BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarski Marek (Uniwersytet Warszawski; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Kukulak-Dolata Iwona (Uniwersytet Łódzki; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Title
Segmentacja stanowisk pracy jako przesłanka ZZL
Job Position Segmentation as a Premise in HRM
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 3 (140), s. 13-29, bibliogr. 28 poz.
Human Resource Management
Keyword
Segmentacja, Zatrudnienie, Segmentacja rynku pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rynek pracy
Segmentation, Employment, Labour market segmentation, Human Resources Management (HRM), Labour market
Note
JEL Classification: J01; J08
streszcz., summ., Artykuł przygotowano w ramach grantu "Segmentacja rynków pracy. Studium przypadku rynku polskiego" (2016/23/B/HS4/02799) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Abstract
Problem segmentacji rynku pracy jest znany i analizowany od dawna. Jednak obserwowane szybkie tempo zmian zachodzących w gospodarce, w tym w przedsiębiorstwach, będące wynikiem postępu technologicznego i globalizacji, zmieniającego się modelu pracy, dążenia do minimalizacji kosztów pracy itp., mogą zmieniać zarówno linie podziału stanowisk pracy, jak i pracowników. Dlatego studia na ten temat należy kontynuować. Próba taka została podjęta przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, który przeprowadził badania ilościowe i jakościowe w przedsiębiorstwach. Celem ich było, między innym, zidentyfikowanie czynników determinujących segmentację zatrudnienia w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce i rozpoznanie liczby segmentów. W artykule przedstawiono wyniki tych badań, wskazując wiodące czynniki decydujące o segmentacji stanowisk na poziomie firmy i determinanty segmentacji pracowników oraz weryfikując w obu przypadkach kryteria opisywane w literaturze. Pokazano również związki między procesami segmentacyjnymi a zarządzaniem zasobami ludzkimi. (abstrakt oryginalny)

Matters relating to labor market segmentation have been known and analyzed for a significant period of time. However, the observed rapid rate of changes taking place in the economy, including within companies, that are the result of technological progress and globalization, the changing work model, the striving towards a minimizing of costs, etc., can change both lines of division in job positions and of the workers themselves. It is for this reason that studies in this field should be continued. Such an effort has been undertaken by the Institute of Labor and Social Studies, which has conducted quantitative and qualitative research into companies. The research goal included the recognition of factors determining the segmentation of employment in companies functioning in Poland and identifying the number of segments. The article presents the results of this research. It points to leading factors defining the segmentation of job positions at the company level, the determinants of worker segmentation, and the verification, in both cases, of criteria described in the literature. It also points to links between segmentation processes and human resource management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Althauser, R. P., Kalleberg, A. L. (1981). Economic segmentation, worker power and income inequality. American Sociological Review, 87 (3).
 2. Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
 3. Adair, P., Bellache, Y. (2018). Labor market segmentation and occupational mobility in Algeria: Repeated cross-sectional and longitudinal analyses (2007 to 2012). Review of Development Economics, 22 (4).
 4. Battisti, M. (2013). Reassessing segmentation in the labour market: an application for Italy 1995-2004. Bulletin of Economic Research, 65.
 5. Bąk-Grabowska, D. (2016). Zarządzanie zasobami pracy w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 6. Bednarski, M., Arendt, Ł., Grabowski, W., Kukulak-Dolata, I. (2020). Segmentacja rynku pracy w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 7. Becker, G. S. (1993). Human capital. A theoretical and Empirical Analysis with special reference to education. III ed. Chicago: The University of Chicago Press.
 8. Borkowska, S. (2007). Wynagrodzenie. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.
 9. Browne, J. (2006). Sex Segregation and Inequality in the Modern Labour Market. Bristol: The Policy Presss.
 10. Bukowski, M. (2020). Orzeł z popiołów. Gospodarka po COVID-19. Warszawa: WiseEuropa. Pobrane z: https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/04/ORZE- -Z-POPIOLOW-GOSPODARKA-PO-COVID-19-RAPORT.pdf
 11. Doeringer, P., Piore, M. (1978). Unemployment and the dual labor market. The Public Interest, 38.
 12. Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 13. Garz, M. (2013). Labour Market Segmentation: Standard and Non-Standard Employment in Germany. German Economic Review, 14 (3). Pobrane z: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1111/geer.12008/html.
 14. Król, H. (2007). Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.
 15. Kryńska, E. (1996). Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Kwiatkowski, E. (2017). Podejście instytucjonalne w analizie rynku pracy - tradycja i współczesność. W: E. Kwiatkowski (red.), Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 17. Lavelle, J. (2007). On Workforce Architecture, Employment Relationships and Lifecycles: Expanding the Purview of Workforce Planing & Management. Public Personnel Management, 36 (4).
 18. Loveridge, R., Mok, A. L. (1979). Theories of Labour Market Segmentation. Hague: Martinius Nijhoff.
 19. Miles, M. B., Huberman, A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 20. Piasecki, P. (2018). Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu-Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 21. Piore, M. J. (1975). Notes for a Theory of Labour Market Stratification. W: E. R. Reich, D. M. Gorgon (red.), Labor Market Segmentation. Toronto-London - Lexington, Mass.
 22. Pocztowski, A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 23. Pocztowski, A. (1991). Segmentacja wewnętrznego rynku pracy. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 361.
 24. Rzońca, A., Halesiak, A. (2020). Czy gospodarka jest skazana na długą recesję? Warszawa: Zeszyt mBank-CASE, 165. Pobrane z: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-gospodarka-jest-skazana-na-dluga-recesje-7888859.html.
 25. Silver, B. (2009). Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 26. Tõnurist P., Pavlopoulos, T. (2014). Part-Time Wage-Gap in Germany: Evidence across the Wage Distribution. AMCIS Working Paper, 2.
 27. Uzarczyk, A. (2009). Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Gdańsk: ODDK.
 28. Wincenciak, L. (2016). Wpływ niedopasowań kwalifikacyjnych na wynagrodzenia absolwentów w Polsce. Polityka Społeczna, 3.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.0596
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu