BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Bartłomiej (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
The Dividend Policy of Capital Groups and Other Dividend Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Research Results
Polityka dywidend grup kapitałowych oraz innych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - wyniki badań
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, vol. 26, nr 1, s. 1-21, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Grupa kapitałowa, Polityka dywidend, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Capital group, Dividend policy, Spearman's rank correlation coefficient
Note
JEL Classification: G11, G30, G32, G35
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie badań dotyczących charakterystyki polityki dywidendowej grup kapitałowych i innych spółek dywidendowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które wypłacały dywidendy w latach 2012-2019, oraz podjęcie krytycznej oceny. Badania dotyczą sposobów opisu polityki dywidend realizowanej przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które publikują skonsolidowane sprawozdania finansowe (grupy kapitałowe), oraz mierników systemu wypłaty dywidend przez te podmioty. Na podstaw przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że grupy kapitałowe charakteryzują się wyższą średnią roczną stopą wzrostu dywidendy niż spółki publikujące jedynie jednostkowe sprawozdania finansowe, natomiast te ostatnie mogą pochwalić się wyższą średnią skumulowaną stopą dywidendy. Z przeprowadzonych badań wynika, że spółki dominujące nie wykazują, czy otrzymują dywidendy od spółek zależnych. Jednak na podstawie analizy współczynnika Rho Spearmana oraz współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla analizowanych spółek stwierdzono, że dla grup kapitałowych i pozostałych spółek istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy średnioroczną stopą zwrotu a skumulowaną stopą dywidendy, a jedynie dla pozostałych spółek pozytywny związek pomiędzy średnioroczną stopą wzrostu dywidendy a skumulowaną stopą dywidendy (nie zostało to jednak potwierdzone współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona). Wartością dodaną i aplikacyjną są rekomendacje dotyczące atrakcyjności inwestowania w spółki dywidendowe - grupy kapitałowe lub spółki bez podmiotów powiązanych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present research on the characteristics of the dividend policy of capital groups and other dividend companies listed on the Warsaw Stock Exchange that paid dividends in 2012-2019 and to undertake a critical evaluation. The research relates to the methods of describing the dividend policy implemented by companies listed on the Warsaw Stock Exchange, which publish consolidated financial statements (capital groups) and measures of the system of payout of dividends by these entities. Based on the conducted research, it should be stated that capital groups are of a higher average annual dividend growth rate than companies publishing only separate financial statements, whilst the latter boast a higher average cumulative rate of dividends. The conducted research shows that the parent companies do not show whether they receive dividends from their subsidiary companies. However, based on the Spearman's Rho analysis and the Pearson linear correlation coefficient for the analysed companies, it was found that there was a statistically significant link for capital groups and other companies between the average annual rate of return and the cumulative rate of dividends, and only for the remaining companies, a positive link between the average annual dividend growth rate and the cumulative rate of dividends (yet, this has not been confirmed by the Pearson's linear correlation coefficient). The added value and application value are recommendations regarding the attractiveness of investing in dividend companies - capital groups or companies without related entities(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al-Nawaiseh, M. (2012). Dividend policy and ownership structure: An applied study on industrial companies in Amman Stock Exchange. Journal of Management Research, 5(2), 83-106. Retrieved March 8, 2021 from https://www.researchgate.net/publication/267763337_Dividend_Policy_and_ Ownership_Structure_An_Applied_Study_on_Industrial_Companies_in_Amman_Stock_ Exchange
 2. Altshuler, R., & Gruber, H. (2003). Repatriation taxes, repatriation strategies and multination financial policy. Journal of Public Economics, 87, 73-107.
 3. Brav, A., Graham, J. R., Harvey C. R., & Michaely, R. (2005). Payout policy in the 21st century. Journal of Financial Economics, (77).
 4. Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2015). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWN.
 5. Chetty, R., & Saez, E. (2005). Dividend taxes and corporate behavior: Evidence from the 2003 dividend tax cut. The Quarterly Journal of Economics, 120(3), 791-833.
 6. DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Skinner, D. (2000). Special dividends and the evolution of dividend signaling. Journal of Financial Economics, (57).
 7. Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines Jr, J. R. (2001). Repatriation taxes and dividend distortions. National Tax Journal, 54, 829-851.
 8. Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines Jr, J. R. (2002). Dividend policy inside the firm. Retrieved March 2, 2021 from https://www.nber.org/papers/w8698
 9. Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines Jr, J. R. (2006). Capital controls, liberalizations, and foreign direct investment. Review of Financial Studies, 19
 10. Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines Jr, J. R. (2007). Dividend policy inside the multinational firm. Financial Management, 36(1), 5-26.
 11. Dziawgo, D. (2011). Relacje inwestorskie. Warszawa: PWN.
 12. Eije von, J. H., & Megginson, W. L. (2006). Dividend policy in the European Union. Retrieved February 5, 2021 from http://ssrn.com/abstract=891035
 13. Fama, E. F., & French, K. R. (2001). Disappearing dividends: Changing firm characteristics or lower propensity to pay? Journal of Financial Economics, 60. Retrieved March 5, 2021 from http:// www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X01000381/pdfft?md5=3dc1d70baca72a1dc98a59a4a4be8044&pid=1-s2.0-S0304405X01000381-main.pdf
 14. Goldman, E., & Viswanath, P. V. (2017). Internal capital markets, forms of intragroup transfers, and dividend policy: Evidence from Indian corporations. Journal of Financial Research, 40(4), 567-610. Retrieved March 8, 2021 from https://ideas.repec.org/a/bla/jfnres/v40y2017i4p567-610.html
 15. Goplan, R., Nanda, V., & Seru, A. (2014). Internal capital market and dividend policies: Evidence from business groups. The Review of Financial Studies, 27(4), 1102-1142. Retrieved March 8, 2021 from https://www.jstor.org/stable/24465388?seq=1
 16. Głodek, Z. (2004). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 17. Gmytrasiewicz, M., & Karmańska, A. (2006). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
 18. Grullon, G., & Ikenberry, D. L. (2000). What do we know about stock repurchase? Journal of Applied Corporate Finance, 13(1). Retrieved March 1, 2021 from http://burridgecenter.colorado.edu/html/ images/Guest_Speakers/jacfsurvey.pdf
 19. Horbaczewska, B. (2012). Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym. Warszawa: CeDeWu.
 20. Jabłoński, B. (2018). Regularność wypłaty dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres 2009-2018. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Współczesne Finanse, 16(374).
 21. Jabłoński, B. (2019). Characteristics and realization of the dividend policy of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange for the period 2008-2017. Financial Sciences, 24(3).
 22. Jacob, M., & Jacob, M. (2013). Taxation, dividend and share repurchases: Taking evidence global. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(04), 1-46. Retrieved February 15, 2021 from http://www.nek.uu.se/Pdf/wp201010ucfs.pdf
 23. Jagannathan, M., Stephens, C. P., & Weisbach, M. S. (2000). Financial flexibility and the choice between dividends and stock repurchases. Journal of Financial Economics, (57). Retrieved March 2, 2021 from http://fisher.osu.edu/supplements/10/10821/stephensjag.pdf.03.2021).
 24. Kari, S., Karikallio, H., & Pirttilä, J. (2009). The impact of dividend taxation on dividends and investment: New evidence based on a natural experiment (CESifo Working Paper Series No. 2756, 1-41). Retrieved February 5, 2021 from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1458882
 25. Kowerski, M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu.
 26. Lahbane, N. B. (2019). Dividend policy in India: Standalone versus business group-affiliated firms. Global Business Review, 20(1), 133-150. Retrieved March 8, 2021 from https://journals.sagepub. com/doi/full/10.1177/0972150918803990
 27. Łukasik, G. (2013). Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Warszawa: Difin.
 28. Łukasik, G., & Błach, J. (2016). Strategie finansowe przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 29. Machała, R. (2011). Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 30. Piątkowska, J. (2019). Realizacja polityki dywidendy w spółkach kapitałowych - zróżnicowanie sektorowe i własnościowe. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Współczesne Finanse, 17(380), 77
 31. Raport bieżący 10/2018 z dn. 27 marca 2018 r. (n.d.). Retrieved February 11, 2021 from https://www. introlsa.pl/download/raport-biezacy-102018-dn-27-marca-2018-r-introl-s-a-zmiana- -polityki-dywidendowej
 32. Sierpińska, M. (1999). Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Warszawa-Kraków: PWN.
 33. Sopata, M., Mikić, M., & Horvatinović, T. (2019). Dividend policies and business groups: The case of Croatia. Zagreb International Review of Economics & Business, 22, 25-36. Retrieved March 8, 2021 from https://ideas.repec.org/a/zag/zirebs/v22y2019iscip25-36.html
 34. Szablewski, A., & Tuziemek, R. (2006). Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext.
 35. Tuzimek, R. (2013). Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 36. Wrońska-Bukalska, E. (2018). The power of an overconfident CEO and dividend payment. Journal of Management and Financial Science, XIII(35)
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2021.1.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu