BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ren Sabina (Akademia im. Jakuba z Paradyża), Marcinkowski Tomasz (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Znaczenie uwarunkowań międzypokoleniowych w motywowaniu pracownika administracji publicznej
Significance of the Intergenerational Conditioning in Motivating the Public Administration Employees
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 14, s. 122-137, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Administracja publiczna, Motywowanie pracowników, Bezpieczeństwo
Public administration, Motivating employees, Security
Note
JEL Classification: H7, H55, J45, M54
streszcz., summ.
Abstract
Usprawnianie administracji poprzez uwzględnianie oczekiwań społecznych w zakresie świadczenia usług publicznych wymaga znaczącego zaangażowania pracowników. Poczucie misji publicznej tak charakterystyczne dla osób zatrudnionych w administracji powinno być wspierane przez odpowiednie działania kadr zarządzających. Stosowanie skutecznej motywacji zależy od założeń i właściwych narzędzi motywacyjnych stosowanych w organizacji, które winny być odpowiedzią na potrzeby pracowników w różnym wieku. Problematyka uwarunkowań międzypokoleniowych w polskiej administracji publicznej jest praktycznie tematem rzadko podejmowanym w analizach. Celem opracowania jest wskazanie znaczenia przynależności wiekowej w procesie motywowania pracowników administracji oraz wpływu tej przynależności na postrzeganie ścieżki kariery zawodowej na podstawie przeprowadzonych badań.(abstrakt oryginalny)

Improving administration, by including the social expectations in the area of public services, requires significant commitment of employees. Characteristic for administration employees call of duty should be supported by the management operations. Application of effective motivation relies on the establishments and appropriate motivational tools, practised in organization, that should be the respond to the necessities of the employees at any age. Issues of the intergenerational conditioning in polish public administration are mostly not included in analyses. The purpose of this study is indicating the significance of the age affiliation in the process of motivating the administration staff and the influence of this affiliation at the perception of the career path, based on the proceeded research.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Bohdziewicz, P. (2001). Preferowane wartości kadry kierowniczej [w:] Borkowska, S. (red.), Gospodarowanie pracą. Łódź: UŁ.
 3. Bojanowska, A. (2019). Zarządzanie różnorodnością zespołu. [w:] Urbaniak, B. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, 1. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201901 (dostęp:10.02.2021).
 4. Bombiak, E. (2010). Motywowanie pracowników w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 86. Seria: Administracja i Zarządzanie.
 5. Borkowska, S. (2004). Motywować skutecznie. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 6. Borkowska, S. (1985). System motywowania w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 7. Borkowska, S., Kisielnicki, J., Król, H., Ludwiczyński, A., Miś, A., Pocztowski, A. (2021). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego. Warszawa: PWN.
 8. Brdulak, H. (2014). Zmiany demograficzne - nowe wyzwania w zarządzaniu. Wybrane aspekty. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV (11), 157-158.
 9. Brzezińska, E., Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Człowiek w firmie: bez obaw i z ochotą. Warszawa: Difin.
 10. Garlicki, J. (2010). Socjologiczny wymiar studiów europejskich [w]: Wojtaszczyk, K.A., Jakubowski, W. (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 11. Jasiński, Z. (1988). Motywowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 12. Kaczmarzyk, J. (2006). Motywowanie kadry menedżerskiej jako determinanta efektywności pracy kadry menedżerskiej. Warszawa: Wydawnictwo Promotor.
 13. Kałużny, S. (2000). Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem. Sopot: Wydawnictwo Kwantum.
 14. Kobyłka, A. (2016). Źródła motywacji pokolenia Y w pracy zawodowej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(6).
 15. Kopertyńska, M.W. (2008). Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Placet.
 16. Kowalczyk-Anioł, J., Szafrańska, E., Włodarczyk, B. (2014). Dialog międzypokoleniowy w turystyce [w]: Śledzińska, J., Włodarczyk, B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki. Warszawa: Wydawnictwo PTTK Kraj.
 17. Kozłowski, W. (2009). Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 18. Mikrut, A., Tomasiewicz, R. (2009). Wpływ systemu premiowania na wzrost wydajności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia, 1.
 19. Moczydłowska, J. (2015). Zarządzanie pracownikami grupy 55+ jako element zarządzania wiekiem - wybrane aspekty [w]: Makowiec, M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 20. Mroziewski, M. (2005). Style kierowania i zarządzania. Warszawa: Difin.
 21. Muszyńska, W. (2020). Stosunek przedstawicieli Pokolenia Y wobec praktyk budowania marki pracodawcy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13).
 22. Ogrzebacz, T. (2012). Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw [w]: Harasin, W. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 23. Oleksyn, T. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwers.
 24. Opalińska, A., (2018). W poszukiwaniu komunikacji między pracownikami a pracodawcami: analiza porównawcza pokoleń funkcjonujących na współczesnym rynku. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 9, 140-142.
 25. Pawlak, J., (2016). Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzynarodowym w przedsiębiorstwie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46(2), 408-414.
 26. Penc, J. (1998). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 27. Penc, J. (1986). Kształtowanie motywacji w środowisku pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2.
 28. Penc, J. (2011). Kreowanie zachowań organizacji. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 29. Pocztowski, A., (2019). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje-praktyki-wyzwania. Warszawa: PWE.
 30. Ratajczak, J. (2018). Rekrutacja pokolenia Z w kontekście zmian demograficznych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 125-140.
 31. Ritz, A., Neumann, O., Vandenabeele, W. (2016). Motivation in the Public Sector [w:] Klassen, T.R,. Cepiku, D., Lah, T.J. (red.), The Routledge Handbook of Global Public Policy and Administration, Chapter: 30 Publisher: Routledge.
 32. Robbins, S.P. (1998). Zachowania organizacyjne. Warszawa: PWE.
 33. Romanowska, M. (2011). Skuteczność procesu motywacji pracowników urzędu miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 687. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 48.
 34. Serafin, K. (1996). Człowiek w organizacji. Warszawa: GWSH.
 35. Sikorski, C. (2004). Motywacja jako wymiana, - modele relacji między pracownikiem a organizacją. Warszawa: Difin.
 36. Szepelska, A. (2015). Aspekty zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędach administracji samorządowej. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.
 37. Szymczyk, J. (2020). Pokolenie X na rynku pracy - charakterystyka, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pokolenia-w-pracy-pokolenie-x, (dostęp:15.02.2017).
 38. Ura, E. (1999). Pozycja pracowników terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 39. Warwas, I., Wiktorowicz, J. (2016). Nabór pracowników otwarty na różnorodność- rekrutacja, selekcja, adaptacja [w:] Wiktorowicz, J., Warwas, I., Kuba, M., Staszewska, E., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., Kliombka -Jarzyna, J. (red.), Pokolenia- co się zmienia? Warszawa: Wolters Kluwers.
 40. Waśko, R., (2016). Wybrane aspekty różnicujące pokolenie X, Y i Z w kontekście użytkowania nowych technik i Internetu [w:] Rykiel, Z., Kinal, J., (red.), Socjologia codzienności jako niebanalności. Rzeszów: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.
 41. Woszczyk, P., Warwas, I, (2016). Od zarządzania wiekiem do zarządzania międzypokoleniowego - ujęcie strategiczne [w:] Wiktorowicz, J., Warwas, I., Kuba, M., Staszewska, E., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., Kliombka -Jarzyna, J. (red.), Pokolenia- co się zmienia? Warszawa: Wolters Kluwers.
 42. Zajadacz, A., (2014). Pokolenia X, Y, Z a fenomen turystyki [w:] Śledzińska, J., Włodarczyk ,B. (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki. Warszawa: Wydawnictwo PTTK Kraj.
 43. Zygmunt, K. (2016). Motywowanie jako jedna z podstawowych funkcji zarzadzania zasobami ludzkimi w służbach mundurowych na przykładzie Straży Granicznej, niepublikowana praca. Nowy Sącz: Wydział Nauk Społecznych i Informatyki.
 44. Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2016). Zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami - wybrane problemy i wyzwania [w:] Knosala, R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom I, Opole, http://www.ptzp.org.pl/s98/Artykuly_IZIP_2016 (dostęp:15.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.196
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu