BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
To, co może nam przypomnieć Szkoła Chicagowska z lat 20. i 30. XX w. Dyskusja na temat uwspólniania założeń geografii społecznej i socjologii miasta
The Chicago Paradigm and the Voice for "Making Common" in the Paradigmatic Discussion of Social Geography and Urban Sociology
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 56, s. 31-43, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Socjologia miasta, Geografia społeczna
City sociology, Social geography
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest głosem w dyskusji na temat wspólnej przestrzeni paradygmatycznej geografii społecznej oraz socjologii miasta w odwołaniu do "miejsca". Tezy opracowania przeciwstawiają sobie dwa sposoby rozumienia relacji pomiędzy dyscyplinami: "uwspólniania" oraz "podzielania", wskazując na znaczenie tego pierwszego w nawiązaniu do tradycji badawczej socjologicznej Szkoły Chicagowskiej z lat 20. i 30. XX w. Stanowiska i praktyki empiryczne, które wówczas wytworzono doskonale wpisują się w dyskusję, która towarzyszyła usamodzielnianiu się geografii społecznej, będąc jednocześnie jednym z niezwykle wpływowych nurtów socjologii miasta. Tekst eksploatuje analitycznie trzy opracowania poświęcone Szkole Chicagowskiej, które ukazywały się od drugiej połowy lat 90. XX w. Osobnym wątkiem jest pojmowanie paradygmatu empirycznego, a w jego ramach rozumienie mix methods, jako przykład "uwspólniania" praktyk badawczych na gruncie koncepcji paradygmatu empirycznego. Wnioski z opracowania zmierzają do zaproponowania konwencji mix methods dla studiów interdyscyplinarnych socjologii miasta i geografii społecznej.(abstrakt oryginalny)

The text provides a voice in discussing the shared paradigmatic space of social geography and urban sociology about 'place'. The study's theses contrast two ways of understanding the relationship between disciplines: "making common" and "sharing", pointing to the former's importance concerning the sociological research tradition of the Chicago School of the 1920s and 1930s. The positions and empirical practices produced at that time were perfectly in line with the discussion that accompanied the independence of social geography, which was also one of the highly influential urban sociology trends. The text analytically explores three studies on the Chicago School that have appeared since the second half of the 1990s. A separate theme is understanding the empirical paradigm and the understanding of mixed methods as an example of "making common" research practices based on the concept of the empirical paradigm. The study's conclusions aim to propose a mixed method convention for interdisciplinary studies of urban sociology and social geography, whose inspiration lies in the American tradition of Urban sociology.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abbott A. 1997. Of Time and Space: The Contemporary Relevance of the Chicago School. Social Forces, 75, 4 (Jun., 1997): 1149-1182.
 2. Abbott A. 1999. Department and Discipline. Chicago Sociology at One Hundred. Castells M. 1977. The Urban Question: A Marxist Approach. Edward Arnold, London.
 3. Chojnicki Z. 2010. Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 4. Denscombe M. 2008. Communities of Practice A Research Paradigm for the Mixed Methods Appro ach. Journal of Mixed Methods Research, 2, 3: 10.1177/1558689808316807.
 5. Gieryn T.F. 2000. A Space for Place in Sociology. Annual Review of Sociology, 26: 463-496 (https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.463).
 6. Harvey D. 1984. On The History And Present Condition Of Geography: An Historical Materialist Manifesto. The Professional Geographer, 36, 1: 1-11. DOI: 10.1111/j.0033-0124.1984.00001.x.
 7. Jackson P. 1986. Social Geography: The Rediscovery of Place. Progress in Human Geography, 10(1): 118-124. DOI: 10.1177/030913258601000107.
 8. Kuhn T. 1970. The Structure of Scientific Revolutions. Second Ed. The University of Chicago. Lisiecki S. 2015. Florian Znaniecki i Janusz Ziółkowski o tradycji i kontynuacjach badań nad wartościowaniem przestrzeni miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1: 13-26.
 9. Lisowski A. 2012. O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. Przegląd Geograficzny, 84, 2: 171-198 (http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.1).
 10. Masterman M. 1970. The Nature of a Paradigm. [W:] I. Lakatos, A. Musgrave (red.), Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge University Press, Cambridge, s. 59-89.
 11. Merriman B. 2015. Three Conceptions of Spatial Locality in Chicago School Sociology (and Their Significance Today). American Sociologist, 46: 269-287. DOI 10.1007/s12108-014-9239-4.
 12. Orman T.F. 2016. "Paradigm" as a Central Concept in Thomas Kuhn's Thought. International Journal of Humanities and Social Science, 6, 10: 47-52.
 13. Owens B.R. 2012. Mapping the City: Innovation and Continuity in the Chicago School of Sociology, 1920-1934. American Sociologist, 43: 264-293. DOI: 10.1007/s12108-012-9160-7.
 14. Philip L.J. 1998. Combining quantitative and qualitative approaches to social research in human geography - an impossible mixture? Environment and Planning A, 30: 261-276 (https://doi. org/10.1068/a300261).
 15. Ratajczak W. 2018. Przestrzeń publiczna w aspekcie geograficznym i społecznym. [W:] P. Churski (red.), Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. Warszawa.
 16. Ritzer G.A. Multiple Paradigm Science. The American Sociologist, 10, 3: 156-167.
 17. Sułek A. 2001. Paul Lazersfeld i socjologia polska. Dzieje kontaktu, percepcji i impaktu. [W:] Sondaż polski. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 18. Thomas W.I., Znaniecki F. 1976. Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 3. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 19. Znaniecki F. 1938. Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 18, 1: 89-119 (http://hdl.handle.net/10593/21324).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.56s.04 2021
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu