BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabryjończyk Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gabryjończyk Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie
Historic Monuments as an Element of Shaping Tourist Traffic in the Region
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 16, s. 27-40, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Keyword
Turystyka, Ruch turystyczny, Szlaki turystyczne, Ochrona przyrody
Tourism, Tourist movement, Tourist routes, Nature protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest poznanie rzeczywistej zmiany wielkości wybranych wskaźników charakteryzujących ruch turystyczny w powiatach województwa świętokrzyskiego, jaka nastąpiła po uzyskaniu przez lokalne zabytki oficjalnego, nobilitującego statusu pomnika historii. Wykorzystaną metodą badawczą była analiza literatury oraz danych statystycznych publikowanych przez GUS. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że w powiatach, których dziedzictwo uzyskało miano pomnika historii, wzrosła średnia względna liczba turystów, osób zainteresowanych lokalną ofertą muzealną, jak również zwiększył się stopień wykorzystania bazy noclegowej względem okresu przed wpisaniem na tę nobilitującą listę. Zaobserwowano także, że średnie wzrosty wartości ww. wskaźników dla rozpatrywanej grupy powiatów były wyższe aniżeli odnotowane w tym samym okresie dla całego województwa świętokrzyskiego, a nawet Polski (w przypadku stopnia wykorzystania bazy noclegowej). (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to find out about the actual change in the size of selected indicators characterizing tourist traffic in the poviats of the świętokrzyskie voivodeship, which took place after local monuments obtained the official, ennobling status of a Historic Monument. The research method used was the analysis of the literature and statistical data published by the Central Statistical Office. The obtained results made it possible to conclude that in the poviats where heritage was named historic monument, the average relative number of tourists and people interested in the local museum offer increased, as well as the occupancy in tourist accommodation establishments, in relation to the period before entering this ennobling list. It was also observed that the average increases in the value of the above-mentioned indicators for the considered group of poviats were higher than those noted in the same period for the entire świętokrzyskie voivodship and even Poland (in the case of the level of occupancy in tourist accommodation establishments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albert M.-T., Ringbeck B.: 40 Years World Heritage Convention. Popularizing the Protection of Cultural and Natural Heritage. DeGruyter, Berlin/Boston 2015.
 2. Alipour H., Gholitabar S., da Costa C.M.M.: An Empirical Investigation of Architectural Heritage Management Implications for Tourism: The Case of Portugal. Sustainability 2018, 10, 93.
 3. Alonso-Gonzalez P., Parga-Dans E.: Sustainable tourism and social value at World Heritage Sites: Towards a conservation plan for Altamira, Spain. Annals of Tourism Research 2019, Vol. 74.
 4. Cuccia T., Guccio C., Rizzo I.: The effects of UNESCO World Heritage List inscription on tourism destinations performance in Italian regions. Economic Modelling 2016, Vol. 53.Economic Modelling 2016, Vol. 53.
 5. Dąbrowski J.: Pomniki Historii - spojrzenie krytyczne. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego 2019, nr 8.
 6. Hanaka A., Wawrzyńczuk A.: 100 pomników historii. Ochrona Zabytków 2019, nr 1.
 7. Konopka M.: O pomnikach historii ciąg dalszy - w obronie "zabytku prawa". Ochrona Zabytków 2000,Ochrona Zabytków 2000, nr 2.
 8. Hasan M., Jobaid M.I.: Heritage Tourism Marketing: Status, Prospects and Barriers. Journal of Business and Management, Vol. 16, Iss. 5.
 9. Konopka M.: Pomniki historii - niewykorzystana szansa. Ochrona Zabytków 1999, nr 4.Ochrona Zabytków 1999, nr 4.
 10. Kowalczyk A.: Fenomenologia przestrzeni turystycznej. Turyzm 2014, nr 24/1.
 11. Kowalski W., Zalasińska K.: Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. [W:] System ochrony zabytków w Polsce. Analiza, diagnoza, propozycje. Red. naukowa B. Szmygin. Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków UMS Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2011.
 12. Kruczek Z.: Frekwencja w atrakcjach turystycznych. POT, Kraków-Warszawa 2014.
 13. Kruczek Z.: Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Proksenia, Kraków 2003.
 14. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.: Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa 2002.
 15. Łysoń P. (red.): Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych. Końcowy raport metodologiczny. GUS, b. m., b. r.
 16. Mileska M.I., Swenson I. (red.): Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 17. Molski P.: Waloryzacja dziedzictwa architektonicznego w systemie ochrony zabytków. [W:] System ochrony zabytków w Polsce. Analiza, diagnoza, propozycje. Red. naukowa B. Szmygin. Polski
 18. Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków UMS Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2011.
 19. Murzyn-Kupisz M.: Cultural, economic and social sustainability of heritage tourism: Issues and challenges. Economic and Environmental Studies 2012, Vol. 12, Iss. 2.Economic and Environmental Studies 2012, Vol. 12, Iss. 2.
 20. Murzyn-Kupisz M.: Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego. [W:] Kultura a rozwój. Red. naukowa J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
 21. Nowacki M.: Dziedzictwo i turystyka: relacje i ewolucja koncepcji. [W:] Kultura i turystyka. Wspólne korzenie. Red. naukowa B. Krakowiak, B. Włodarczyk. ROT Woj. Łódzkiego, Łódź 2012.
 22. Pruszyński J.: Pomniki historii jako kategoria prawna. Ochrona Zabytków 1999, nr 4.
 23. Rohrscheidt von A.M.: Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 24. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze" (Dz. U. 2017, poz. 663).
 25. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Wąchock - zespół opactwa cystersów" (Dz. U. 2017, poz. 674).
 26. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra" (Dz. U. 2017, poz. 2275).
 27. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy" (Dz. U. 2017, poz. 2273).
 28. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór" (Dz. U. 2018, poz. 943).
 29. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową" (Dz. U. 2019, poz. 73).
 30. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rytwiany - pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu" (Dz. U. 2018, poz. 2413).
 31. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko" (Dz.U. 2018, poz.Mikołaja oraz grodzisko" (Dz.U. 2018, poz. 2418).
 32. Shepherd R.J., Yu L.: Heritage Management, Tourism and Governance in China. Managing the Past to Serve the Present. Springer, Nowy Jork 2013.
 33. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1568).
 34. Zalasińska K.: Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 35. dane.gov.pl
 36. isap.sejm.gov.pl
 37. www.bdl.gov.pl
 38. www.nid.pl
 39. www.prezydent.p
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2021.16.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu