BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcicki Krzysztof (Poznań University of Economics and Business), Prorok Szymon (Poznań University of Economics and Business)
Title
Application of Synchronous Fluorescence for Characterization and Differentiation of Beers
Zastosowanie fluorescencji synchronicznej do charakteryzacji i różnicowania piw
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2021, nr 2, s. 34-41, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Browarnictwo, Towaroznawstwo żywności, Badania towaroznawcze, Analiza ilościowa, Analiza jakościowa
Brewing industry, Food commodities, Commodity research, Quantitative analysis, Qualitative analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem niniejszej pracy było rozróżnienie gatunków piw na podstawie zarejestrowanych widm synchronicznej fluorescencji. Analiza pasm występujących w widmach synchronicznych fluorescencji w zakresie od 348 do 522 nm pozwoliła na zidentyfikowanie pasm następujących składników fluoryzujących: tyrozyna, pirydoksyna, kwas p-kumarowy oraz ryboflawina. Na podstawie przeprowadzonej analizy głównych składowych (PCA), udało się pogrupować próbki w zależności od wykorzystanych w trakcie produkcji dodatków. Kluczowe okazała się obecność płatków owsianych oraz pszennych, co podzieliło piwa na trzy grupy w zależności czy piwo zawierało tylko płatki owsiane, owsiane i pszenne, czy żadne z nich. Wyniki wskazują, że fluorescencja ma dobrze uzasadnione miejsce w gronie metod stosowanych do analiz ilościowych i jakościowych produktów spożywczych, w tym w analizie piw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to distinguish beer types on the basis of recorded spectra of synchronous fluorescence. The analysis of the bands present in the synchronous fluorescence spectra in the range from 348 to 522 nm allowed the identification of bands of the following fluorescent components: tyrosine, pyridoxine, p-coumaric acid and riboflavin. Based on the principal component analysis (PCA), it was possible to group the samples depending on the additives used during the production. The presence of oat flakes and wheat flakes turned out to be crucial, which divided the beers into three groups depending on whether the beer contained only oat flakes, oat flakes and wheat flakes, or neither. The results indicate that fluorescence has a well-founded place among the methods used for quantitative and qualitative analysis of food products, including the analysis of beers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hornsey I.S. (2003) A history of beer and brewing. Royal Society of Chemistry, Cambridge.
  2. Wojtyra B., Grudzień Ł. (2017) Development of the beer industry in Poland in the period of "the craft beer revolution" (2011-2016). Stud. Ind. Geogr. Comm. Pol. Geogr. Soc, 31, 52-67.
  3. Wójcicki K. (2019) Infrared spectroscopy as a tool for quality evaluation od alcoholic beverages - the review. Polish Journal of Commodity Science, 4 (61), 11-21.
  4. Vann L., Layfield J.B., Sheppard J.D. (2017) The application of near-infrared spectroscopy in beer fermentation for online monitoring of critical process parameters and their integration into a novel feedforward control strategy. Journal of the Institute of Brewing, 123, 347-360.
  5. Inon F.A., Garrigues S., Guardia M. (2006) Combination of mid- and near-infrared spectroscopy for the determination of the quality properties of beers. Analytica Chimica Acta, 571, 167-174.
  6. Jurić A., Ćorić N., Odak A., Herceg Z., Tišma M. (2015) Analysis of total polyphenols, bitterness and haze in pale and dark lager beers produced under different mashing and boiling conditions. Journal of the Institute of Brewing, 121, 541-547.
  7. Gordon R., Cozzolino D., Chandra S., Power A., Roberts J.J., Chapman J. (2017) Analysis of Australian beers using fluorescence spectroscopy. Beverages, 3, 57. https://doi.org/10.3390/beverages3040057.
  8. Esbensen K.H., Geladi P. (2009) Principal component analysis: concept, geometrical interpretation, mathematical background, algorithms, history, practice. In: Brown S.D., Tauler R., Walczak B. (eds): Comprehensive, chemometrics, chemical and biochemical data analysis. Vol. 2, Elsevier, 211-226.
  9. Sikorska E., Khmelinskii I.V., Sikorski M. (2009) Fluorescence methods for analysis of beer. In: Preedy V.R. (rd.) Beer in health and disease prevention. Academic Press, Boston, 963-976.
  10. Sikorska E. (2008) Metody fluorescencyjne w badaniach żywności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu