BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokczyński Bernard (Uniwersytet Łódzki Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)
Title
Analiza cech kredytobiorców nieterminowo spłacających zobowiązania
Analysis of the Characteristics of Borrowers Who Fail to Pay Their Liabilities on Time
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 15, s. 34-48, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Banki, Kredyt, Scoring, Zobowiązania finansowe, Statystyka, Wskaźniki finansowe, Badania empiryczne
Banks, Credit, Scoring, Financial liabilities, Statistics, Financial indicators, Empirical researches
Note
JEL Classification: A22
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza cech klientów niespłacających kredytów w terminie i ustalenie czy cechy te wpływają na brak terminowości w spłacie zobowiązań. Przedmiotem badań jest grupa 31 klientów indywidualnych, którzy nieterminowo spłacają raty swoich zobowiązań gotówkowych. Wnioskowanie przeprowadzono za pomocą testu niezależności chi-kwadrat. Dla przyjętego poziomu istotności nie ma podstaw do odrzucenia hipotez zerowych dla wszystkich badanych cech. Zatem należy szukać innych czynników determinujących wiarygodność kredytową.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the characteristics of customers who fail to pay their loans on time and determine whether these features affect the lack of timely payment of their liabilities. The subject of the research is a group of 31 individual clients who fail to pay the installments of their cash liabilities on time. The inference was made using the chi square test of independence. For the adopted level of significance, there are no grounds to reject the null hypotheses for all the examined features. Therefore, other factors determining creditworthiness should be looked for.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Capiga, M. (2006). Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 2. Gostomski, E. (2017). Podstawowe rodzaje kredytu bankowego. W E. Gostomski (Red.), Przewodnik bankiera. Vademecum wiedzy o bankowości (s. 138-139). Poznań: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji.
 3. GUS. (2012). Monitoring banków 2011. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgw_monitoring_bankow_2011.pdf
 4. GUS. (2013). Monitoring banków 2012. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5503/13/8/3/pgw_monitoring_bankow_2012.pdf
 5. GUS. (2014a). Monitoring banków 2013. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5503/13/9/1/monitoring_bankow_2013.pdf
 6. GUS. (2014b). Wyniki finansowe banków w 2013 r. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5503/5/3/5/pgwf_wyniki_finan_bankow_2013.zip
 7. GUS. (2015a). Monitoring banków 2014. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5503/13/11/1/monitoring_bankow_2014.pdf
 8. GUS. (2015b). Wyniki finansowe banków w 2014 r. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5503/5/7/1/banki_2014_4.pdf
 9. GUS. (2016a). Monitoring banków 2015. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5503/13/12/1/monitoring_bankow_2015.pdf
 10. GUS. (2016b). Wyniki finansowe banków w 2015 roku. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5503/5/11/1/wyniki_finansowe_bankow_w_2015_roku.pdf
 11. GUS. (2017). Wyniki finansowe banków w 2016 roku. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5503/5/15/1/wyniki_finansowe_bankow_w_2016.pdf
 12. GUS. (2018a). Monitoring banków 2017. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5503/13/13/1/monitoring_bankow_2017.pdf
 13. GUS. (2018b). Wyniki finansowe banków w 2017 roku. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5503/5/19/1/wyniki_finansowe_bankow_w_2017_roku.pdf
 14. GUS. (2019). Wyniki finansowe banków w 2018 roku. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5503/5/23/1/wyniki_finansowe_bankow_w_2018_r.pdf
 15. GUS. (2020). Wyniki finansowe banków w 2019 roku. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5503/5/24/1/wyniki_finansowe_bankow_w_2019_r.pdf
 16. GUS. (2021). Wyniki finansowe banków w 2020 roku. Warszawa: GUS. Pobrano z GUS website: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5503/5/25/1/sygnalna_wyniki_finansowe_bankow_w_2020_roku.pdf
 17. Gwizdała, J. (2011). Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 18. InfoDług-Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach-MARZEC 2021-41. Edycja. (2021). Pobrano 29 sierpnia 2021, z BIGInfoMonitor website: https://media.big.pl/publikacje/650730/infodlug-ogolnopolski-raport-o-zaleglym-zadluzeniu-i-niesolidnych-dluznikach-marzec-2021-41-edycja
 19. Jajuga, K. (2008). Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych. W P. Karpuś & J. Węcławski (Red.), Rynek finansowy: Inspiracje z integracji europejskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 20. Kendall, R. (2000). Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów: Praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka. Warszawa: Liber.
 21. Kitowski, J. (2014). Kryterium oceny czynników subiektywnych w bankowych metodach weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (66 Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw), 345-360.
 22. Kopczyński, P. (2016). Prognozowanie upadłości spółek giełdowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Kostecki, J. (2019). Polacy mają większe długi niż zarobki. Pobrano 12 września 2021, z krd.pl website: https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2019/Polacy-maja-wieksze-dlugi-niz-zarobki
 24. Kotowicz, A. (2019). Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw domowych według stanu na koniec 2018, aneks do "Raportu o sytuacji banków w 2018". Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Pobrano z Komisja Nadzoru Finansowego website: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/ KREDYTY_MIESZKANIOWE_I_KONSUMPCYJNE_2018.pdf
 25. Kurowska, M. (2005). Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 26. Lisowski, J. (2000). Możliwości zabezpieczenia przedsiębiorców przed następstwami ryzyka kredytowego. Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, (276), 55-73.
 27. Matuszyk, A. (2018). Credit scoring (Wydanie 2.). Warszawa - Wrocław: CeDeWu.
 28. Mączyńska, E. (2006). Upadłości przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, (1), 67-72.
 29. Ryżewska, S. (2002). Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. Warszawa: Twigger.
 30. Siddiqi, N. (2016). Intelligent Credit Scoring: Building and Implementing Better Credit Risk Scorecards. Wiley. Pobrano z https://www.wiley.com/en-us/Intelligent+Credit +Scoring%3A+Building+and+Implementing+Better+Credit+Risk+Scorecards%2C+2nd+Edition-p-9781119279150
 31. Słomski, D. (2017). Średnia krajowa skoczyła do 4635 zł. Zarobki w Polsce najwyższe w historii. Pobrano 12 września 2021, z Money.pl website: https://www.money.pl/ gospodarka/wiadomosci/artykul/srednia-krajowa-zarobki-w-polsce-gus,23,0,2237463.html
 32. Wysiński, P. (2013). Zastosowanie scoringu kredytowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. International Business and Global Economy, 32, 253-268. (World). https://doi.org/10.4467/23539496IB.13.017.2653
 33. Zawadzka, Z., & Iwanicz-Drozdowska, M. (2017). Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego. W W.L. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka i M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Bankowość: Instytucje, operacje, zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.202
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu