BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stasicka Julianna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Physicians' Liability for Medical Errors - Risk Factors and Possible Actions
Odpowiedzialność lekarzy za błędy medyczne - czynniki ryzyka i sposoby działania
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 15, s. 49-60, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Błędy medyczne, COVID-19, Odpowiedzialność
Medical errors, COVID-19, Responsibility
Note
JEL Classification: M54
streszcz., summ.
Abstract
Lekarze podejmują decyzje dotyczące świadczenia usług medycznych z należytą starannością w oparciu o aktualną wiedzę medyczną i zasady etyki zawodowej. Czasami, mimo podejmowanych starań w konsekwencji realizowanych czynności występują błędy medyczne, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Celem głównym artykułu jest analiza problematyki błędów medycznych w kontekście odpowiedzialności lekarzy za popełnione błędy. W tekście omówiono rodzaje odpowiedzialności lekarzy w związku z wykonywaną pracą zawodową oraz wskazano rodzaje błędów medycznych. Na podstawie badań własnych określono czynniki wpływające w największym stopniu na możliwość popełniania błędów przez lekarzy. W odniesieniu do zjawiska pandemii SARSCoV-2019 dokonano analizy sytuacji dotyczącej ochrony prawnej lekarzy przy zwalczaniu epidemii oraz przedstawiono najważniejsze zdaniem lekarzy czynniki wspierające ich pracę, wśród których kluczowym postulatem było zdjęcie odpowiedzialności karnej za popełnione błędy. W artykule zaprezentowano przykład systemu opartego na otwartym zgłaszaniu błędów i szukaniu rozwiązań ich eliminacji. Rozważanie teoretyczne uzupełniono wypowiedzią lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym w Szwecji. Na podstawie analizy zaproponowano kluczowy wniosek do wdrożenia w publicznych jednostkach ochrony zdrowia w Polsce. W artykule dokonano przeglądu literatury, wykorzystano informacje statystyczne oraz wyniki przeprowadzonych badań w bieżącym roku. Poruszany temat jest interesujący i w odniesieniu do zjawiska pandemii w pełni aktualny, dlatego w pełni uzasadnione jest jego podjęcie i opracowanie.(abstrakt oryginalny)

Physicians make decisions in regard to providing medical services with due diligence according to evidence based medicine and the principles of professional ethics. Sometimes, despite their efforts, they make medical errors as a consequence of the actions taken. The main purpose of the article is to analyze the issue of medical errors in the context of physicians' liability for committed errors. In this paper the types of physicians' liability in relation to their professional work were discussed and the types of medical errors were indicated. On the basis of the author's own research, the most significant influential factors to the possibility of making mistakes by physicians were determined. Regarding the SARS-CoV-2019 pandemic situation, the legal protection of physicians was analyzed. The most significant supporting factor, the removal of criminal liability for errors was indicated by the majority of the physicians. The article presents an example of a system based on open error reporting to eliminate them. The theoretical considerations were complemented by the statement of a physician employed in Sweden. The implementation of a key conclusion in public health care units in Poland was proposed. The discussed topic is intriguing and relevant regarding the pandemic phenomenon.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Głowacka, M. D. (2017). Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych. In M. D. Głowacka & H. Mruk (Ed.), Odpowiedzialność za zdrowie (pp. 13-36). Poznań: Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu.
 2. Golusińska, K. (2016). Kontrakty w medycynie - o wadach i zaletach dla zarządzających i lekarzy. Medical Maestro Magazine, 5, 593-740.
 3. Guzik-Makaruk, E. M., Truskolaska, E., & Wojewoda, E. (2021). Odpowiedzialność za błędy medyczne w Polsce i Republice Federalnej Niemiec: Wybrane aspekty. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 4. Korporowicz-Żmichowska, V. (Ed.). (2012). Zarządzanie systemem ochrony zdrowia: Aspekty ekonomiczno-społeczne. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza.
 5. Niemczyk, F. (2018). Błędy medyczne w świetle statystyk. Downloaded 24 Sep 2021, from Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. Prof. Jana Nielubowicza website: https://izba-lekarska.pl/numer/numer-5-6-2018/bledy-medyczne-w-swietle-statystyk/
 6. Nieszporska, S. (2017). Priorities in the Polish health care system. The European Journal of Health Economics, 18(1), 1-5. https://doi.org/10.1007/s10198-016-0831-0
 7. OECD. (2020). OECD Health Statistics: Health resources; Doctors. OECD. https://doi.org/10.1787/4355e1ec-en
 8. Pietrzak, M. (2018). Dostęp do usług medycznych a zamożność Polaków. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, (9), 153-165. https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2018.142
 9. Pisuła, P. (2020). Own survey study published in a private group gathering physicians.
 10. Ranney, M. L., Griffeth, V., & Jha, A. K. (2020). Critical Supply Shortages-The Need for Ventilators and Personal Protective Equipment during the Covid-19 Pandemic. New England Journal of Medicine, 382(18), e41. https://doi.org/10.1056/NEJMp2006141
 11. Rodziewicz, T. L., Houseman, B., & Hipskind, J. E. (2020). Medical Error Reduction and Prevention. StatPearls Publishing: Treasure Island, FL, USA. Downloaded from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499956/
 12. Serwach, M. (2016). Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza. Medycyna Praktyczna, (2), 117-122.
 13. Sesiuk, A., Rzepiela, L., Galas, M., & Jankowska, A. K. (2017). Motywy wyboru kierunku studiów i specjalizacji przez studentów medycyny. Medyczna Wokanda, (9), 191-199.
 14. Singh, B. (2012). Risk Management in Hospitals. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(4), 417-421. https://doi.org/10.7763/IJIMT.2012.V3.266
 15. Tomczak, M. (2019). Błędne koło. Gazeta Lekarska, (7-8), 19-21.
 16. Tymiński, R. (2020). Dlaczego klauzula dobrego samarytanina nic nie zmienia w sytuacji prawnej lekarzy? Downloaded 24 Sep 2021, from Prawa.lekarza.pl website: https://prawalekarzy.pl/artykuly/dlaczego-klauzula-dobrego-samarytanina-nic-nie-zmienia-w-sytuacji-prawnej-lekarzy-427?fbclid=IwAR284jAUKY9b1BiVlGJ2 AD1gKfNgCC9Uus61LGOh-9J2DQzKDvm7Bt3fSzU
 17. Watson, K., & Kottenhagen, R. (2018). Patients' Rights, Medical Error and Harmonisation of Compensation Mechanisms in Europe. European Journal of Health Law, 25(1), 1-23. https://doi.org/10.1163/15718093-12460348
 18. Zieliński, P. (2016). Kilka słów o pojęciu oraz rodzajach błędu medycznego. Medyczna Wokanda, (8), 181-195.
 19. Obwieszczenie (2019). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy. Dz.U. 2019, poz. 1040
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.203
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu