BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pech Martin (University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic), Vaněček Drahoš (University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic), Pražáková Jaroslava (University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic)
Title
Complexity, Continuity, and Strategic Management of Buyer-Supplier Relationships from a Network Perspective
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 3, s. 189-226, tab., rys., bibliogr. s. 218-225
Issue title
A Network Approach in Strategic Management : Emerging Trends and Research Concepts
Keyword
Podejście sieciowe, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Relacje dostawca-odbiorca, Powiązania sieciowe
Network approach, Strategic management, Supply Chain Management (SCM), Supplier-recipient relations, Network relationships
Note
JEL Classification: L14, D22, M10
streszcz., summ.
Abstract
CEL: Obecne badania mają na celu stworzenie modelu ekonomicznego, który łączy zarządzanie strategiczne i teorię sieci. Jednakże większość modeli teoretycznych nie dostarcza empirycznych dowodów rzeczywistej struktury i atrybutów relacji sieciowych. Celem artykułu jest zbadanie zależności między cechami przedsiębiorstwa a charakterystyką relacji nabywca-dostawca w sieciach łańcuchów dostaw. Jesteśmy szczególnie zainteresowani relacjami biznesowymi w sieciach z uwzględnieniem różnych wielkości przedsiębiorstw i sektorów przemysłu. W artykule podsumowano wyniki badań empirycznych nad sieciami kupiec-dostawca oraz podkreślono znaczenie rozwijania i wspierania współpracy biznesowej dla zarządzania strategicznego. Artykuł podsumowuje wyniki badań empirycznych dotyczących sieci nabywców i dostawców oraz podkreśla znaczenie rozwoju i wspierania współpracy biznesowej w zarządzaniu strategicznym. METODYKA: Badanie ankietowe przeprowadziliśmy w latach 2016-2018 na 360 przedsiębiorstwach z Czech. Próbę badawczą dobrano w oparciu o metodę celowego pobierania próby. Członkowie zespołu badawczego zebrali dane z ankiety internetowej i osobistych wizyt w przedsiębiorstwach. Analiza statystyczna hipotez opiera się na częstotliwości odpowiedzi menedżerów. Aby ocenić wyniki, stosuje się test Z w dwóch proporcjach do porównywania różnych kategorii przedsiębiorstw zgodnie z ich wielkością lub dominującym sektorem przemysłu. WYNIKI: Główne wyniki pokazują, że różnice między przedsiębiorstwami zaangażowanymi w struktury nabywca-dostawcy wynikają głównie z ich wielkości. Badanie nie wykazało różnic między sektorami przemysłu. Wyniki pokazują, że złożoność sieci w Republice Czeskiej nie jest duża pod względem liczby dostawców lub zaangażowania w wiele sieci dostaw. Ciągłość relacji z partnerami w sieciach nabywców i dostawców ma charakter stosunkowo długofalowy. Długoterminowe partnerstwa odzwierciedlają wyższą jakość relacji i wspierają przyszłą integrację. Jednak duże przedsiębiorstwa wolą budować kontrakty na krótsze lub dłuższe okresy. Ogólna strategia decentralizacji charakteryzuje zarządzanie strategiczne sieciami nabywców i dostawców. Odkrycie to oznacza podział kompetencji, takich jak planowanie, zarządzanie, pozyskiwanie, podejmowanie decyzji, transport (dostarczanie) między przedsiębiorstwami. IMPLIKACJE DLA TEORII I PRAKTYKI: Artykuł zapewnia wgląd w zrozumienie, jak działa sieć nabywca-dostawca. Opiera się na połączeniu zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania strategicznego z perspektywy sieci. Zarządzanie łańcuchem dostaw postrzegane jest jako część zarządzania strategicznego, a synteza obu obszarów badawczych otwiera innowacyjne spojrzenie na teorię biznesu. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Zasadniczą wartością pracy jest powiązanie współczesnych idei zarządzania strategicznego i zarządzania łańcuchem dostaw. Synteza zarządzania łańcuchem dostaw i podejście sieciowe wzmacnia teorię zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: Current research seeks to create an economic model that connects strategic management and network theory. However, most theoretical models do not provide empirical evidence of network relationships' real structure and attributes. The purpose of the paper is to explore the relation between enterprise characteristics and the characteristics of buyer-supplier relationships in supply chain networks. We are specifically interested in business relationships in networks with respect to the various enterprises' sizes and sectors of industry. The subject of our research was characteristics, such as network relationship complexity, continuity of relationships, and strategic management in networks. The paper summarizes the results of an empirical study on buyer-supplier networks and accentuates the importance of developing and fostering business collaboration for strategic management. METHODOLOGY: We conducted the questionnaire research in 2016-2019 on 360 enterprises from the Czech Republic. We selected the research sample based on the non-probability purposive sampling method. The members of the research team collected data from an online survey and personal visits to enterprises. The statistical analysis of hypotheses is based on the frequency of managers' answers. To evaluate results, a two-proportion Z-Test is used for comparing different categories of enterprises according to their enterprise size or prevailing sector of the industry. FINDINGS: The main results show that the differences between enterprises involved in the buyer-supplier structures lie mainly in their size. The survey did not identify differences between industry sectors. The findings show that the complexity of networks in the Czech Republic is not high in terms of the number of suppliers or involvement in many supply networks. The continuity of relationships with partners in buyer-supplier networks is relatively long-term oriented. Long-term partnerships reflect the higher quality of relationships and support future integration. However, large enterprises prefer to build contracts for shorter or longer periods. An overall decentralization strategy characterizes the strategic management of buyer-supplier networks. This finding means dividing competencies such as planning, managing, sourcing, decision-making, transporting (delivering) among more enterprises. IMPLICATIONS FOR THEORY AND PRACTICE: The paper provides an insight into understanding how the buyer-supplier network functions. The theory's implication builds on the connection of supply chain management and strategic management from the network perspective. Supply chain management is viewed as a part of strategic management, and the synthesis of both research areas opens an innovative view to business theory. ORIGINALITY AND VALUE: The paper's principal value is the connection between contemporary ideas of strategic management and supply chain management. The synthesis of supply chain management and network approach enhances strategic management theory. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achrol, R. S., & Kotler, P. (1999). Marketing in the Network Economy. Journal of Marketing, 63, 146-163. https://doi.org/10.2307/1252108
 2. Adhikary, A., Sharma, A., Diatha, K. S., & Jayaram, J. (2020). Impact of buyer-supplier network complexity on firms' greenhouse gas (GHG) emissions: An empirical investigation. International Journal of Production Economics, 230, 107864. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107864
 3. Akyuz, G. A., & Gursoy, G. (2020). Strategic management perspectives on supply chain. Management Review Quarterly, 70(2), 213-241. https://doi.org/10.1007/s11301-019-00165-6
 4. Ashnai, B., Smirnova, M., Henneberg, S. C., & Naudé, P. (2019). Dyadic operationalization in business relationships: The empirical example of marketing-purchasing collaboration. Journal of Business-to-Business Marketing, 26(1), 19-42. https://doi.org/10.1080/1051712X.2019.1565134
 5. Bellamy, M. A., Ghosh, S., & Hora, M. (2014). The influence of supply network structure on firm innovation. Journal of Operations Management, 32(6), 357-373. https://doi.org/10.1016/j.jom.2014.06.004
 6. Berger, P. D., Gerstenfeld, A., & Zeng, A. Z. (2004). How many suppliers are best? A decision-analysis approach. Omega, 32(1), 9-15. https://doi.org/10.1016/j.omega.2003.09.001
 7. Bode, Ch., & Wagner, S. M. (2015). Structural drivers of upstream supply chain complexity and the frequency of supply chain disruptions. Journal of Operations Management, 36, 215-228. https://doi.org/10.1016/j.jom.2014.12.004
 8. Borgatti, S. P., & Li, X. (2009). On social network analysis in a supply chain context. Journal of Supply Chain Management, 45(2), 5-22. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2260994
 9. Bozarth, C. C., Warsing, D. P., Flynn, B. B., & Flynn, E. J. (2009). The impact of supply chain complexity on manufacturing plant performance. Journal of Operations Management, 27(1), 78-93. https://doi.org/10.1016/j.jom.2008.07.003
 10. Burt, R. S. (2004). Structural holes and good ideas. American Journal of Sociology, 110(2), 349-399. https://doi.org/10.1086/421787
 11. Calderon, M. A., Roark, G., Urrutia, S., Paravie, D., & Rohvein, C. (2017). Methodology for the Supply Chain's classification and diagnosis. Revista Ciencias Estrategicas, 25(38), 279-298. https://doi.org/10.18566/rces.v25n38.a2
 12. Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Hoboken: Wiley-Blackwell.
 13. Chen, H. Y. S., Lin, C. W. R., & Yih, Y. (2007). Production-distribution network design of a global supply chain alliance from the key player's perspective. International Journal of Production Research, 45(2), 245-265. https://doi.org/10.1080/00207540600623835
 14. Cheng, Ch.-Y., Chen, T.-L., & Chen, Y.-Y. (2014). An analysis of the structural complexity of supply chain networks. Applied Mathematical Modelling, 38(9), 2328-2344. https://doi.org/10.1016/j.apm.2013.10.016
 15. Choi, T. Y., & Kim, Y. (2008). Structural embeddedness and supplier management: A network perspective. Journal of Supply Chain Management, 44(4), 5-13. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2008.00069.x
 16. Choi, T. Y., & Wu, Z. (2009). Triads in supply networks: Theorizing buyer-supplier-supplier relationships. Journal of Supply Chain Management, 45(1), 8-25. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-493X.2009.03151.x
 17. Christopher, M. (2016). Logistics and Supply Chain Management (5th ed.). New York: Pearson Education.
 18. Christopher, M., & Ryals, L. J. (2014). The supply chain becomes the demand chain. Journal of Business Logistics, 35(1), 29-35. https://doi.org/10.1111/jbl.12037
 19. Clarke, M. P. (1998). Virtual logistics: An introduction and overview of the concepts. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 28(7), 486-507. https://doi.org/10.1108/09600039810247461
 20. Croom, S, Romano, P., & Giannakis, M. (2000). Supply chain management: An analytical framework for critical literature review. European Journal of Purchasing & Supply Management, 6(1), 67-83. http://dx.doi.org/10.1016/S0969-7012(99)00030-1
 21. Czakon, W. (2016). Network strategies logic. Problemy Zarządzania, 14(4), 17-30. https://doi.org/10.7172/1644-9584.64.1
 22. Czech Statistical Office. (2019). Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v České republice [Economic entities: by prevailing CZ-NACE activity in the Czech Republic]. Retrieved from https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
 23. Danese, P. (2011). Towards a contingency theory of collaborative planning initiatives in supply networks. International Journal of Production Research, 49(4), 1081-1103. https://doi.org/10.1080/00207540903555510
 24. De Felice, F., Petrillo, A., & Autorino, C. (2015). Development of a framework for sustainable outsourcing: Analytic Balanced Scorecard Method (A-BSC). Sustainability, 7(7), 8399-8419. https://doi.org/10.3390/su7078399
 25. European Commission. (2003). Recommendation of 6 May 2003 Concerning the Definition of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (Text with EEA Relevance). Notified under Document Number C (2003) 1422. Luxembourg: The Publications Office of the European Union.
 26. Fawcett S, E. (2002). The rhetoric and reality of supply chain integration. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 32(5), 339-361. https://doi.org/10.1108/09600030210436222
 27. Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). Discovering Statistics Using R. London: Sage Publications Ltd.
 28. Frohlich, M. T., & Westbrook, R. (2001). Arcs of integration: An international study of supply chain strategies. Journal of Operations Management, 19(2), 185-200. https://doi.org/10.1016/s0272-6963(00)00055-3
 29. Gibbons, E. D. (2007). Interorganizational network structures and diffusion of information through a health system. American Journal of Public Health, 97(9), 1684-1692. https://doi.org/ 10.2105/AJPH.2005.063669
 30. Gomes-Casseres, B. (1996). The Alliance Revolution. Cambridge: Harvard University Press.
 31. González-López, M. (2012). The Spanish cod fishing industry: Radical production changes without significant changes in the innovation system. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(4), 35-51. https://doi.org/ 10.7341/2012843
 32. Govindan, K., Fattahi, M., & Keyvanshokooh, E. (2017). Supply chain network design under uncertainty: A comprehensive review and future research directions. European Journal of Operational Research, 263(1), 108-141. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.04.009
 33. Gulati, R. (1998). Alliances and networks. Strategic Management Journal, 19(4), 293-317. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(199804)19:4<293::aid-smj982>3.0.co;2-m
 34. Gulati, R., Nohria, N., & Zaheer, A. (2000). Strategic networks. Strategic Management Journal, 21(3), 203-215. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(200003)21:3<203::aid-smj102>3.0.co;2-k
 35. Guo, J. L. (2006). Bilateral power-law distribution model of supply chain network. Acta Physica Sinica -Chinese Edition, 55(8), 3916-3921. https://doi.org/10.7498/aps.55.3916
 36. Håkansson, H., & Ford, D. (2002). How should companies interact in business networks? Journal of Business Research, 55(2), 133-139. https://doi.org/10.1016/s0148-2963(00)00148-x
 37. Håkansson, H., & Snehota, I. (1995). Developing Relationships in Business Networks. London: Routledge.
 38. Handfield, B. R., & Nichols, L. E. (1999). Introduction to Supply Chain Management. New Jersey: Prentice-Hall.
 39. Harland, C. M. (1996). Supply chain management: Relationships, chains and networks. British Journal of Management, 7, 63-S80. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.1996.tb00148.x
 40. Hasani, A., & Khosrojerdi, A. (2016). Robust global supply chain network design under disruption and uncertainty considering resilience strategies: A parallel memetic algorithm for a real-life case study. Transportation Research Part E-Logistics and Transportation Review, 87, 20-52. https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.12.009
 41. Hearnshaw, E. J. S., & Wilson, M. M. J. (2013). A complex network approach to supply chain network theory. International Journal of Operations & Production Management, 33(3-4), 442-469. 10.1108/01443571311307343
 42. Heydari, J., Zaabi-Ahmadi, P., & Choi, T. M. (2018). Coordinating supply chains with stochastic demand by crashing lead times. Computers & Operations Research, 100, 394-403. https://doi.org/10.1016/j.cor.2016.10.009
 43. Hingley, M., Lindgreen, A., Grant, D. B., & Kane, C. (2011). Using fourth-party logistics management to improve horizontal collaboration among grocery retailers. Supply Chain Management-an International Journal, 16(5), 316-327. https://doi.org/10.1108/13598541111155839
 44. Holm, S. (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6(2), 65-70. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/4615733
 45. Hult, G. T. M., Ketchen, D. J., & Arrfelt, M. (2007). Strategic supply chain management: Improving performance through a culture of competitiveness and knowledge development. Strategic Management Journal, 28(10), 1035-1052. https://doi.org/10.1002/smj.627
 46. Iurkov, V., & Benito, G. R. G. (2018). Domestic alliance networks and regional strategies of MNEs: A structural embeddedness perspective. Journal of International Business Studies, 49(8), 1033-1059. https://doi.org/10.1057/s41267-017-0089-5
 47. Jarillo, J. C. (1988). On strategic networks. Strategic Management Journal, 9(1), 31-41. https://doi.org/10.1002/smj.4250090104
 48. Jia, F., Gong, Y., & Brown, S. (2018). Multi-tier sustainable supply chain management: The role of supply chain leadership. International Journal of Production Economics. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.07.022
 49. Jung, H. S., & Jeong, B. (2005). Decentralized production-distribution planning system using collaborative agents in supply chain network. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 25(1-2), 167-173. https://doi.org/10.1007/s00170-003-1792-x
 50. Ketchen, D. J., & Giunipero, L. C. (2004). The intersection of strategic management and supply chain management. Industrial Marketing Management, 33(1), 51-56. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2003.08.010
 51. Klincewicz, K. (2012). Political perspective on technology alliances - The cases of Microsoft and Google. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(1), 5-34. https://doi.org/10.7341/2012811
 52. Koch, T., & Windsperger, J. (2017). Seeing through the network: Competitive advantage in the digital economy. Journal of Organization Design, 6(6), 1-30. https://doi.org/10.1186/s41469-017-0016-z
 53. Krzakiewicz, K., & Cyfert, S. (2013). The network concept of strategic management and its limitations. Management, 17(1), 19-30. https://doi.org/10.2478/manment-2013-0002
 54. Lambert, D. M., & Cooper, M. C. (2000). Issues in supply chain management. Industrial Marketing Management, 29(1), 65-83. https://doi.org/10.1016/s0019-8501(99)00113-3
 55. Lu, G., & Shang, G. (2017). Impact of supply base structural complexity on financial performance: Roles of visible and not-so-visible characteristics. Journal of Operations Management, 53-56, 23-44. https://doi.org/10.1016/j.jom.2017.10.001
 56. Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1-25. https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x
 57. Modrak, V., & Bednar, S. (2016). Topological complexity measures of supply chain networks. Procedia CIRP, 40, 295-300. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.041
 58. Moller, K. K., & Halinen, A. (1999). Business relationships and networks: Managerial challenge of network era. Industrial Marketing Management, 28(5), 413-427. https://doi.org/10.1016/s0019-8501(99)00086-3
 59. Nalebuff, B. J., & Brandenburger, A. M. (1997). Co-opetition: Competitive and cooperative business strategies for the digital economy. Strategy & Leadership, 25(6), 28-33. https://doi.org/10.1108/eb054655
 60. Özceylan, E., Demirel, N., Çetinkaya, C., & Demirel, E. (2017). A closed-loop supply chain network design for automotive industry in Turkey. Computers & Industrial Engineering, 113, 727-745. https://doi.org/10.1016/j.cie.2016.12.022
 61. Parker, R., & Cox, S. (2013). Power relations and small and medium- sized enterprise strategies for capturing value in global production networks: Visual Effects (VFX) service firms in the Hollywood film industry. Regional Studies, 47(7), 1095-1110. https://doi.org/10.1080/00343404.2011.600303
 62. Pech, M., & Vanecek, D. (2020). Supplier performance management in context of size and sector characteristics of enterprises. Quality Innovation Prosperity-Kvalita Inovacia Prosperita, 24(1), 88-103. https://doi.org/10.12776/qip.v24i1.1407
 63. Pibernik, R., & Sucky, E. (2006). Centralized and decentralized supply chain planning. International Journal of Integrated Supply Management, 2(1/2), 6-27. https://doi.org/10.1504/IJISM.2006.008336
 64. Pražáková, J., & Pech, M. (2019). The identification of the Key players in the supply chain networks. In Proceedings of the 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 (pp. 326-330). Ceske Budejovice, Czech Republic: University of South Bohemia in Ceske Budejovice. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/335972435_The_identification_of_the_Key_players_in_the_supply_chain_network
 65. Rifkin, J. (2000). The Age of Access: The New Culture of Hypercapatalism. New York: J P Tarcher/Putnam.
 66. Roelich, K., Knoeri, Ch., Steinberger, J. K., Varga, L., Blythe, P. T., Butler, D., Gupta, R., Harrison, P. G., Martin, Ch., & Purnell, P. (2015). Towards resource-efficient and service-oriented integrated infrastructure operation. Technological Forecasting and Social Change, 92, 40-52. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.11.008
 67. Rudberg, M., & West, M. B. (2008). Global operations strategy: Coordinating manufacturing networks. Omega, 36(1), 91-106. https://doi.org/10.1016/j.omega.2005.10.008
 68. Ruiz-Torres, A. J., & Mahmoodi, F. (2007). The optimal number of suppliers considering the costs of individual supplier failures. Omega, 35(1), 104-115. https://doi.org/10.1016/j.omega.2005.04.005
 69. Scott-Kennel, J., & Saittakari, I. (2020). Sourcing or sharing in MNE networks? National headquarters and foreign subsidiaries as knowledge conduits in SMOPECs. International Business Review, 29(1). https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101622
 70. Shin, H. J. (2007). Collaborative production planning in a supply-chain network with partial information sharing. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 34(9-10), 981-987. https://doi.org/10.1007/s00170-006-0664-6
 71. Simangunsong, E. (2015). Analyzing parallel interaction in supply chains: a supply chain network perspective. 2015, 6(3). https://doi.org/10.21632/irjbs.6.3.171-184
 72. Simon, H. A. (1972). Theories of bounded rationality. Theories of Bounded Rationality, 161-176. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/David_Rine2/post/Is_it_logical_to_say_real_number_set_has_more_elements_than_natural_number_set_so_real_number_set_is_more_infinite_than_natural_number_set/attachment/59d63d9bc49f478072ea895f/AS%3A273761733939219%401442281291913/download/Herb+Simon-Theoriesof+Bounded+Rationality.pdf
 73. Smolová, J. (2008). Analysis of small and middle size enterprises approaches to suppliers. Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis, 11(3), 31-38. Retrieved from https://ideas.repec.org/a/boh/actaub/v11y2008i3p31-38.html
 74. Sudolska, A., & Lis, A. (2014). Building a model of successful collaborative learning for company innovativeness. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10(3), 109-137. https://doi.org/ 10.7341/20141035
 75. Sun, J., & Debo, L. (2014). Sustaining long-term supply chain partnerships using price-only contracts. European Journal of Operational Research, 233(3), 557-565. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.09.020
 76. Światowiec-Szczepańska, J., & Kawa, A. (2018). Metafory, modele i teorie sieci w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 2(281), 79-91. Retrieved from https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_2_181/swiatowiec-szczepanska-kawa-metafory-modele-i-teorie-sieci-w-naukach-o-zarzadzaniu.pdf
 77. Szozda, N. (2017). Industry 4.0 and its impact on the functioning of supply chains. Logforum, 13(4), 401-414. https://doi.org/10.17270/j.log.2017.4.2
 78. Tikkanen, J., & Halinen, A. (2003). Network approach to strategic management - exploration to the emerging perspective. Paper presented at the 19th Annual IMP Conference, Lugano, Switzerland. Retrieved from http://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=4430
 79. Venus, K. (2014). Supply Chain management-part of strategic management Journal of Business and Economics, 5(7), 1052-1067. https://doi.org/10.15341/jbe(2155-7950)/07.05.2014/010
 80. Vrchota, J., & Pech, M. (2019). Readiness of enterprises in Czech Republic to implement Industry 4.0: Index of Industry 4.0. Applied Sciences, 9(24), 1-25. https://doi.org/10.3390/app9245405
 81. Wan, J., Tang, S., Li, D., Wang, S., Liu, C., Abbas, H., & Vasilakos, A. V. (2017). A manufacturing big data solution for active preventive maintenance. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 13(4), 2039-2047. https://doi.org/10.1109/TII.2017.2670505
 82. Wang, S., Wan, J.,Li, D., & Zhang, Ch. (2016). Implementing smart factory of Industrie 4.0: An outlook. International Journal of Distributed Sensor Networks, 12(1), 1-10. https://doi.org/10.1155/2016/3159805
 83. Wasserman, S, & Faust, K. (1995). Social Network Analysis. Methods and Applications. London: Cambridge University Press.
 84. Wei, Y, Wang, H., & Chen, F. (2015). Exploring the impact of network structure and demand collaboration on the dynamics of a supply chain network using a robust control approach. Mathematical Problems in Engineering, 21(1), 1-13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/102727
 85. Wen, T., & Jiang, W. (2019). Measuring the complexity of complex network by Tsallis entropy. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 526, 121054. https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121054
 86. Wynstra, F. (1994). Strategic actions in networks - the concept of position. In W. Biemans & P. Ghauri (Eds.), Industrial Marketing and Purchasing Group Conference; Refereed papers from the 10th Industrial Marketing and Purchasing Group Conference (pp.802-817). Groningen, The Netherlands: IMP Group.
 87. Yamada, K. (2019). Inter-firm relationships and leverage adjustment. Research in International Business and Finance, 50, 381-391. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.06.006
 88. Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S., & Smolander, K. (2016). Where is current research on blockchain technology? A systematic review. Plos One, 11(10). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163477
 89. Zhong, R., Wang, L., & Xu, X. (2017). Food supply chain management: Systems, implementations, and future research. Industrial Management & Data Systems. 117(9), 2085-2114. https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2016-0391
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211736
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu