BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzonko Anna J. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sieczko Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich
Trust as the Determinant of the Development of Team Entrepreneurshi
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 16, s. 77-87, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Keyword
Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Organizacje rolnicze, Produkcja rolna
Rural areas, Entrepreneurship, Agricultural organizations, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli zaufania w funkcjonowaniu różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dokonano analizy literatury polskiej i zagranicznej oraz przeglądu wyników badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce i Portugalii, które dotyczyły przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich. Badania te koncentrowały się między innymi na roli zaufania, które w teorii zarządzania postrzegane jest jako jeden z najważniejszych czynników sukcesu. Zweryfikowano związek między zaufaniem a przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. Przeprowadzona analiza wskazuje na przyszłe kierunki badań nad rolą zaufania w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The aim of this chapter is to present the role of trust in the functioning of various models of entrepreneurship in rural areas. This chapter draws from the review of literature published in Polish and in English. We reviewed the results of empirical research carried out in Poland and Portugal, which concerned rural entrepreneurial teams. These studies focused, inter alia, on the role of trust, which in management theory is perceived as one of the most important success factors. The relationship between trust and entrepreneurship in rural areas has been verified. The conducted analysis points to future directions of research on the role of trust in the development of entrepreneurship in rural areas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Backman M., Palmberg J.: Contextualizing small family firms: How does the urban - rural context affect firm employment growth? Journal of Family Business Strategy 2015, 6 (4).
 2. Banerjee M., Biswas S., Roy P., Banerjee S., Kunamaneni S., Chinta A.: Does Career Planning Drive Agrientrepreneurship Intention Among University Students? Global Business Review, November 2020.
 3. Baù M., Chirico F., Pittino D., Backman M., Klaesson J.: Roots to grow: Family firms and local embeddedness in rural and urban contexts, Entrepreneurship: Theory and Practice 2019, 43 (2).
 4. Bieńkowska-Gołasa W., Parzonko A., Sieczko A.: Agricultural advisory services in the process of shaping entrepreneurial attitudes.,[w:] A. Auzina (ed.), Rural development and entrepreneurship : production and co-operation in agriculture : proceedings of the International Scientific Conference, University of Life Sciences and Technologies Jelgava, Latvia 2019.
 5. Bożek J.: Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Oeconomia 2010, 9 (3).
 6. Burnett K.A., Danson M.: Enterprise and entrepreneurship on islands and remote rural environments, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 2017,18 (1).
 7. Cerić A., Vukomanović M., Ivić I., Kolarić S., Trust in megaprojects: A comprehensive literature review of research trends, International Journal of Project Management 2020, 10.
 8. Dhewanto W., Ratnaningtyas S., Permatasari A., Anggadwita G., Prasetio E.A.: Rural entrepreneurship: towards collaborative participative models for economic sustainability, Entrepreneurship and Sustainability 2020, 8 (1).
 9. Dias C., Franco M.: Cooperation in tradition or tradition in cooperation? Networks of agricultural entrepreneurs, Land Use Policy 2018,71.
 10. do Adro F., Franco M.: Rural and agri-entrepreneurial networks: A qualitative case study, Land Use Policy 2020, 99.
 11. Escandón-Barbosa D.M., Urbano D., Hurtado-Ayala A., Sales-Paramo J., Dominguez A.Z.: Formal institutions, informal institutions and entrepreneurial activity: A comparative relationship between rural and urban areas in Colombia, Journal of Urban Management 2019, 8 (3).
 12. European Commission. Social Business Initiative (SBI), http://ec.europa.eu/growth/sectors/socialeconomy/enterprises_en (dostęp:15.12.2020).
 13. Fałkowski J., Chlebicka A., Łopaciuk-Gonczaryk B.: Social relationships and governing collaborative actions in rural areas: Some evidence from agricultural producer groups in Poland, Journal of Rural Studies 2017, 49.
 14. Farya Y., Gimmon E., Greenberg Z.: The developing in the developed: Rural SME growth in Israel, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 2017, 18 (1).
 15. Gillath O., Ai T., Branicky M.S., Keshmiri S., Davison R.B., Spaulding R.: Attachment and trust in artificial intelligence. Computers in Human Behavior 2021, 115.
 16. Glover J.L., Reay T.: Sustaining the Family Business With Minimal Financial Rewards: How Do Family Farms Continue? Family Business Review 2015, 28 (2).
 17. Hotte N., Kozak R., Wyatt S.: How institutions shape trust during collective action: A case study of forest governance on Haida Gwaii. Forest Policy and Economics 2019, 107.Forest Policy and Economics 2019, 107.
 18. Kiełbasa B.: Czynniki kształtowania kultury zarządzania w organizacjach producentów rolnych, [w:] D. Walczak-Duraj, R. Knaps (red.), Współczesne tendencje zmian kultury zarządzania organizacją, Płock 2017, 3 (289).
 19. Korsgaard S., Müller S., Tanvig H.W.: Rural entrepreneurship or entrepreneurship in the rural - between place and space, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 2015, 21 (1).
 20. Krawczyk-Bryłka B.: Zaufanie do siebie jako jeden z aspektów zaufania w aktywności przedsiębiorczej, [w:] A. Postuła, J. Majczyk, M. Darecki (red.) Przedsiębiorczość: Jednostka, Organizacja, Kontekst, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 21. Krzyżanowska K.: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
 22. Lortie J., Cox K.C.: On the boundaries of social entrepreneurship: a review of relationships with related research domains, International Entrepreneurship and Management Journal 2018, 14.
 23. Mularska-Kucharek M.: Is It Worth Trust Anothers? Some Functions of Social Trust on the Example of Urban Community, Studia Miejskie 2016, 21, http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-con- tent/uploads/2016/09/S_Miejskie_21_2016-Mularska-Czy-warto.pdf.
 24. Niedziółka A., Bogusz M.: Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2011, 64.
 25. Paliszkiewicz J.: Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 26. Parzonko A.J., Sieczko A.: The innovative forms of rural enterpreneurship : care farms, Social Sciences 2015, 90 (4).
 27. Parzonko A.J., Sieczko A.: Agricultural producer groups as manifestation of team entrepreneurship in Poland, [w:] A. Auzina (ed.), Rural development and entrepreneurship: production and co-op-eration in agriculture: proceedings of the International Scientific Conference, University of Life Sciences and Technologies Jelgava, Latvia 2018.
 28. Polacy o firmach rodzinnych IV. Firmy zbudowane na zaufaniu, Fundacja "Firmy Rodzinne" 2017, https://ffr.pl/pl/firmy-zbudowane-na-zaufaniu/ (dostęp: 21.12.2020).
 29. Sady S., Kornicka A., Guzdek T.: Formy przedsiębiorczości społecznej. Korzyści i szanse. Stowarzyszenie Odnowy Obszarów Wiejskich "Wieś i Europa", Kraków 2011.
 30. Schiebel W.: Entrepreneurial personality traits in managing rural tourism and sustainable business, [w:] R Hall, I. Kirkpatrick, M. Mitchell (eds.), Rural Tourism and Sustainable Business, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto 2005.
 31. Sforzi J., Colombo L.A.: New Opportunities for Work Integration in Rural Areas: The "Social Flavour" of Craft Beer in Italy, Sustainability 2020, 12 (16).
 32. Trajer M., Trajer M.A.: Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej rolników, Turystyka i Rozwój Regionalny 2015, 4.
 33. Zaufanie społeczne. Komunikat z badań nr 43/2020. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_043_20.PDF (dostęp: 21.12.2020).
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2021.16.21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu