BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowski Przemysław (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Comprehensive Income and Stock Price: The Case of tfihe Energy Industry
Wynik całkowity a cena akcji na przykładzie spółek z branży energetycznej
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, vol. 26, nr 1, s. 73-85, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Dochody, Wycena akcji, Przedsiębiorstwo energetyczne
Income, Equity valuation, Energy distribution companies
Note
JEL Classification: M41
streszcz., summ.
Abstract
Wyniki finansowe są głównym źródłem informacji dla inwestorów giełdowych. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zmieniła podstawowe zasady dotyczące oceny działalności przedsiębiorstwa, przyjmując wynik całkowity, a nie zysk netto, jako podstawową kategorię oceniającą efektywność prowadzonej działalności. Przedmiotem dotychczasowych badań pod kątem przydatności wyników finansowych do analizy finansowej oraz powiązania tych wyników ze stopą zwrotu oraz ceną akcji był zysk/strata netto. Wyniki tych badań nie są jednak spójne. Wyniki całkowite nie były szeroko analizowane w takim aspekcie. Artykuł poświęcony jest analizie zależności pomiędzy wynikiem całkowitym a ceną akcji spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2019. Autor przedstawił aspekty teoretyczne oraz prawne zagadnienia koncepcji dochodu całkowitego oraz zbadał wpływ całkowitych dochodów na cenę akcji i stopy zwrotu, stosując podejście ilościowe.(abstrakt oryginalny)

Financial results are the main source of information for investors on the stock market. The International Accounting Standards Board has been changing the basic rules regarding a shift from net income to comprehensive income as the main picture of the financial performance of a business. Up to now net income has been frequently researched for usefulness in financial analysis and its association with market returns and the stock price. The results of previous research are not consistent. Comprehensive income has been rarely analysed in this aspect. The article examines the relation between comprehensive income and stock price of the energy industry companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2010-2019. The author showed the theoretical and legal aspects of comprehensive income and analysed its influence on the stock price and market returns, using a quantitative approach.original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arkan, T. (2016). The importance of financial ratios in predicting stock price trends: A case study in emerging markets. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (79).
 2. Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6(2), 159-178.
 3. Bareja, K., Giedroyć, M., & Wrzosek, M. (2019). The predictive power of comprehensive income in Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (161)
 4. Bek-Gaik, B. (2013). Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Biddle, G. C., & Choi, J. (2006). Is comprehensive income useful? Journal of Contemporary Accounting & Economics, 2(1), 1-32.
 6. Black, F. (1980). The magic in earnings: Economic earnings versus accounting earnings. Financial Analysts Journal, 36(6), 19-24.
 7. Cahan, S., Courtenay, S., Gronewoller, P., & Upton, D. (2000). Value relevance of mandated comprehensive income disclosures. Journal of Business Finance & Accounting, 27(9) &(10).
 8. Chambers, D., Linsmeier, T. J., Shakespeare, C., & Sougiannis, T. (2007). An evaluation of SFAS No. 130 comprehensive income disclosures. Review of Accounting Studies, 12(4), 557-593.
 9. Copeland, T. E., Weston, J. F., & Shastri, K. (2014). Financial theory and corporate policy. Harlow, Essex: Pearson.
 10. Dastgir, M., & Velashani, A. S. (2008), Comprehensive income and net income as measures of firm performance: Some evidence for scale effect, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (12), 123-133.
 11. Dhaliwal, D., Subramanyam, K. R., & Trezevant, R. (1999). Is comprehensive income superior to net income as a measure of firm performance? Journal of Accounting and Economics, (26).
 12. Easton, P., & Harris, T. (1991). Earnings As an Explanatory Variable for Returns. Journal of Accounting Research, 29(1), 19-36.
 13. FASB Concepts Statement No. 6, Elements of Financial Statements. (1985).
 14. Frendzel, M., & Szychta, A. (2014). Comprehensive income reporting: Empirical evidence from the Warsaw Stock Exchange. Social Sciences, (82).
 15. Gazzola, P., & Amelio, S. (2014a). Is total comprehensive income or net income better for the evaluation of companies' financial performance? Central European Review of Economic Issues -Ekonomická Revue, (17), 39-51. doi.10.7327/cerei.2014.03.04
 16. Gazzola, P., & Amelio, S. (2014b) The impact of comprehensive income on the financial ratios in a period of crises. Procedia Economics and Finance, 12, 174-183.
 17. Goncharov, I., & Hodgson, A. (2011). Measuring and reporting income in Europe. Journal of International Accounting Research, (10), 27-59.
 18. Har, W. P., & Ghafar, M. A. (2015). The impact of accounting earnings on stock returns: The case of Malaysia's plantation industry. International Journal of Biometrics, (10), 155.
 19. International Accounting Standards Board. (2020). International financial reporting standards (IFRS's): Including international accounting standards (IAS's) and interpretations. London: International Accounting Standards Board.
 20. Isidro, H., & Dias, J. G. (2017). Earnings quality and the heterogeneous relation between earnings and stock returns. Rev Quant Finan Acc., (49), 1143-1165.
 21. Kanagaretnam, K., Mathieu, R., & Shehata, M. (2009). Usefulness of comprehensive income reporting in Canada. Journal of Accounting and Public Policy, 28(4), 349-365.
 22. Khan, S., Bradbury, M. E., & Courtenay, S. (2017). Value relevance of comprehensive income. Australian Accounting Review, 28(2), 279-287. doi.10.1111/auar.12181
 23. Lev, B. (1989). On the usefulness of earnings and earnings research - lessons and directions from two decades of empirical research. Journal of Accounting Research, (27), 153-192.
 24. Lipe, R. (1990). The relation between stock returns and accounting earnings given alternative information. The Accounting Review, 65(1), 49-71
 25. Lipski, M. (2016). Wyzwania sektora energetycznego w Polsce z perspektywy akcjonariuszy. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 1(23), 269-279.
 26. McConnell, C. R., Brue, S. L., & Flynn, S. M. (2009). Economics: Principles, problems, and policies. Boston: McGraw-Hill Irwin.
 27. Mironiuc, M., & Huian, M. (2016). Study of the congruence between accounting numbers and stock market variables through comprehensive income: Empirical evidence for Romanian companies quoted on the regulated market. Journal of Accounting and Management Information Systems, (15).
 28. Newberry, S. (2003). Reporting performance: Comprehensive income and its components, Abacus, 39(3), p. 327.
 29. O'Hanlon, J., & Pope, P. (1999). The value relevance of UK dirty surplus accounting flows. British Accounting Review, (31), 459-482.
 30. Ohlson, J. (1989). Accounting earnings, book value, and dividends: The theory of the clean surplus equation (part I) (Working Paper).
 31. Ohlson, J. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 661-687.
 32. Păşcan, I. D. (2014). Does comprehensive income tell us more about an entity's performance compared to net income? Study on Romanian listed entities. Procedia Economics and Finance, 15.
 33. Poniatowska, L. (2013). Wpływ wyceny bilansowej na definiowanie i pomiar wyniku finansowego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy SGH w Warszawie, (130), 113-130.
 34. Rówińska, M. (2019). Dylematy wokół wykorzystania sprawozdania z całkowitych dochodów do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 21(70), 211-219.
 35. Rusdiyanto, R., & Narsa, I. M., (2019). The effects of earnings volatility, net income and comprehensive income on stock prices on banking companies on the Indonesia Stock Exchange. International Review of Management and Marketing, (9), 18-24.
 36. Sajnóg, A., (2018). Wynik całkowity i wynik finansowy netto w perspektywie wartości rynkowej spółek z indeksu WIG30, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 100(156).
 37. Sajnóg, A. (2020). Wynik całkowity - jakość i użyteczność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 38. Strong, N. (1993). The relation between returns and earnings: Evidence for the UK. Accounting and Business Research, 24(93), 69-77.
 39. Szyszka, A. (2002). Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW, Nasz rynek kapitałowy, 1(133).
 40. Wang, Y., Buijink, W., & Eken, R. (2006). The value relevance of dirty surplus accounting flows in The Netherlands. The International Journal of Accounting, 41(4), 387-405.
 41. Yousefi, N. M., Ahmad, A., & Embong, Z. (2017). Value relevance of other comprehensive income. Asian Journal of Accounting and Governance, (8)
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2021.1.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu