BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biegańska Marta (Poznań University of Economics and Business), Kozak Wojciech (Poznań University of Economics and Business)
Title
Quality Assessment of Selected Hot Melt Adhesives
Ocena jakości wybranych klejów termotopliwych
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2020, nr 3, s. 66-74, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Opakowania, Ocena opakowań, Badanie opakowań, Opakowalnictwo
Packaging, Packaging assessment, Packaging study, Packaging science
Note
summ., streszcz.
Abstract
Współczesny przemysł, handel, usługi i związana z nimi logistyka nie mogłyby poprawnie funkcjonować bez właściwych opakowań zbiorczych i transportowych. Najczęściej są do tego celu wykorzystywane pudła wykonane z tektury falistej. Aby mogły spełnić swoją zasadniczą, czyli funkcję ochronną , muszę być bezpieczne i pewnie zamknięte. Jest to realizowane w różny sposób, najczęściej z użyciem taśm samoprzylepnych, czasami dodatkowo są stosowane zszywki metalowe. Rozwiązania te nie są jednak pozbawione wad - taśmy są bardzo podatne na przebicie i przecięcie, natomiast zszywki mogą przypadkowo uszkodzić zapakowany produkt, bądź zranić osobę otwierającą opakowania. Wad tych pozbawione jest zamykanie pudeł z wykorzystaniem tzw. klejów termotopliwych bazujących na specjalnie dobranych polimerach termoplastycznych. Dzięki swoim unikatowym właściwościom pozwalają na szybkie i pewne zamknięcie opakowania, a ich uniwersalne właściwości sprawiają, że mogą być wykorzystywane w wielu branżach przemysłu i usług, nie tylko w opakowalnictwie. Niniejsza praca prezentuje rodzaje, zasadę działania oraz możliwości aplikacyjne klejów termotopliwych, a także ocenę jakości użytkowej wybranych produktów dostępnych na rynku. (abstrakt oryginalny)

Modern industry, trade, services and logistics could not function properly without proper packaging and transport. Boxes made of corrugated board are most often used for this purpose. In order to fulfill their essential protective function, they must be securely and reliably closed. This is done in a variety of ways, most often using adhesive tapes, sometimes metal staples are also used. These solutions, however, are not without flaws - the tapes are very susceptible to puncturing and cutting, while staples can accidentally damage the packed product or injure the person opening the packaging. These drawbacks are deprived of closing boxes using the so-called hot melt adhesives, based on specially selected thermoplastic polymers. Thanks to their unique properties, they allow the package to be closed quickly and securely, and their universal properties mean that they can be used in many industries, not only in packaging. This work presents the types, principle of operation and application possibilities of hot melt adhesives, as well as an assessment of the usable quality of selected products available in the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gharde S., Sharma G., Kandasubramanian B. (2020) Hot-melt adhesives: fundamentals, formulations, and applications: A critical review. Reviews of Adhesion and Adhesives, 8 (1), 1-28.
 2. Paine F.A. (1991) The packaging user's handbook. Springer, New York.
 3. da Silva L.F.M., Öchsner A., Adams R.D. (2018) Handbook of adhesion technology. Springer, New York.
 4. Hussey, B., Wilson, J. (1996). Structural adhesives. Directory and databook. Springer, New York.
 5. Chu S.G. (1988) Hot melt sealants based on thermoplastic elastomers. In: Lee L.-H. (Ed.) Adhesives, sealants, and coatings for space and harsh environments. Plenum Press, New York, pp. 301-320.
 6. Khairullin I.I., Aleksashin V.M., Petrova A.P. (2007) Use of thermal analysis techniques for studying a hot-melt adhesive. Polymer Science, Ser. C, 49 (1), 84-88.
 7. Jaruga I., Krawczyk-Kłys I. (2015) Kleje termotopliwe - charakterystyka. Technologia i Jakość Wyrobów, 60, 56-58.
 8. Malysheva G.V., Bodrykh N.V. (2011) Hot-melt adhesives. Polymer Science, Series D. Glues and Sealing Materials, 4 (4), 301-303.
 9. Fomina E.V. (2012) Hot-melt adhesives based on polyamides of dimerized fatty acids and adhesive compositions from oligoamidoamines and epoxy resins. Polymer Science, Series D. Glues and Sealing Materials, 5 (3), 164-174.
 10. Wu M.Y., Liu Y, Du P.F., Wang X.L., Yang B. (2020) Polyurethane hot melt adhesive based on Diels-Alder reaction. International Journal of Adhesion and Adhesives, 100, 102597.
 11. Tous L., Ruseckaite R.A. Ciannamea E.M. (2019) Sustainable hot-melt adhesives based on soybean protein isolate and polycaprolactone. Industrial Crops and Products, 135, 153-158.
 12. Laine C., Willberg-Keyrilainen P., Ropponen J., Liitia T. (2019) Lignin and lignin derivatives as components in biobased hot melt adhesives. Journal of Applied Polymer Science, 136 (38), 47983.
 13. Latko-Durałek P., Durałek P., Boczkowska A., Kozera R., Wróblewska M., Mazik A. (2020) Characterization of thermoplastic nonwovens of copolyamide hot melt adhesives filled with carbon nanotubes produced by melt-blowing method. Journal of Industrial Textiles, 1528083720910213.
 14. Kinloch A.J. (1987) Adhesion and adhesives. Science and technology. Springer, New York.
 15. ISO 536:2019 Standard: Paper and board - Determination of grammage.
 16. ISO 535:2014 Standard: Paper and board - Determination of water absorptiveness - Cobb method.
 17. PN-69/C-893000 Kleje do metali, oznaczanie wytrzymałości na ścinanie
 18. PN-EN 1465:2009 Kleje. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu połączeń na zakładkę
 19. Godzimirski J., Tkaczuk S. (2006) Metoda prognozowania wytrzymałości kohezyjnej połączeń klejowych. Biuletyn WAT, LV (4), 159-172.
 20. Godzimirski J., Komorek A., Komorek Z. (2009) Trwałość zmęczeniowa połączeń klejowych obciążonych na ścinanie. Biuletyn WAT, LVIII (3), 17-27.
 21. Wojtczak E. (2016) Doświadczalny i matematyczny model zakładkowego połączenia klejonego. KOMBOferencja. Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016, pp. 53-58.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu