BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiza Paulina Luiza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Funkcjonowanie Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania jako przykład kreowania rozwoju lokalnego w województwie wielkopolskim
The functioning of the Czarnkowsko-Trzcianecka Local Action Group as an Example of Creating Local Development in the Wielkopolska Region
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 55, s. 111-140, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Lokalna Grupa Działania (LGD), Strategia rozwoju, Rozwój lokalny
Local Action Group, Development strategy, Local development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Lokalne grupy działania (LGD) są rodzajem partnerstwa terytorialnego, powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności. Zadaniem LGD jest m.in. pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój regionu, w oparciu o wykorzystanie jego zasobów. Celem artykułu jest wskazanie specyfiki lokalnych grup działania oraz ich znaczenia w kształtowania rozwoju na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju na przykładzie Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania (CZ-T LGD). W artykule wykorzystano lokalną strategię rozwoju zaplanowaną na lata 2014-2020 opracowaną przez badaną lokalną grupę działania, analizę SWOT, a także badania ankietowe. Badania miały na celu przedstawienie idei funkcjonowania CZ-T LGD poprzez realizację inicjatywy Leader wraz ze wskazaniem jej roli we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich. Stwierdzono, że CZ-T LGD poprzez podejmowane działania finansowane ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do aktywizacji mieszkańców poprzez pobudzanie inicjatyw społeczności wiejskiej, co w konsekwencji kreuje rozwój regionu(abstrakt oryginalny)

Local Action Groups (LAGs) are a type of territorial partnership, established as a grassroots initiative, bringing together representatives of local organizations from the public, private and non-governmental sectors, and residents acting for the benefit of the local community. The task of the LAG is, inter alia, stimulating the involvement of the local community in the development of the region, based on the use of its resources. The aim of the article is to indicate the specificity of local action groups and their importance in shaping the development in the area covered by the local development strategy on the example of the Czarnkowsko-Trzcianecka Local Action Group (CZ-T LAG). The article uses the Local Development Strategy planned for 2014-2020 developed by the surveyed Local Action Group, a SWOT analysis, as well as a survey. The conducted research was aimed at indicating the idea of operation of the Czarnkowsko-Trzcianecka LAG through the implementation of the Leader initiative along with the role in implementing innovation in rural areas. It was found that CZ-T LAG, through its activities financed from the European Union funds, contributes to the activation of inhabitants by stimulating the initiatives of the rural community, which in turn creates the development of the region(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ankieta oceniająca funkcjonowanie Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2014-2020 przeprowadzona w 2019 roku przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania (http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pliki/11_Aktywnie_na_obcasach/ankieta_oceniajaca_funkcjonowanie_cz-t_lgd.pdf; dostęp: 26.05.2021).
 2. Asejczyk-Woroniecka M. 2016. Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialnej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2016 (84), cz. 1: 311-321. DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-27.
 3. Bank Danych Lokalnych. 2021 (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; dostęp: 26.05.2021).
 4. Brodziński Z. 2009. Problemy partycypacji społecznej w lokalnych grupach działania (LGD). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11, 4: 43-46.
 5. Czapiewska G. 2012. Lokalne Grupy Działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 29: 261-272.
 6. CZ-T LGD 2015. Jeden pomysł - tysiące inicjatyw (http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pliki/Promocja/jeden_pomysl.pdf; dostęp 27.07.2021).
 7. Daniluk P. 2015. Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna. Difin, Warszawa.
 8. Furmankiewicz M., Janc K. 2012. Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym - różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców. [W:] A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II. Studia KPZK PAN, 140: 231-245.
 9. Gawroński H. 2010. Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Goranczewski B., Puciato D. 2010. Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm, 20, 2: 47-55.
 11. Halamska M. 2005. Doświadczenia dwóch edycji programu LEADER w Portugalii. Wieś i Rolnictwo, 4(129): 47-56.
 12. Hoffmann R., Jefimowicz H. 2014. Wpływ inicjatyw Lokalnych Grup Działania na rozwój społecznogospodarczy obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26: 149-158. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.11 (http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/; dostęp. 26.05.2021).
 13. Józefowicz I., Michniewicz-Ankiersztajn H. 2020. Rozwój społeczno-gospodarczy a aktywność społeczności lokalnych w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 52: 29-42 (https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.03).
 14. Kamiński R. 2008. Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych.
 15. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 16. Kłodziński M. 2006. Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 17. Kołodziejczak A. 2011. Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim [W:] M. Wesołowska (red.), Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Studia Obszarów Wiejskich, t. 26.
 18. KOWR. 2021 (http://ksow.pl/baza-danych/lgd-2014-2020/mapa?woj_uid=15; dostęp: 26.05.2021). Rozporządzenie nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW oraz EFMR oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, Funduszu Spójności i EFMR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
 19. /2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
 20. Sass R. 2020. Rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1(99): 48-64.
 21. Shuckshmith M. 2000. Endogenous development, social capital and social inclsion: perspectives from LEADER in the UK. Sociologia Ruralis, 40(2): 208-218.
 22. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 dla obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. 2015 (http://www.czarnkow-sko-trzcianeckalgd.pl/asp/pliki/AKADEMIA_LOKALNEGO_ANIMATORA/ostateczna_wersja_14.01.2021_lsr_prow2014-2020_cz-tlgd.11.2020 automatycznie_zapisany_.pdf; dostęp: 26.05.2021).
 23. Śpiewak R. 2009. Kierunki rozwoju wsi prezentowane przez wybrane lokalne grupy działania realizujące program LEADER+ w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 4(145): 212-225.
 24. Szewczuk A. 2011. Filozofia i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. [W:] A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 25. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (red.) 2011. Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 26. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227, poz. 1658 ze zm.).
 28. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 349).
 29. Turek M. 2013. Rola lokalnych grup działania w zarządzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie małopolskich LGD w perspektywie finansowej 2007-2013. Zarządzanie Publiczne, 4(24): 403-417. DOI: 10.4467/20843968ZP.13.033.1738
 30. Wasielewski K. 2009. LEADER w Polsce - między ideą a rzeczywistością. [W:] K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Naukowe WSG, Bydgoszcz, s. 135-142.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.55.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu