BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czetwertyński Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sukiennik Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Przysada Kacper (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Harmonizacja systemu instytucjonalnego w Polsce
Harmonization of the Institutional System in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2021, nr 15, s. 103-116, rys., bibliogr. 32 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Nowa gospodarka, Harmonizacja, Instytucjonalizm, Instytucje
New economy, Harmonisation, Institutionalism, Institutions
Note
JEL Classification: D02, K10
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny wpływa na harmonizację systemu instytucjonalnego. W artykule skoncentrowano się na problemie oddziaływania instytucji formalnych i nieformalnych na sprawność procesów gospodarowania. W pierwszej części artykułu podkreślono istotę instytucji w procesach gospodarczych oraz wykazano, że spójny i nie mający zaburzeń system instytucjonalny pozytywnie wpływa na sprawność procesów gospodarczych, a także zmniejsza niepewność w interakcjach międzyludzkich. W kolejnej części opisano rolę Trybunału Konstytucyjnego w harmonizacji systemu instytucjonalnego i przedstawiono mechanizmy zabezpieczające przed destabilizacją systemu instytucjonalnego. W ostatniej, empirycznej części artykułu podjęto próbę wykazania, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny może wpływać na harmonizację instytucji i tym samym pośrednio zwiększać sprawność procesów gospodarczych. Stwierdzono, że taki wpływ jest zjawiskiem realnie występującym, a Trybunał Konstytucyjny ma zdolność do niwelowania zaburzeń systemu instytucjonalnego.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed on showing how the Constitutional Tribunal influences on harmonization of the institutional system. In the article authors concentrated on the problem of the impact of formal and informal institutions on the efficiency of management processes. In the first part of the article the role of institutions in economic processes was underlined and it was proved that coherent and disturbancefree institutional system affects positively on the efficiency of economic processes, as well as it reduces uncertainty in interpersonal interactions. In the next part the role of the Constitutional Tribunal on harmonizing institutional system was described and mechanisms protecting against destabilization of institutional system were presented. In the last, empiric part of the article authors made an attempt of showing how the Constitutional Tribunal can influence on harmonizing institutions and, by harmonizing institutions, indirectly enhance the efficiency of economic processes. It was stated that such an influence is a real phenomenon, whereas the Constitutional Tribunal has a capability to neutralize institutional system disturbances.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciżyńska, A., Karakulski, J., Kos, K., & Pyłko, J. (2017). Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa: Wydawnictwo CHBeck.
 2. Coase, R. (1998). The New Institutional Economics. American Economic Review, 88(2), 72-74.
 3. Fiedor, B. (2015). Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju. Studia i Prace WNEiZ, 40, 83-108. https://doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-07
 4. Garlicki, L. (2016). Polskie prawo konstytucyjne: Zarys wykładu (3. wydanie, stan prawny na 1 września 2016 r.). Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Godłów-Legiędź, J. (2010). Współczesna ekonomia: Ku nowemu paradygmatowi. Warszawa: Wydawnictwo CHBeck.
 6. Kochanowski, J. (2008). O naprawie procesu stanowienia prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXX(2), 5-8.
 7. Kotarbiński, T. (1982). Traktat o dobrej robocie (Wyd. 7.). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im Ossolińskich.
 8. Kotowski, A. (2015). Zjawisko multicentryczności systemu prawa z perspektywy koncepcji integracyjnej. Studia Prawnicze, (4 (204)), 101-122. https://doi.org/10.37232/sp.2015.4.4
 9. McAdams, R. (1997). The Origin, Development, and Regulation of Norms. Michigan Law Review, 96(2), 338-433.
 10. Morawski, L. (2015). Wstęp do prawoznawstwa (Wyd. 16., wznowienie.). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 11. NIK. (2002). Informacja o wynikach kontroli prawidłowości wykorzystania funduszy za płatne parkowanie na drogach publicznych (Nr KKT/DTL-40002/01; nr ewid.: 144/2002/P/01/123/KKT). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych. Pobrano z Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych website: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_2002144.pdf,typ,k.pdf
 12. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678
 13. Ostrom, E. (1986). An Agenda for the Study of Institutions. Public Choice, 48(1), 3-25.
 14. Pejovich, S. (1999). The Effects of the Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development. Journal of Markets & Morality, 2(2), 164-181.
 15. Ratajczak, M. (1994). Nurt instytucjonalny we współczesnej myśli ekonomicznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 56(1), 27-39.
 16. Smith, A. (2005). The Theory of Moral Sentiments. MetaLibri.
 17. Sukiennik, J. (2020). Regulacja rynku narkotyków w Polsce w latach 1997-2005 a równowaga systemu instytucjonalnego. Ekonomista, (5), 740-755.
 18. Sukiennik, J., Dokurno, Z., & Fiedor, B. (2017). System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Ekonomista, (2), 121-143.
 19. Tuleja, P. (2014). Źródła prawa. W P. Sarnecki (Red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej (s. 47-69). Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 20. Wilkin, J. (2011). Institutional Equilibrium: What Is it about and what Is its Role in the Economy? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. Ekonomia, 15(208), 26-37.
 21. Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38(3), 595-613.
 22. (Konstytucja, 1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 23. (Ustawa, 2016). Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2393
 24. (Ustawa, 2002). Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1970 ze zm.
 25. (Ustawa, 2001). Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2072 ze zm.
 26. (Rozporządzenie, 2002). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 283.
 27. (Uchwała, 1992). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst jednolity M. P. 2021, poz. 483
 28. (Uchwała, 2013). Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów. Tekst jednolity M. P. 2016, poz. 1006 ze zm.
 29. (Wyrok TK, 2014). Wyrok TK z dnia 18 listopada 2014 r., K 23/12, OTK-A 2014, nr 10, poz. 113
 30. (Wyrok TK, 2008). Wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, OTK-A 2008, nr 7, poz. 126
 31. (Wyrok TK, 2007). Wyrok TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007, nr 9, poz. 108
 32. (Wyrok TK, 2002). Wyrok TK z dnia 10 grudnia 2002 r., P 6/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 91
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.206
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu