BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grontkowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany użytkowania gruntów w województwie mazowieckim w latach 2002-2019
Land Use Changes in the Mazowieckie Voivodeship in Years 2002-201
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 16, s. 41-53, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Keyword
Grunty rolne, Lasy
Arable land, Forests
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie zmian w sposobach użytkowania gruntów województwa mazowieckiego w latach 2002-2019 na podstawie danych ewidencyjnych dotyczących gmin. Z przeprowadzonych badań wynika, że główne zmiany sposobów zagospodarowania powierzchni dotyczyły przekształcania zagospodarowania rolniczego gruntów na użytkowanie leśne lub tereny zabudowane (zurbanizowane), należy jednak zaznaczyć, że na poziomie poszczególnych gmin odnotowano przeciwstawne kierunki zagospodarowania gruntów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to indicate changes in land use patterns in the mazowieckie voivodeship in 2002-2019 on the basis of evidential data concerning communes. The research carried out shows that the main changes in the ways of land use concerned the transformation of agricultural land use into forest or built-up (urbanized) land use, but it should be noted that at the level of individual municipalities, opposite directions of land use were noted. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J.: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce, [w:] S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, tom XII, Warszawa 2007, s. 9-18.
 2. Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim, grudzień 2019.
 3. Grotkiewicz K., Michałek R.: Ocena poziomu produkcyjności i wydajności w rolnictwie na przykładzie wybranych regionów Polski, "Inżynieria Rolnicza" 2009, nr 6(115), s. 103-108.
 4. GUS. Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa 2001, 2020.
 5. GUS. Roczniki statystyczne za wybrane lata, Warszawa 1951-2020.
 6. GUS. Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2019 r., Warszawa 2020.
 7. Kołodziejczyk D.: Kierunki przekształceń struktury użytkowania ziemi a rozwój obszarów wiejskich, [w:] S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, tom XII, Warszawa 2007, s. 63-71.
 8. Matyka M.: Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce, "Polish Journal of Agronomy" 2012, nr 10, s. 16-20.
 9. Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2011.
 10. Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2021
 11. Roszkowska-Mądra B.: Analiza zmian użytkowania gruntów rolnych w Polsce po 1990 roku, [w:] R. Przygodzka, E. Gruszewska (red.), Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Księga poświęcona pamięci dr. hab. Adama Sadowskiego Profesora Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2020, s. 183. DOI: 10.15290/isarrow.2020.09
 12. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz.U. 1995.16.78 (t.j. Dz.U. 2021.1326).
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2021.16.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu