanges. Journal of Services Marketing, 24 (1), 61-73.
 99. Albert N., Merunka D., Valette-Florence P. (2008) When consumers love their brands: Exploring the concept and its dimensions. Journal of Business research, 61 (11), 1062-1075.
 100. Gillath O., Shaver P.R., Baek J.M., Chun S.D. (2008) Genetic correlates of adult attachment style. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1396-1405.
 101. Kaufmann H.R., Petrovici D.A., Gonçalves Filho C., Ayres A. (2016) Identifying moderators of brand attachment for driving customer purchase intention of original vs counterfeits of luxury brands. Journal of Business Research, 69 (12), 5735-5747.
 102. Kessous A., Roux E., Chandon J.L. (2015) Consumer-brand relationships: A contrast of nostalgic and nonnostalgic brands. Psychology& Marketing, 32 (2), 187-202.
 103. Loveland K.E., Smeesters D., Mandel N. (2010) Still preoccupied with 1995: The need to belong and preference for nostalgic products. Journal of Consumer Research, 37 (3), 393-408.
 104. Brakus J.J., Schmitt B.H., Zarantonello L. (2009) Brand Experience; What Is It? How Is It Measured? Does It Affect Loyalty? Journal of Marketing, 74, 52-68.
 105. Ha Y.H., Perks H. (2005) Effects of consumer perceptions of brand experience on the Web: Brand familiarity, satisfaction and brand trust. Journal of Consumer Behaviour, 4 (6), 438-442.
 106. Alloza A. (2008) Brand engagement and brand experience at BBVA, the transformation of a 150 years Old Company. Corporate Reputation Review, 11 (4), 371-381.
 107. Ambler T., Bhattacharya C.B., Edell J., Keller K.L., Lemon K.N., Mittal V. (2002) Relating brand and customer perspectives on marketing management. Journal of Service Research, 5, 261-280.
 108. Sahin A., Zehir C., Kitapçi H. (2012) The effects of brand experience and service quality on repurchase intention: The role of brand relationship quality. African Journal of Business Management, 6 (45), 11190-11201.
 109. Muehlenkamp J.J., Engel S.G., Wadeson A., Crosby R.D., Wonderlich S.A., Simonich H., Mitchell J.E. (2009) Emotional states preceding and following acts of non-suicidal self-injury in bulimia nervosa patients. Behaviour Research and Therapy, 47, 83-87.
 110. Lin H.H., Wang Y.S. (2006) An examination of the determinants of customer loyalty in mobile commerce contexts. Information and Management, 43 (3), 271-282.
 111. Choi K.S., Cho W.K., Lee S., Lee H. Kim C. (2004) The relationships among quality, value, satisfaction and behavioral intention in health care provider choice: A South Korean study. Journal of Business Research, 57, 913- 921.
 112. Tian-Cole S.T., Crompton J.K., Willson V.L. (2002) An empirical investigation of the relationships between service quality, satisfaction and behavioral intentions among visitors to a wildlife refuge. Journal of Leisure Research, 34, 1-24.
 113. Agustin C., Singh J. (2005) Curvilinear effects of consumer loyalty determinants in relational exchanges. Journal of Marketing Research, 42, 96-108.
 114. Zboja J.J., Voorhees C.M. (2006) The impact of brand trust and satisfaction on retailer repurchase intentions. Journal of Services Marketing, 20 (5), 381-390.
 115. Palan K.M., Morrow P.C., Trapp A. (2011) Compulsive buying behavior in College students: The mediating role of credit card misuse. The Journal of Marketing Theory and Practice, 19 (1), 81-96.
 116. Zhou Z., Zhang Q., Su C., Zhou N. (2012) How do brand communities generate brand relationships? Intermediate mechanisms. Journal of Business Research, 65 (7), 890-895.
 117. Chiu C.M., Huang H.Y., Yen C.H. (2010) Antecedents of online trust in online auctions. Electronic Commerce Research and Application, 9, 148-159.
 118. Pavlou P.A., Liang H., Xue Y. (2007) Understanding and mitigating uncertainty in online exchange relationships: A principal-agent perspective. MIS Quarterly, 31 (1), 105-136.
 119. Ashley C., Leonard H.A. (2009) Betrayed by the buzz? Covert content and consumer-brand relationships. Journal of Public Policy and Marketing, 28 (2), 212-220.
 120. Narayanan S., Manchanda P. (2010) Heterogeneous learning and the targeting of marketing communication for new products. Marketing Science, 28 (3), 424-441.
 121. Zeithaml V. (1988) Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52, 2-22.
 122. Halliwell E., Dittmar H., Howe J. (2005) The impact of advertisements featuring ultrathin or averagesize models on women with a history of eating disorders. Journal of Community and Applied Social Psychology, 15 (5), 406-413.
 123. Bell B.T., Lawton R., Dittmar H. (2007) The impact of thin models in music videos on adolescent girls' body dissatisfaction. Body Image, 4 (2), 137-145.
 124. Horváth C., Birgelen M.V. (2015) The role of brands in the behavior and purchase decisions of compulsive versus noncompulsive buyers. European Journal of Marketing, 49 (1/2), 2-21.
 125. Kotler P. (2011) Reinventing marketing to manage the environmental imperative. Journal of Marketing, 75 (4), 132-135.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu