BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzyś Patrycja (Uniwersytet Łódzki)
Title
Inicjatywa lokalna - niewykorzystany potencjał czy skuteczny instrument aktywizacji obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych? Przykład Łodzi
Local Initiative - an Unexploited Potential or an Effective Instrument for Citizens' Involvement in Solving Local Problems? The example of Łódź
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 56, s. 99-114, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Partycypacja społeczna, Społeczności lokalne, Przestrzeń publiczna, Inwestycje miejskie
Social participation, Local community, Public space, City investments
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
: Realizacja badań podjętych w ramach niniejszej pracy ma służyć celowi nadrzędnemu, jakim jest rozpoznanie potencjału inicjatywy lokalnej w kontekście aktywizacji społeczności lokalnych Łodzi. Główną metodą badawczą było studium przypadku oparte zarówno na analizie danych ilościowych dotyczących realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych podejmowanych w Łodzi w latach 2013-2019, jak i analizie danych jakościowych (analizie treści) poszczególnych projektów, które zostały w tym czasie zrealizowane. Analiza ta umożliwia po pierwsze określenie skali wykorzystania wymienionego narzędzia w procesie współkształtowania przestrzeni miejskich przez społeczności lokalne, a po drugie, wskazanie podstawowych rodzajów działań podejmowanych przez mieszkańców, co pozwala na identyfikację ich podstawowych potrzeb i problemów, a przede wszystkim propozycji na ich zapewnienie lub rozwiązanie. (abstrakt oryginalny)

: Presentation of the research results undertaken within the framework of this study is to serve the primary aim which is to identify the potential of local initiative instrument in the context of enhancing citizens' involvement in solving local problems. The main research method was a case study method based both on the analysis of quantitative data concerning projects implemented as a part of local initiative instrument in Łódź in 2013-2019, and additionally, on the analysis of quali****tative data (content analysis) of individual projects that were carried out in this period. This analysis provides the possibility to determine the scale of the use of this tool in the process of co-creating urban spaces by local communities and, moreover, to indicate the basic types of activities undertaken by residents which allows to identify their basic needs and problems and, above all, proposals on how to ensure or solve them
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Birkholzer K. 2007. Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał. [W:] E. Leś, M. Ołdak (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym. Zeszyt Gospodarki Społecznej, 1.
 2. CBOS 2018. Komunikat z badań. Zaangażowanie Polaków na rzecz społeczności lokalnej (https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_074_18.PDF dostęp: 12.03.2021).
 3. CBOS 2018a. Komunikat z badań. Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami (https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_046_18.PDF dostęp: 12.03.2021).
 4. Departament Administracji Publicznej, NIK. 2019. Informacja o wynikach kontroli: Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (https://www.nik.gov.pl/plik/id,20201,vp,22821.pdf dostęp: 12.03.2021).
 5. Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Rady Ministrów. 2020. Sprawozdanie z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2016 i 2017 (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8865F203DAF4097CC12586790044824A/%24File/930-sprawozdanie.DOCX dostęp: 12.03.2021).
 6. Drozda Ł. 2019. Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Federal Ministry of the Interior Building and Community. 2020. Nowa Karta Lipska. Transformacyjna siła miast na rzecz wspólnego dobra (https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/brochures/2020/new-leipzig-charter-the-transformative-power-of-cities-for-thecommon-good dostęp: 10.03.2021)
 8. Green M., Moore H., O'Brien J. 2013. Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD w praktyce. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 9. Hanzl M. 2009. Łódzka Grupa Pewnych Osób - czyli o rozwoju postaw obywatelskich i ich wpływie na ewolucję procesu planowania przestrzeni (https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Hanzl/publication/326773710_Grupa_Pewnych_Osob_czyli_o_rozwoju_postaw_obywatelskich_i_ich_wplywie_na_ewolucje_procesu_planowania_przestrzeni/links/5b62ccb0458515c4b259723d/Grupa-Pewnych-Osob-czyli-o-rozwoju-postaw-obywatelskich-i-ich-wplywie-na-ewolucje-procesu-planowania-przestrzeni.pdf dostęp: 5.03.2021).
 10. Kalisiak-Mędelska M. 2015. Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Kamzol A., Wrembel K. 2020. Partcypacja społeczna w praktyce - schemat postępowania na przykładzie osiedla Maślice (Wrocław) i miasta Międzyborza. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 49: 115-132.
 12. Kołomycew A. 2014. Możliwość wykorzystania inicjatywy lokalnej w procesie współrządzenia w jednostkach terytorialnych. [W:] K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.), Miasta. Społeczne aspekty funkcjonowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 63-84.
 13. Kotus J., Sowada T., Rzeszewski M., Pazder D. 2019. Zapraszamy państwa do rozmów... Wędrówki po labiryncie wielkomiejskiej partycypacji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. Kubicki P. 2020. Ruchy miejskie w Polsce. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 15. Kwiatkowski J. 2003. Partycypacja społeczna i rozwój społeczny. Agencja Wydawnicza MT, Warszawa. Lewenstein B., Gójska A., Zielińska E. 2020. Aktywizmy miejskie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 16. Martela B. 2011. Aktywność obywatelska w ramach inicjatyw nieformalnych. Przyczynek do refleksji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 38: 105-120.
 17. Mempel-Śnieżyk A. 2013. Organizacje pozarządowe i społeczności lokalne, a skuteczne działanie dla rozwoju lokalnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 289: 89-102.
 18. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 2019. Zrównoważony rozwój miast w Polsce: krajowa polityka miejska w kontekście Celu 11 Agendy 2030 i Nowej Agendy Miejskiej. Raport 2019 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/72565/raport_pl_final.pdf dostęp: 5.03.2021).
 19. Olech A., Sobiesiak-Penszko P. 2013. Partycypacja społeczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Instytut Spraw Publicznych. Analizy i Opinie, 3, Warszawa.
 20. Polanska D.V. 2020. Going against institutionalization: New forms of urban activism in Poland. Journal of Urban Affairs, 42(2): 176-187.
 21. Serowaniec M. 2013. Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym. [W:] W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Prawo naszych sąsiadów. T. 1. Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie - dobre praktyki. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów-Przemyśl, s. 252-264.
 22. Skrzypek M. 2021. Partycypacja dla niedowiarków. Jak rozmawiać z władzami o jakości w sektorze publicznym? (https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/demokracja-miejska/item/93-partycypacja-czy-i-jak dostęp: 14.02.2021).
 23. Sowada T. 2019. Ruchy miejskie w działaniu. Oblicza partycypacji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 24. Starzyk-Durbacz K. 2016. O partycypacji. Podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Warszawa.
 25. UN-Habitat. 2016. Nowa Agenda Miejska (https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Polish.pdf dostęp: 12.03.2021).
 26. Waszak Ł. 2013. Inicjatywa lokalna - podstawa prawna (http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/podstawa-prawna-IL.pdf dostęp: 20.03.2021).
 27. Zielińska E., Kraszewski D. 2019. Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014-2017. Konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, inicjatywa uchwałodawcza. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.56s.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu