BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraus Kateryna (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine), Kraus Nataliia (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine), Shtepa Olena (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine)
Title
Synergetic Effects of Network Interconnections in the Conditions of Virtual Reality
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 3, s. 149-188, tab., rys., bibliogr. s. 181-186
Issue title
A Network Approach in Strategic Management : Emerging Trends and Research Concepts
Keyword
Gospodarka sieciowa, Współpraca sieciowa, Klastry, Efekt synergii, Cyfryzacja, Struktury sieciowe
Network economy, Network cooperation, Business cluster, Synergy effect, Digitization, Network structure
Note
JEL Classification: C45, P13
streszcz., summ.
Abstract
CEL: Ukazanie efektu synergii, będącego rezultatem sieciowych interakcji instytucji rozwoju w nowej wirtualnej rzeczywistości gospodarczej oraz przedstawienie ogólnej charakterystyki ich relacji w kontekście funkcjonowania klastrów ery cyfryzacji gospodarki, której rezultatem są produkty/usługi cyfrowe i różne platformy. METODYKA: W oparciu o metody dialektyczne, systemowe i macierzowe oraz z wykorzystaniem podejścia instytucjonalno-sieciowego badane są charakterystyczne cechy oddziaływań sieciowych formacji klastrowych w warunkach wirtualnej rzeczywistości, które stają się dziś normą. Metodę porównawczą stosuje się w zakresie warunków tworzenia klastra innowacyjno-cyfrowego z punktu widzenia teorii instytucjonalnej. WYNIKI: Współpraca sieciowa w warunkach wirtualnej rzeczywistości wykazuje efekty synergiczne poprzez nowe formy akumulacji jakościowej i wzrost nowej wiedzy, który następuje poprzez ich sieciową replikację (podział), a wzrost innowacyjny jest wynikiem kształtowania się w gospodarce i społeczeństwie nowego, sieciowego modelu koordynacji połączeń, nowej jakości współpracy sieciowej, na bieżąco dostosowywanej przez narzędzia cyfrowe. Synergiczny efekt tworzenia sieci tworzy nowe zjawisko rosnącej użyteczności krańcowej i rosnącej produktywności krańcowej wynikającej z innowacyjnej glokalizacji i cyfrowej globalizacji. Im większa skala innowacji i działań cyfrowych w warunkach wirtualnej rzeczywistości, tym większa efektywność wykorzystania dodatkowych zasobów. Efekt skali jest szczególnie widoczny w sieci, która korzysta z produkowanych i testowanych przez nią standardów. IMPLIKACJE DLA TEORII I PRAKTYKI: Udowodniono, że podejście synergiczne stosowane w tworzeniu i rozwoju klastrów innowacyjno-cyfrowych rozpatrywane jest przez pryzmat relacji "relacja podmiotowo - podmiotowa organizacji aktywnych innowacyjnie i przedsiębiorstw cyfrowych". Dodatkowo w naszym przypadku efekt ten leży na płaszczyźnie restrukturyzacji "starych" instytucji rozwoju w "nowe", pod wpływem odpowiednich podstaw instytucjonalno-prawnych, systemowej i kompleksowej modernizacji i dywersyfikacji wszystkich sektorów produkcji, poprawy sytuacji innowacyjnej i inwestycyjnej, budowy efektywnej, innowacyjnej i cyfrowej infrastruktury wirtualno-rzeczywistej na poziomie europejskim, wdrożenie klastrowania gospodarki z wykorzystaniem możliwości współpracy sieciowej. ORYGINALNOŚĆ IWARTOŚĆ: Ujawnia się interakcja formacji klastrowych w oferowanych przez autorów warunkach wirtualnej rzeczywistości; podana jest wizja autorów, jej elementów strukturalnych, jak z rozszerzonej sieci cyfrowej i wirtualnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej; badana jest taksonomia i kategoryzacja terminologii, za pomocą której można ukazać kształtowanie się współpracy sieciowej w warunkach wirtualnej rzeczywistości i jej dalszy rozwój. Na podstawie przeprowadzonej głębokiej analizy teoretyczno-metodologicznej oraz prezentacji retrospektywy zmian innowacyjnych i cyfrowych, pokazano stopniową transformację formacji klastrowych. Podstawą gospodarki sieciowej są instytucje sieciowe, podmioty, organizacje, ponadto środowisko, w którym każdy biznes, podmiot lub osoba, która, bez względu na to, gdzie znajduje się w systemie gospodarczym, była w stanie łatwo i przy minimalnych kosztach komunikować się z jakąkolwiek inną firmą lub osobą na temat współpracy, kwestii handlowych lub know-how, lub po prostu dla zabawy w warunki nowej wirtualnej rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The disclosure of the content of the synergetic effect, as a result of network interactions of development institutions in a new economic virtual reality, and the presentation of the general characteristics of their relationships through knowledge of the functioning of clusters, which in the XXI century occurs during the digitalization of the economy, resulting in digital products/services and various platforms. METHODOLOGY: On the basis of dialectical, systemic and matrix methods and using the institutional-network approach, the characteristic features of network interactions of cluster formations in the conditions of virtual reality are studied, which are becoming the norm today, a good quality and effective rule for the practical implementation of various sectors of the economy in the course of digitalization of the economy. The method of comparison is used in terms of conditions for the formation of an innovation-digital cluster from the standpoint of the theory of institutionalism. FINDINGS: Network cooperation in the conditions of virtual reality demonstrates synergetic effects through new forms of qualitative accumulation and an increase of new knowledge, which occur through their network replication (division), and innovative growth is the result of the formation in the economy and society of a new, network model of coordination of connections, network cooperation of new quality, constantly adjusted by digital tools. The synergistic effect of networking creates a new phenomenon of growing marginal utility and growing marginal productivity from innovative glocalization and digital globalization. The greater the scale of innovation and digital activities is in the conditions of virtual reality, the greater the efficiency is of the use of additional resources. The effect of scale is especially pronounced within the network, which uses the standards produced and tested by it. IMPLICATIONS FOR THEORY AND PRACTICE: It is proved that the synergetic approach used in the formation and development of innovation-digital clusters is considered through the prism of the relationship "subject - subjective relationship of innovation-active organizations and digital enterprises." In addition, in our case, this effect lies in the plane of restructuring the "old" development institutions in the "new", under the influence of the relevant institutional and legal basis, systemic and comprehensive modernization and diversification of all sectors of production, improvement of the innovation and investment situation, construction of effective innovation and digital virtual-real infrastructure of the European standard, implementation of clustering of the economy using the opportunities of network cooperation.. ORIGINALITY AND VALUE: The content of a virtual slice of network interaction of cluster formations in the conditions of virtual reality offered by the authors is revealed; the authors' vision of its structural elements is given, as from a digital network augmented and virtual socio-economic reality; the taxonomy and categorization of terminology with the help of which it is possible to reveal the formation of network cooperation in the conditions of virtual reality and its further development are investigated; on the basis of the conducted deep theoretical and methodological analysis and the presentation of a retrospective of innovation and digital changes, a step-by-step transformation of cluster formations is shown. The basis of network economy is network institutions, entities, organizations, in addition, it forms an environment in which any business entity or individual, which, no matter where it is in the economic system, has been able to communicate easily and at minimal cost with any other company or individual about working together, trading issues, or know-how, or just for fun in the conditions of the new virtual reality. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andriichuk, V. H. (2010). Innovative modernization of the domestic economy: Strategic guidelines and mechanism of their implementation. Foreign Trade: Economy, Finance, Law, 1, 4-8.
 2. Androschuk, H. O., Zhiliaev, I. B., Chizhevskyi, B. H., & Shevchenko, M. M. (2009). Strategy of Innovative Development of Ukraine for 2010-2020 in the Conditions of Globalization Challenges. Кyiv: Parliamentary edition.
 3. Bila, S. O. (2011). Innovative approaches to regional development in Ukraine: analytical report. Кyiv: NISD. Retrieved from https://niss.gov.ua/sites/default/files/2012-03/innovation_Bila.indd-bb655.pdf
 4. Boschma, R. (2005). Proximity and innovation: A critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61-74. https://doi.org/10.1080/0034340052000320887
 5. Boudeville, J.-R. (1966). Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 6. Britchenko, I., Kraus, N., & Kraus, K. (2019). University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice, 4(31), 448-456. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190996
 7. Cappellin, R. (2003). Territorial knowledge management: Towards a metrics of the cognitive dimension of agglomeration economies. International Journal of Technology Management, 26, (2-4), 303-325.
 8. Cappellin, R. (2007). The territorial dimension of the knowledge economy: Collective learning, spatial changes, and regional and urban policies. American Behavioral Scientist, 50(7), 897-921. https://doi.org/10.1177/0002764206298316
 9. Chesbro, G. (2007). Open Innovations. Moscow: Generation.
 10. Cooke, P. (2006). Proximities, knowledges and innovation biographies. Studia Regionalne i Lokalne, 2(24), 21-47.
 11. Cooke, P., & Martin, R. (2006). Clusters & Regional Development. Hampshire: Routledge.
 12. Deliia, V. P. (2011). Innovative Economy and Sustainable Development. Balashikha: De-Po.
 13. Dlugopolskyi, O. (2003). Cluster model of industrial production development as a factor of effective structural reforms (on the example of Ternopil region). Economic Journal, XXI. Retrieved from http://soskin.info/ea/2003/2/20030225.html
 14. Dombrovskyi, M. A. (2011). Methodological problems of economic clustering. Problems of Modern Economy, 2, 241-245.
 15. Enright, M. J. (1992). Why clusters are the way to win the game? Word Link, 5, 24-25.
 16. Erokhina, E. A. (2011). Concepts of self-organization as a new methodology for the study of economic systems. Innovations, 4(150), 79-84.
 17. Evans, P. (2006). Government action, social capital and development: reviewing the evidence on synergy. World Development, 24(6), 1119-1132.
 18. Fedorenko, V. G., Tugay, A. M., Goyko, A. F., & Dzhabeylo, V. B. (2008). The concept of cluster policy in Ukraine. Economy and State, 11, 5-15.
 19. Fedorov, V. K., Epaneshnikova, I. K., & Ganza, A. N. (2010). On the unconditional principles and contradictions of development of open innovations. Innovations, 7(141), 116-119.
 20. Gareev, T. R. (2012). Clusters in institutional projection: to the theory and methodology of local socio-economic development. Baltic Region, 3, 7-33.
 21. Grivkivska, O. V., & Kurguzenkova, L. A. (2011). Clusters as a model of innovative development of enterprises. Scientific and Technical Information, 3, 30-32.
 22. Haken, G. (2005). Information and Self-Organization: A Macroscopic Approach to Complex Systems. Moscow: KomKniga.
 23. Holian, V. А. (2006). Problems of formation of the institutional environment of national economy in the conditions of market relations. Current Economic Problems, 5, 4-11.
 24. Innovation Clusters: Drivers of National Innovation System. (2003). Paris: OESD.
 25. International Innovation Cluster "Competitiveness". (2011). Retrieved from http://www.stelmaschuk.info/about-the-cluster/claster.html
 26. Ivanov, N. (2013). The social context of innovative development. World Economy And International Relations, 5, 17-30.
 27. Karetin, S. S. (2009). Formation of cluster policy and management aspects of its implementation. Problems of Modern Economics, 1, 320-322.
 28. Katukov, D. D., Malygin, V. E., & Smorodinskaya, N. V. (2012). Institutional Environment of Globalized Economy: Development of Network Interactions. Moscow: Institute of Economics RAS.
 29. Khomenko, Ya. V. (2007). Institutional environment as the basis of sustainable economic growth. Scientific Works of DonNTU. The Series is Economic, 31(3), 164-168.
 30. Kolodinskyi, S. B. (2008). Innovation clusters in the development of the regional economy. Science newsletter of Poltava University with the co-operative cooperation of Ukraine. Series: Economics of Science, 4, 18-24.
 31. Kraus, N. M. (2014). Institutional aspects of clustering in the innovative economy under the influence of systemic and complex modernization. Economic Journal, XXI(5-6), 29-32.
 32. Kraus, N. M. (2019). Innovative Economy In The Globalized World: Institutional Basis Of Formation and Trajectory of Development. Kyiv: Agrar Media Group.
 33. Kraus, N. M., & Kraus, K. M. (2018). What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production? Formation of Market Relations in Ukraine, 9(208), 128-136.
 34. Kropyvko, M. F. (2010). Conceptual approach to cluster organization and management of agro-industrial production. Economics of Agro-Industrial Complex, 11, 3-13.
 35. Kryvoruchko, O. S., Kraus, N. M., & Kraus, K. M. (2018). Virtual reality of the national information and innovation space. Economy and Society, 14, 22-35. Retrieved from http://economy and society.in.ua
 36. Kuznetsov, M. S. (2019). Scientific and Innovative Activity of Ukraine: Statistical Collection. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf
 37. Kuznetsova, O. V. (2002). Economic Development of Regions: Theoretical and Practical Aspects of State Regulation. Moscow: Editorial URSS.
 38. Lagendijk, A., & Oinas, P. (2005). Proximity, Distance and Diversity. Issues on Economic Interaction and Local Development. New York: Routledge.
 39. Lukianenko, D. (2008). Global Economic Integration. Kyiv: National Textbook LLC.
 40. Mazniev, G. Ie. (2015). Methodological principles of creation and effective functioning of innovative technological clusters. Economics of Agro-Industrial Complex, 1, 70.
 41. Napolskikh, D. L. (2012). Structural modeling of the institutional environment of the innovation cluster. MIR: Modernization. Innovation. Development, 4(12), 40-45.
 42. Odyagailo, B. M. (2006). Genesis and Globalization Adaptability of the Economic System (Institutional Approach). Lviv: Magnolia plus.
 43. OECD Reviews of Innovation Policy. (2012). Retrieved from http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-sweden-2012_9789264184893-en#page7
 44. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. (2014). Retrieved from http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en
 45. Orev, I. (2011). Innovative development of the Western region. NEWS CSSTU. Business Issue, 8 July, 6-8.
 46. Owen-Smith, J., & Powell, W. W. (2004). Knowledge networks as channels and conduits: The effects of spill-overs in the Boston biotechnology community. Organization Science, 15, 5-21.
 47. Panyushkin, S. V. (2011). Assessment of the market's performance of the functions of promoting innovation and redistribution in Russian economy. Innovations, 6(152), 58-66.
 48. Perroux, F. (1950). Economic space: Theory and applications. Quarterly Journal of Economics, 64, 89-104.
 49. Perroux, F. (1967). Note sur la ville consideree comme pole de developpement et comme foyer du progress. Revue Tiers-Monde, 8(32), 1147-1158.
 50. Pishulin, O. (2020). Digital economy: trends, risks and social determinants. Razumkov Center. Testament Publishing House. Kyiv. Retrieved from https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf
 51. Porter, M. E. (2005). Competition. Kyiv: Williams.
 52. Prigochin, I., & Stengers, I. (2005). Order from Chaos. Moscow: Komkniga.
 53. Rallet, A., & Torre, A. (2001). Proximité géographique ou proximité organisationnelle? Une analyse spatiale des coopérations technologiques dans les réseaux localisés d'innovation. Economie Appliquée, 1, 147-171.
 54. Ratner, S. V., & Karlov, A. V. (2011). Mechanisms for implementing the network model of business incubation. Innovations, 7(153), 11-15.
 55. Redina, N. I., Paderin, I. D., & Polevaya, L. M. (2009). Synergetic effect of the planning system of an industrial enterprise. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1, 155-163.
 56. Richardson, H. W. (1973). Theory of the distribution of city sizes: Review and prospects. Regional Studies, 7, 239-251.
 57. Richardson, H. W. (1974). Agglomeration potential: A generalization of the income potential concept. Journal of Regional Science, 14, 325-336.
 58. Sabluk, P. T., & Kropyvko, M. F. (2010). Clustering as a mechanism for increasing the competitiveness and social orientation of the agricultural economy. Economics of Agro-Industrial Complex, 1, 3-12.
 59. Spilling, O. R. (2006). Entrepreneurship in an evolutionary perspective - on entrepreneurship as a diversity increasing and reducing mechanism. Nordic Conference on Small Business Research, Stockholm. Retrieved from http://www.ncsb2006.se/pdf/Entrepreneurship%20Evolutionary%20Pers
 60. Tarasova, O. (2007). Determining the sectoral orientation of the region with the help of clusters. Reports of the International Conference "Scientific Thought of the Information Age." Dnepropetrovsk: Science and Education.
 61. Tatarkin, A. I. (2011). Modernization as a need for the socio-economic development of Russia. Zauralsky scientific bulletin, 1, 7-23.
 62. Tishchenko, O. M. (2010). Clusters as a vector of economic development: Organization, essence and concept. Theoretical and Applied Issues of Economics, 21, 74-80. Retrieved from http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2010_21/Zb21_10.pdf
 63. Togunov, I. A. (2009). New in the Theory of Organization: Fractal-Facet Models. Vladimir: Cathedral.
 64. Tolstykh, T. O., & Asnina, N. G. (2009). Formation of an innovative strategy for the development of an economic cluster. Bulletin of the Russian State Trade and Economic University, 7, 81-87.
 65. Trifilova, A. A. (2008). "Open innovations" paradigm of modern innovative management. Innovations, 1(111), 73-77.
 66. Usov, L. S. (2009). Research of entropy as a tool for analyzing and forecasting the effectiveness of innovation (concept). Innovation, 38-43.
 67. Vlasenko, V. (2015). In search of Silicon Valley: How the state develops innovative hubs. Retrieved from http://www. althoughda.com.ua/publications/2015/08/12/554568/
 68. Winter, S. G. (1984). Schumpeterian competition in alternative technological regimes. Journal of Economic Behaviour and Organization, 5, 287-320.
 69. Zaremskyi, B. V. (2010). Cluster strategy of innovative development of regions in the context of the global economy. Proceeding of the III International Scientific-Practical Conferences on Investment priorities of the era of globalization: the impact on the national economy and individual business (October 7-8, 2010). Retrieved from http://www.confcontact.com/20101008/2_zarem.htm
 70. Zhdanova, O. (2008). Cluster as a modern form of industrial enterprise management. Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 4, 264-271.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211735
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu